Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юни 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. юни 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
108 140 5 0 0 9 15200 0 0 16984,00 лв., от които 984,00 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки за чистотата на общинските пътища по разпореждане на МОСВ;
 • проверки за изпълнение на дейности по договори с ПУДООС в национална кампания „За чиста околна среда“.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През юни 2015 г. са извършени общо 140 бр. проверки на 108 бр. обекта, съставени са 5 бр. АУАН и са издадени 9 бр. НП в размер на 15 200 лв.
За периода са извършени общо 38 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. за изпълнение на поставени предписания;
- 4 бр. по жалби и сигнали;
- 12 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
- 3 бр. на обекти, извън плана за контролна дейност през 2015 г.;
- 1 бр. във връзка с постъпило заявление за издаване на документ по ЗУО;
- 1 бр. във връзка с налагане на ПАМ;
- 1 бр. във връзка със задържан от ГПУ превоз на отпадъци;
- 1 бр. по предложение за обявяване на вековно дърво;
- 1 бр. във връзка с контрол на условия и мерки в решение по ОВОС (стартирала реализация на ИП);
- 7 бр. за изпълнение на дейности по сключен договор с ПУДООС от кампанията "За чиста околна среда"
През месеца по разпореждане на МОСВ са извършени проверки за чистотата на общинските пътища в общо 11 общини в обхвата на РИОСВ – Благоевград – общините Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гърмен и Гоце Делчев. Няма констатирани замърсявания с отпадъци.
През месец юни са съставени АУАН на кметовете на община Сандански, община Струмяни и община Симитли за установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речните легла, речните корита и прилежащите територии на реките. Нарушенията са установени при проверки, извършени в периода 26 март - 15 април 2015 г.
През периода са извършени общо 7 проверки на общини , кметства, училища и детски заведения за изпълнение на дейности по договор с ПУДООС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти в рамките на кампания „За чиста околна среда“. При 5 от обектите е установено, че към момента дейностите по проекта не са започнали, а в два от обектите /с проекти и договори с ПУДООС от 2013 г./ изпълнението на дейностите продължава.
През месец юни са извършени 4 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • Във връзка с постъпили сигнали на зелен телефон, относно интензивно миришещи вещества на 17.06.2015 г. и 19.06.2015 г. експерти от РИОСВ- Благоевград са извършили проверки на „Росима чаркол“ ООД, гр. Благоевград. Дружеството експлоатира инсталация за производство на въглища в затворена пещна система. Инсталацията няма организиран източник на емисии в атмосферния въздух. При извършените проверки инсталацията работи и не е констатирано наличие на интензивно миришещи вещества извън границите на обекта, както и на производствената площадка. По време и на двете проверки е извършено отваряне на охладена реторта, при което не се отделят неорганизирани емисии в атмосферния въздух, както и не се усещат интензивно миришещи вещества. При изваждане на ретортата в продължение на 2- 3 мин. се наблюдава отделяне на пари (водни пари, примесени с остатъчни пиролизни газове), които се разсейват в халето, където е разположена инсталацията. След изваждането на ретортата от инсталацията, същата се изнася на открито за охлаждане.
 • По постъпила жалба е извършена проверка на „Зенит- 357“ ЕООД, с. Елешница, относно замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Дружеството извършва първична обработка на дървесина и производство на пелети. Машините в цеховете за първична обработка на дървесина са обхванати от аспирационна система, която отвежда отпадъчните трици в два броя бункери, посредством циклони. Не са констатирани нерегламентирани замърсявания с трици. Площадките под бункерите се поддържат чисти.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец юни 2015 г. са съставени 5 бр. АУАН:

 1. АУАН № 5-25/12.06.2015 г. – Апостол Стефанов Апостолов - кмет на община Симитли, нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, от ЗУО – не са предприети мерки за предотвратяване на създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;
 2. АУАН № 6-25/12.06.2015 г. – Емил Димитров Илиев - кмет на община Струмяни, нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, от ЗУО - не са предприети мерки за предотвратяване на създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;
 3. АУАН № 6-13/12.06.2015 г. – Андон Михайлов Тотев - кмет на община Сандански, нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, от ЗУО - не са предприети мерки за предотвратяване на създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;
 4. АУАН № 5-13/12.06.2015 г. – Иван Асенов Димов, нарушен е чл. 133, ал. 4, т. 1 от ЗУО – извършва се нерегламентирано третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства.
 5. АУАН № 6-24/26.06.2015 г. – „А.С.А. – Антон Сашов Антонов“ ЕООД, гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 33, нарушен е чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 10, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1(обн. Дв, бр. 51/2014 г.) – неводене на отчетност.

През месец юни 2015 г. са издадени 9 бр. наказателни постановления на обща стойност 15 200 лв. както следва:

Закон за управление на отпадъците

 1. НП № 2-12/19.06.2015 г. – Владимир Москов, в качеството му на Кмет на община Гоце Делчев не е предотвратил изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища по речните легла и прилежащите територии на реките Брезнишка и Марево. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 2. НП № 4-24/22.06.2015 г. – Иван Минков, в качеството му на Кмет на община Кочериново не е предотвратил на територията на общината изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища, и не е организирал почистването им. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
 3. НП № 727349 – 18/30.06.2015 г. – Георги Валериев Методиев, гр. Петрич, за извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци през ГКПП – Кулата. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева по ЗУО.
 4. НП № 727350 – 19/30.06.2015 г. – Митко Сашов Митов, гр. Петрич, за извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци през ГКПП – Кулата. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева по ЗУО.
 5. НП № 02-24/30.06.2015 г. – Бойко Стефанов Мимишев, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци от медни кабели. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лева по ЗУО.

Закон за водите:

 1. НП № 3-11/23.06.2015 г. – „ЮЛЕН“ АД, гр. Банско, за изхвърляне в ляв приток на р. Икришка на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване, е наложена имушествена санкция в размер на 1000 лева по Закона за водите.
 2. НП № 2-11/23.06.2015 г. – „ЮЛЕН“ АД, гр. Банско, за изхвърляне в десен приток на р. Икришка на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване, е наложена имушествена санкция в размер на 1000 лева по Закона за водите.
 3. НП № 1-11/24.06.2015 г – „Евро мийт енд милк“ ЕООД, гр. Благоевград, за заустване на отпадъчни води във воден обект, без необходимото за това основание, е наложена имуществена санкция в размер на 2200 лева по Закона за водите.

Закон за биологичното разнообразие:

 1. НП № 1-16/29.06.2015 г. – „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански, за инвестиционно предложение за изграждане на външен довеждащ водопровод не е уведомило РИОСВ – Благоевград на най-ранен етап. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за биологичното разнообразие.

През периода със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена една превантивна административна мярка по реда на ЗООС:

 • Заповед №216/30.06.2015г. за прилагане на принудителна административна мярка за екологосъобразно третиране на отпадъци във връзка с установен от служители на ГПУ – Петрич незаконен превоз на неопасни отпадъци от Р. Гърция към Р. България, извършен от Георги Методиев и Митко Митов от гр. Петрич.