Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. октомври 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. октомври 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
79 97 5 2 0 5 4000 0 0,00 3030,00 лв., от които 2330,00 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:

- изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ;

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец октомври 2015 г. са извършени общо 97 бр. проверки на 79 бр. обекта, съставени са 5 бр. АУАН и са издадени 2 бр. НП в размер на 4 000 лв.

За периода са извършени общо 22 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. за изпълнение на поставени предписания;
- 1 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
- 5 бр. за изпълнение на дейности по сключен договор с ПУДООС от кампанията "За чиста околна среда";
- 6 бр. извън плана за контролната дейност за 2015 г.;
- 2 бр. по искане на МВР/РП, свързани с превод за отпадъци;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция по „въздух“;
- 1 бр. във връзка с ново юридическо лице стопанисващо обекта.

 

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец октомври 2015 г. са съставени 5 бр. АУАН:

  1. АУАН № - № 9-14/16.10.2015 г. – "Алфа Динамик" ЕООД, гр. София, нарушен е чл. 156, ал. 1, предл. I-во във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) – неизпълнение на дадено предписание.
  2. АУАН № 10-14/26.10.2015 г. - "Пиринпласт" АД, гр. Гоце Делчев, нарушен е чл. 156, ал. 1, предл. I-во във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) - неизпълнение на дадено предписание.
  3. АУАН № 8-25/22.10.2015 г. - Румен Емилов Методиев - нарушен е чл. 155, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО (обн.ДВ, бр. 53/2012 г.) – извършва събиране и транспортиране на отпадъци без издаден регистрационен документ.
  4. АУАН № 6-25/22.10.2015 г. - Христо Живков Джевизов - нарушен е чл. 155, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО (обн.ДВ, бр. 53/2012 г.) – извършва събиране и транспортиране на отпадъци без издаден регистрационен документ.
  5. АУАН № 7-25/22.10.2015 г. - Венцислав Ташев Ангушев - нарушен е чл. 155, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО (обн.ДВ, бр. 53/2012 г.) – извършва събиране и транспортиране на отпадъци без издаден регистрационен документ.

През месец октомври 2015 г. са издадени 2 бр. наказателни постановления на обща стойност 4 000 лв. както следва:

ЗУО:

  1. НП № 4-25/30.10.2015 г. – „НИКОЛ“ ЕООД, ГР. Гоце Делчев, за не водене на отчетност по реда на ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
  2. НП № 2-13/15.10.2015 г. – „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД, гр. София, площадка в с. Поленица, община Сандански, за не водене на отчетност по реда на ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.