Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.септември 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. септември 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
59 77 3 2 0 5 14000 2 698,00 2104,00 лв., от които 1304,00 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:

- изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
- проверки на лица, които пускат на пазара полимерни торбички, по писмо на МОСВ;
- проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец септември 2015 г. са извършени общо 77 бр. проверки на 59 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и са издадени 5 бр. НП в размер на 14 000 лв. За периода са извършени общо 26 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 2 бр. за изпълнение на поставени предписания;
 • 11 бр. по жалби и сигнали;
 • 11 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
 • 2 бр. за изпълнение на дейности по сключен договор с ПУДООС от кампанията "За чиста околна среда"

През месеца по разпореждане на МОСВ са извършени проверки на 11 търговски обекта в гр. Благоевград, които пускат на пазара полимерни торбички. При проверките е направено измерване на дебелината на предлаганите полимерни торбички и техния размер. Установено е, че от производители на полимерни торбички на пазара се пускат такива, които не отговарят на изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци /Наредбата/ (за незаплащане на продуктова такса по чл. 1а на същата), като в същото време върху опаковката на торбичките са направени обозначенията, изискващи се по Наредбата за незаплащане на продуктова такса. В доклад за извършените проверки до МОСВ е направено предложение продуктовата такса за опаковки и за полимерни торби да бъде включена от производителя в цената на продукта. Това ще улесни средния и дребен бизнес и ще гарантира заплащането на продуктова такса, като се обхванат всички видове опаковки и ще се ограничи използването на полимерни торби, които са с дебелина под 25 микрона.

През месец септември са извършени 11 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • Във връзка с постъпила жалба относно шум от дробилна машина към инсталация за производство на пелети, е извършена проверка на „Пеллегуд“ ЕООД, с. Крупник. В момента на проверката инсталацията за производство на пелети не работи, поради повреда на пелет пресата. Констатирано е, че дробилката е разположена на открито и шумозащитният кожух е свален, за изграждането на който е било дадено предписание при предходна проверка. На дружеството е дадено предписание за обезшумяване на дробилката, чрез изграждане на помещение с шумоизолационен материал, в срок до 30.10.2015. .
 • Във връзка с постъпила в МОСВ и препратена до РИОСВ – Благоевград жалба от жители на гр. Гоце Делчев, относно излъчване на шум в околната среда от мелница за мелене на пластмасови отпадъци, е извършена проверка ЕТ „ Димитър Христов- Нети“, гр. Гоце Делчев - площадка за събиране и третиране на отпадъци. Проведени са контролни измервания на еквивалентните нива на излъчвания от обекта шум, по измерителен контур и в четири броя измерителни точки - места на въздействие. Измерванията показват спазване на граничните стойности за еквивалентни нива на шум. Констатирано е, че обекта не е въведен в експлоатация. На дружеството е дадено предписание да не извършва производствена дейност до въвеждане на обекта в експлоатация.
 • Във връзка с постъпил сигнал на зелен телефон, относно усетени миризми в нощните часове на 24.09.2015 г., същия ден е извършена проверка от експерти от РИОСВ- Благоевград на „Росима Чаркол“ ООД, гр. Благоевград. Дружеството експлоатира инсталация за производство на дървени въглища в затворена пещна система. По време на проверката на 24.09.2015 г.в 15.00 часа е извършено изваждане на реторта от инсталацията, при което не е констатирано наличие на интензивно миришещи вещества извън халето и извън границите на производствената площадка. Не е констатирано нарушение в технологичния процес, което да води до отделяне на интензивно миришещи вещества.
 • По постъпила жалба от жители на с. Гърмен, относно замърсяване с пушек, дим, трици и талаж, е извършена проверка на дърводелски цех в с. Гърмен, експлоатиран от „Темелков Къмпани“ ООД, гр. София. Констатирано е, че на обекта са инсталирани два котела, захранващи с топъл въздух две сушилни камери. Видимо височината на двата комина към котлите не превишава височината на най-близките жилищни сгради, в радиус под 50м от обекта. При проверката не е представена техническа документация за котлите. На територията на дърводелския цех, около производствените помещения, както и по дворовете и терасите на най-близките жилищни сгради, са отложени с трици, въздухът е видимо запрашен. Констатирано е, че аспирационната система в цеха е недостатъчна - около машините има натрупани трици. Дружеството не е извършило класификация на образуваните от дейността му отпадъци и не притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци. На дружеството са дадени предписания до 30.10.2015 г. да представи в РИОСВ – Благоевград работни листове за класификация на отпадъците, заявление за издаване на регистрационен документ по реда на ЗУО и техническа документация на котлите. До 30.10.2015 г. Темелков Къмпани“ ООД трябва да ограничи емисиите на прахообразни вещества и да се повиши височината на комините до ниво не по-малко от 5 метра над височината на най-високата обитавана сграда. При неизпълнение на предписанията ще бъдат предприети административно- наказателни мерки.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец септември 2015 г. са съставени 3 бр. АУАН:

 1. АУАН № 5-11/01.09.2015 г. - ЕТ „Векир - Радка Бележкова“ с. Годлево, община Разлог за обект “Предприятие за преработка на мляко” с. Годлево за извършеното нарушение по смисъла на чл. 200, ал. 1 , т. 29, във връзка с чл.174, ал.1, т.2 от Закона за водите (не извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, с честота съгласно издадено Разрешително за заустване).
 2. АУАН № 3-12/01.09.2015 г. – Минка Сабриева Капитанова - кмет на община Гърмен, нарушен е чл. 156, ал. 1, във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) – неизпълнение на дадено предписание.
 3. АУАН № 8-14/07.09.2015 г. – Община Якоруда, нарушен е нарушен е чл. 156, ал. 1, във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) – неизпълнение на дадено предписание.

През месец септември 2015 г. са издадени 5 бр. наказателни постановления на обща стойност 14 000 лв. както следва:

ЗУО:

 1. НП № 1-12/10.09.2015 г. – Красимир Герчев, в качеството му на Кмет на община Разлог не е предотвратил на територията на общината изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища, и не е организирал почистването им. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 2. НП № 5-24/10.09.2015 г. – Илиян Кръстев, в качеството му на Кмет на община Кресна не е предотвратил на територията на общината изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища, и не е организирал почистването им. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
 3. НП № 6-13/12.09.2015 г. – Андон Тотев, в качеството му на Кмет на община Сандански не е предотвратил на територията на общината изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища, и не е организирал почистването им. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
 4. НП № 6-25/16.09.2015 г. – Емил Илиев, в качеството му на Кмет на община Струмяни не е предотвратил на територията на общината изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища, и не е организирал почистването им. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.

ЗЗВВХВС:

 1. НП № 1-09/12.09.2015 г. – „ЮРО ДИЙЛ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, изразяващо се в това, че дружеството не е преместило склада за съхранение на употребяваните на обекта химикали, в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗЗВВХВС.

През периода с наказателно постановление са наложени две текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. С НП № С-02-06/ 01.09.2015 г. е наложена текуща месечна санкция в размер на 648 лева/месец на „Съни- тера 2007“ АД за превишаване на нормата за допустими емисии по показател „прах”, регламентирана в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „б” от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии ( ДВ бр. 64/2005 г.), от 2 изпускащи устройства (въздуховоди) към циклонна сушилня на пелетизираща инсталация, експлоатирана от дружеството в землище на с. Крупник, местност „Орловец“, общ. Симитли.
 2. С НП № С- 01-20/ 01.09.2015 г. е наложена текуща месечна санкция в размер на 50 лева/месец на „Мултитруп“ ООД, гр. Петрич за превишаване на нормата за допустими емисии по показател „прах”, регламентирана в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в” от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии ( ДВ бр. 64/2005 г.), от 2 изпускащи устройства (газоходи) към 2 сушилни инсталации при Цех за производство на пелети, експлоатиран от дружеството в с. Кърналово, община Петрич.

1.             Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност: