Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юли 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. юли 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
73 94 4 1 1 5 13400 0 0 1184,00 лв., от които 984,00 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 1

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:- изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ:

 • проверки за чистотата на общинските пътища, речните легла, речните корита и прилежащите територии по разпореждане на МОСВ;
 • проверки за изпълнение на дейности по договори с ПУДООС в национална кампания „За чиста околна среда“;
 • проверки по постъпили сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През юли 2015 г. са извършени общо 94 бр. проверки на 73 бр. обекта, съставени са 4 бр. АУАН и са издадени 5 бр. НП в размер на 13 400 лв.

За периода са извършени общо 34 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 4 бр. за изпълнение на поставени предписания;
 • 12 бр. по жалби и сигнали;
 • 7 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
 • 1 бр. на обекти, извън плана за контролна дейност през 2015 г.;
 • 2 бр. на обект във връзка с контролни измервания по „въздух“;
 • 1 бр. във връзка с постъпило заявление за издаване на документ по ЗУО;
 • 6 бр. за изпълнение на дейности по сключен договор с ПУДООС от кампанията "За чиста околна среда"
 • 1 бр. във връзка с искане за запечатване на топлинна мощност и ПАМ.

През месеца по разпореждане на МОСВ са извършени 2 проверки за чистотата на общинските пътища - в община Благоевград и община Хаджидимово, както и 3 проверки на речните легла, речните корита и прилежащите им територии в община Банско, община Рила и община Кочериново. Няма констатирани замърсявания с отпадъци.

През периода са извършени общо 6 проверки на общини, кметства и училища за изпълнение на дейности по договор с ПУДООС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти в рамките на кампания „За чиста околна среда“. Установено, че към момента дейностите по проектите не са започнали.

През месец юли са извършени 12 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • Проверка по постъпил сигнал за разбиване и заравяне на азбестови и етернитови отпадъци, по поречието на р. Места, в близост до моста в м. "Грамадна", на около 2 км. от гр. Якоруда. При извършената проверка и визуалния оглед на мястото, посочено в сигнала, в деня на проверката не се констатира наличие на азбестови и етернитови плоскости. От дясната страна на моста на около 2-3 метра от реката на 2-3 места се срещат изхвърлени строителни отпадъци (тухли и бетон) на малка площ, както и на три места смесени битови отпадъци и отпадъци от пластмасови опаковки. На Кмета на община Якоруда са дадени предписания в срок до 05.08.2015 г. да бъдат почистени констатираните замърсени терени, а отпадъците да се извозят за депониране до Регионално депо за неопасни отпадъци, както и писмено да се уведоми Директора на РИОСВ-Благоевград за това. При подготовка на проверката жалбоподателя/подателя на сигнала предварително е уведомен по електронна поща за нейната дата, място и час с покана да присъства на нея, или да определи лице за присъствие. До деня на проверката в РИОСВ-Благоевград не е получен отговор от жалбоподателя, както и не е проведен телефонен разговор на телефонните номера, посочени за контакт с експертите на РИОСВ. В резултат проверката е извършена в отсъствие на жалбоподателя;
 • Във връзка с постъпила жалба, относно обгазяване от комин на котелно помещение в близост до жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, е извършена проверка. Жалбата е препратена от РЗИ- Благоевград. При проверката е констатирано, че в съседен на жалбоподателя гараж се намира котел, използван за отопление и не е промишлен източник на емисии в атмосферния въздух. След направена справка в Дирекция „Устройство на територията“ в Община Гоце Делчев е установено, че двете страни имат спор относно законността на гаража, в който е разположено котелното помещение. Жалбата е препратена по компетентност към Община Гоце Делчев.
 • Извършена е проверка по постъпил сигнал на зелен телефон на РИОСВ- Благоевград относно шум от ремонтна дейност и изпарения от незаконно изграден комин, на фирма „Червенков 85“ ЕООД, гр. Благоевград. При проверката е установено, че на покрива на автосервиза има комин, но същия не е свързан с печка или друго съоръжение. При проверка по предходна жалба е констатирано наличие на печка, която в последствие е била демонтирана, за което РИОСВ- Благоевград е уведомена през м.април 2015г. с писмо на община Благоевград. На обекта не се извършва боядисване или автотенекеджийски услуги. Работи се в закрито помещение. Сигналът е неоснователен;
 • По постъпил сигнал в РИОСВ- Благоевград за усещане на неприятна миризма в кв. „Струмско“, гр. Благоевград, в ранните сутрешни часове на 23.07.2015 г., е извършена проверка на „Росима Чаркол“ ООД, гр. Благоевград. Фирмата експлоатира инсталация за производство на дървени въглища. По време на проверката инсталацията работи и не е констатирано наличие на интензивно миришещи вещества извън границите на обекта, както и на производствената площадка. Съгласно извадка от работния дневник на обекта в посочения времеви интервал между 06:00-07:00 часа на 23.07.2015г. не е извършвана смяна на казани;
 • Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон на РИОСВ – Благоевград, относно неприятни миризми, излъчвани нощно време и сутрин от цех за пелети в кв. „Старо Струмско“ във времевия интервал между 06:00-07:00 часа, е извършена проверка в района на промишлената зона на гр. Благоевград, под кв.“ Старо Струмско“. При направения неколкократен обход в района около цех за производство на дървени въглища, собственост на „Росима Чаркол“ ООД и около най-близките жилищни сгради, къщи не се усещат неприятни миризми, както и отделяне на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец юли 2015 г. са съставени 4 бр. АУАН:

