Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. ноември 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. ноември 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
66 83 2 2 0 4 13000 1 1769,00 4734,00 лв., от които 1034,00 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:

- изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец ноември 2015 г. са извършени общо 83 бр. проверки на 66 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 4 бр. НП в размер на 13 000 лв.
За периода са извършени общо 16 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на поставени предписания;
- 1 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. за изпълнение на дейности по сключен договор с ПУДООС от кампанията "За чиста околна среда";
- 3 бр. извън плана за контролната дейност за 2015 г.;
- 2 бр. по искане на МВР/РП;
- 1 бр. във връзка с прекратяване на дейността по ЗУО;
- 2 бр. във връзка с прекратяване/намаляване на санкция по „въздух“;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция по „води“;
- 2 бр. по писмо на МОСВ във връзка с постъпила жалба.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец ноември 2015 г. са съставени 2 бр. АУАН:

  1. АУАН № 9-14/16.10.2015 г. – "Алфа Динамик" ЕООД, гр. София, нарушен е чл. 156, ал. 1, предл. I-во във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) – неизпълнение на дадено предписание;
  2. АУАН № 06-06/09.11.2015 г. на управителя на „Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Благоевград, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Разлог, за нарушение на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 26 от ЗЧАВ, относно неизпълнение на предписание за изграждане на затворено помещение за складиране на твърди прахообразни материали (дървесен прах от кори).

През месец ноември 2015 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления на обща стойност 13 000 лв. както следва:
ЗУО:

  1. НП № 4-13/04.11.2015 г. – ЕТ „ИНВИКТО – ХРИСТО МИЛЕНКОВ“, с . Черниче, общ. Симитли, площадка в гр. Благоевград, за не водене на отчетност на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с притежавано от ЕТ разрешение за дейности с отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
  2. НП № 3-24/04.11.2015 г. – ЕТ „ИНВИКТО – ХРИСТО МИЛЕНКОВ“, с . Черниче, общ. Симитли, площадка в с. Церово, Благоевград, за извършване на дейности по събиране и третиране – оползотворяване на отпадъци от полиетилен и пластмаса, без да притежава регистрационен документ по реда на ЗУО. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева по ЗУО.
  3. НП № 3-14/23.11.2015 г. – „МУСАЛА 2004“ ЕООД, гр. Белица, за не водене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, във връзка с притежаван от дружеството регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
  4. НП № 5-13/30.11.2015 г. – Иван Асенов Димов, за нерегламентирано третиране на отпадъци от ИУМПС, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лева по ЗУО.

През периода със Заповед на директора на РИОСВ е намалена една текущи месечни санкции и е отменена една текуща месечна санкция, издадени по реда на 69 от ЗООС:

  1. Заповед №С-03-06-1/24.11.2015 г. за намаляване на текуща месечна санкция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в размер на 191 лева/месец, от 2 бр. изпускащи устройства от Компресорна станция „Петрич“ - Газотурбинен компресорен агрегат № 1 (ГТКА №1) и Газотурбинен компресорен агрегат № 2 (ГТКА №2), находящи се в с. Рупите, общ. Петрич, за превишаване на индивидуалните емисионни норми по показателя „въглероден оксид“, определени в таблица 9.1.1. – продължение към условие 9.1.1. от Комплексно разрешително (КР) №369-НО/2008 г., актуализирано с Решение №369-НО-ИО-А1/2013 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
  2. Заповед №С-01-06-1/17.11.2015 г. за спиране на текуща месечна санкция в размер на 648 лева/месец на „Съни Тера 2007“ АД, с. Крупник, общ. Симитли, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, поради временно спиране на дейността.

През периода с наказателно постановление е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

  1. НП №С-02-06/17.11.2015 г. за налагане на текуща месечна санкция на „А- строй“ ЕООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, в размер на 1 769 лева/месец на асфалтосмесителна инсталация находяща се в с. Баничан, общ. Гоце Делчев, за замърсяване на околната среза с прах и въглероден оксид над допустимите норми.