Съдържание

Посетители

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.август 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. август 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
62 81 6 2 1 4 2700 1 158,00 1682,48 лв., от които 984,00 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:

 • изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки за чистотата на речните легла, речните корита и прилежащите територии по разпореждане на МОСВ;
 • проверки за изпълнение на дейности по договори с ПУДООС в национална кампания „За чиста околна среда 2015“;
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2015 г. са извършени общо 81 бр. проверки на 62 бр. обекта, съставени са 6 бр. АУАН и са издадени 4 бр. НП в размер на 2 700 лв. За периода са извършени общо 30 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 2 бр. за изпълнение на поставени предписания;
 • 11 бр. по жалби и сигнали;
 • 8 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
 • 1 бр. на обекти, извън плана за контролна дейност през 2015 г.;
 • 2 бр. за изпълнение на дейности по сключен договор с ПУДООС от кампанията "За чиста околна среда"
 • 1 бр. извънредна проверка по компонент „въздух“;
 • 2 бр. във връзка с постъпило заявление за издаване на документ по ЗУО;
 • 3 бр. на обекти във връзка с налагане на санкция по „въздух“.

През месеца по разпореждане на МОСВ са извършени 8 проверки за чистотата на речните легла, речните корита и прилежащите им територии в община Благоевград, община Симитли, община Кресна, община Струмяни, община Сандански, община Разлог, община Гърмен и община Гоце Делчев. Замърсявания са установени на територията на общините Благоевград, Симитли, Кресна и Струмяни. На кметовете на тези общини са дадени пред писания за почистване на нерегламентираните замърсявания в срок до 25.09.2015 г.

През периода са извършени общо 2 проверки на кметства – с. Сливница, община Кресна и с. Огняново, община Гърмен за изпълнение на дейности по договор с ПУДООС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти в рамките на кампания „За чиста околна среда“. Установено, че към момента дейностите по проектите не са започнали.

През месец юли са извършени 11 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По постъпила жалба относно високи нива на шум, излъчван през нощта от цех за производство на пелети в с. Бабяк, община Белица, експлоатиран от „Амана“ ЕООД е извършена съвместна проверка, с представители на Общинска администрация Белица, Районно полицейско управление гр. Разлог - Участък Белица и Регионална лаборатория- Благоевград към ИАОС – София. Извършено е контролно измерване на еквивалентното ниво на шума в 4 измерителни точки по измерителен контур (по границата на обекта) и в 5 бр. измерителни точки- места на въздействие. Резултатите от измерванията показват, че няма превишения на граничните стойности за жилищни зони и територии, съгласно Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. На дружеството са дадени предписания за изпълнение на пробовземен отвор на изпускащото устройство /комин/, извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния и представяне на доклад с резултатите от измерванията в РИОСВ – Благоевград.
 • По постъпил сигнал за усещане на неприятна миризма от ПСОВ – гр. Благоевград в крайните къщи на кв. „Струмско“, в интервала между 09:30-10:30 часа на 21.08.2015г. е направен обход в района на промишлената зона на гр. Благоевград. Не е констатирано наличие на неприятни миризми, както по границата на обект ПСОВ - гр. Благоевград, така и около най-близките жилищни сгради (къщи), находящи се в кв. „Струмско“.
 • Във връзка с постъпил сигнал на зелен телефон относно замърсяване на атмосферния въздух в района на хипермаркет „Кауфланд“, е извършена проверка на „Мебелфаб“ АД, гр. Благоевград - фабрика за производство на столове. Дружеството експлоатира два котела, които са източници на емисии в атмосферния въздух. При проверката е констатирано, че дружеството не извършва производствена дейност, поради платен годишен отпуск. Сигналът е неоснователен.
 • По постъпил сигнал на зелен телефон относно усещане на интензивно миришещи вещества в част от кв. „Старо струмско“, гр. Благоевград от инсталация за производство на дървени въглища, експлоатирана от „Росима Чаркол“ ООД е извършена проверка на 24.08.2015 г . Установено е, че от 01.08.2015 г. инсталацията не извършва производствена дейност (платен годишен отпуск на работниците). Инсталацията няма организиран източник на емисии в атмосферния въздух.
 • Извършена е проверка на инсталация за производство на пелети в с. Беласица, общ. Петрич, експлоатирана от „Албир“ ООД, във връзка с постъпил сигнал на зелен телефон, относно шум и прах. При проверката е констатирано, че на открито е разположена дробилка за дърва, която е източник на шум в околната среда. На дружеството са дадени предписания за предприемане на мерки за обезшумяване на дробилката, както и за провеждане на собствени периодични измервания на инсталацията за производство на пелети и провеждане на собствени периодични измервания на еквивалентните нива на шум (по измерителен контур и в място на въздействие).
 • Извършена е проверка на инсталация за производство на пелети в гр. Банско, м. „Рупчовец“, експлоатирана от „Братчет“ ООД, във връзка с постъпил сигнал на зелен телефон, относно замърсяване с прах и дим. При проверката е констатирано, че обекта работи от около един месец. Не се представят документи разрешаващи дейността. Дадени са предписания за неизвършване на производствена дейност до представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
 • По постъпил сигнал за увреждане на високопланинска растителност и защитени видове в района на „Белмекен“, от експерти на РИОСВ - Благоевград е извършена проверка на място на 24.08.2015 г. При проверката е констатирано, че в имот №138001, с площ 2803.613 дка, местността „Ръждавица“, землище на гр. Якоруда, представляващ земеделска земя с НТП „Пасище с храсти“ се извършва точково раздробяване със специализиран прикачен инвентар на трактор на храсти от Сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и с верижна бензинова резачка на единични дървета от Смърч (Picea abies). Двата вида растения не са защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Посоченият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие /НАТУРА 2000 места/. При обход на района не са установени находища на защитени видове растения, както и данни за извършено нарушение на Закона за биологичното разнообразие в частта му опазване на защитени растителни и животински видове.

Предприети административнонаказателни мерки:
През месец август 2015 г. са съставени 6 бр. АУАН:

 1. АУАН № 7-14/31.08.2015 г. – „МОТО-МАНИ“ ООД, с. Огняново, обект в гр. Гоце Делчев, нарушен е чл. 44, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 7, т. 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр.51/2014 г.) – неводене на отчетност съгласно нормативните изисквания;
 2. АУАН № 7-24/21.08.2015 г. – „Нира 2008“ ЕООД, гр. Благоевград, нарушен е чл. 120 във връзка с чл. 156, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) – неизпълнение на дадено предписание;
 3. АУАН № 8-24/21.08.2015 г. – ЕТ "Майк - Иван Белчев", с. Копривлен, общ. Хаджидимово, нарушен е чл. 120 във връзка с чл. 156, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) – неизпълнение на дадено предписание;
 4. АУАН № 9-24/21.08.2015 г. – "Меандър" ООД, гр. София, обект в с. Черна Места, общ. Якоруда, нарушен е чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 10, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба №1 (ДВ, бр.51/2014 г.) – неводене на отчетност съгласно нормативните изисквания;
 5. АУАН № 6-14/31.08.2015 г. – ЕТ "Жоро Комолски", гр. Симитли, нарушен е чл. 136, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) – извършване на дейност без издадено разрешително;
 6. АУАН №5-06/05.08.2015 г. на „А- строй” ЕООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово за нарушение на чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗЧАВ и чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 за реда и начина за измерване на вредни вещества , изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Дружеството не провежда емисионен контрол- собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесителна инсталация тип „SIM GP 130”.

През месец август 2015 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления на обща стойност 2 700 лв. както следва:
ЗУО:

 1. 1. НП № 3-25/28.08.2015 г. – „Дизар мегаметал“ ООД, гр. Петрич - дружеството притежава издадено разрешение за дейности с отпадъци, за които не води отчетност, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по реда на ЗУО.

ЗЧАВ:

 1. НП № 1-06/25.08.2015 г. – Апостолос Малиос, гр. Благоевград, в качеството му на управител на „Пеллегуд“ ЕООД, с. Крупник, общ. Симитли – не е изпълнил предписание дадено по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) - за провеждане на емисионнен контрол – собствени периодични измервания на концентрацията на вредните вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от инсталация за производство на пелети. За извършеното нарушение е наложено административно наказание «глоба» в размер на 300 лева по ЗЧАВ.
 2. НП № 2-06/25.08.2015 г. – Николаос Кокорис, гр. Гоце Делчев, в качеството му на управител на „Еко – Хиинг 2012“ ЕООД, гр. Гоце Делчев – не е изпълнил предписание дадено по реда на ЗЧАВ - за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания на концентрацията на вредните вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от инсталация за производство на пелети. За извършеното нарушение е наложено административно наказание «глоба» в размер на 100 лева по ЗЧАВ.
 3. НП № 3-06/25.08.2015 г. – „Ново-Тех“ ЕООД, гр. Петрич – в рамките на две последователни календарни години не е изпълнило задължението си за провеждане на емисионен контрол- собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от комин на аспирационна уредба след пещ за претопяване на оловни блокчета. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева по ЗЧАВ.

През периода с резолюция на директора на РИОСВ – Благоевград е прекратено производството по 1 бр. АУАН.

 • Резолюция за прекратяване на основание чл. 131 от ЗУО на административно-наказателното производство по АУАН № 1-13/27.01.2015 г., с оглед наличие на данни за престъпление по чл. 353в, ал. 1 от НК, като материалите по преписката са изпратени до РП – гр. Гоце Делчев.

През периода с наказателно постановление е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. С НП № С-2-10/27.08.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкция на „Интеграл-ПС“ ЕООД гр. Сандански, във връзка с установено нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ на разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740006/25.10.2012 г. по показателите БПК5 и ХПК, в размер на 158 лв. месечно, считано от 18.06.2015 г.