 1. АУАН № 4-14/20.07.2015 г. – „Серж 2013“ ЕООД, гр. Петрич, нарушен е чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 10, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба №1 (ДВ, бр.51/2014 г.) – неводене на отчетност съгласно нормативните изисквания;
 2. АУАН № 5-14/20.07.2015 г. – „Енергоремонт – Кресна“ АД, нарушен е чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 10, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба №1 (ДВ, бр.51/2014 г.) – неводене на отчетност съгласно нормативните изисквания.
 3. АУАН № 4-06/03.07.2015 г. на „Карол Фернандес Мийт” ООД, гр. Благоевград за нарушение на чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗЧАВ и чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 за реда и начина за измерване на вредни вещества , изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Дружеството не провежда емисионен контрол- собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от комин на котел тип „ПКМ-4,0“, с номинална мощност 3,7 MW, изгарящ гориво природен газ.
 4. АУАН № 2-16/08.07.2015 г. – „АГРОМАХ РОУДА“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград за неизпълнени предписания, поставени при проверка на 19.05.2015 г., за преустановяване на дейността по изземване на скални маси от работен участък, находящ се в земл. на с. Горно Спанчево, община Сандански.

През месец юли 2015 г. са издадени 5 бр. наказателни постановления на обща стойност 13 400 лв. както следва:

ЗУО:

 1. НП № 1-24/03.07.2015 г. – „РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ ООД, гр. София, за извършване на дейности с отпадъци без разрешение издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева по ЗУО.
 2. НП № 895-11/02.07.2015 г. –Марин Емилов, гр. Благоевград, за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без да притежава регистрационен документ по ЗУО. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. по ЗУО.
 3. НП № 1-14/08.07.2015 г. – „Н и К Фешън и Ко“ ЕООД, гр. Благоевград, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗУО.

ЗВ:

 1. НП № 4-11/10.07.2015 г. – ЕТ „Фешън Топ Моълс – Д. Калъмбова“ – гр. Благоевград, за неизвършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води от „Цех за бутилиране на изворна вода“ през 2014 г., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева по Закона за водите.

ЗООС:

 1. НП № 2-14/10.07.2015 г. – Димитрина Калъмбова, гр. Благоевград, за неоказване на съдействие за предоставяне на необходима информация, изискана по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 лв. по ЗООС.

През периода с резолюция на директора на РИОСВ – Благоевград е прекратено производството по АУАН.

През периода със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена една превантивна принудителна административна мярка по реда на ЗООС:

 1. Заповед №242/17.07.2015г. за прилагане на превантивна принудителна административна мярка за запечатване на 2 бр. водогрейни котли, находящи се на обект „Оранжерии“ – гр. Кресна, експлоатирани от „АЛТ-КО“ АД, гр. Банкя.