Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. декември 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. декември 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
75 95 2 0 0 8 19600 2 6 859, 00 8843,33 лв., от които 7641,81 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:

- изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец декември 2015 г. са извършени общо 95 бр. проверки на 75 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 8 бр. НП в размер на 19 600 лв.
За периода са извършени общо 19 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. за изпълнение на поставени предписания;
- 1 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. във връзка с отмяна/спиране на санкция по „въздух“;
- 4 бр. във връзка с промяна/отмяна на санкция по „води“;
- 2 бр. за изпълнение на дейности по сключен договор с ПУДООС от кампанията "За чиста околна среда";
- 2 бр. извън плана за контролната дейност за 2015 г.;
- 1 бр. по писмо на РЗИ.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец декември 2015 г. са съставени 2 бр. АУАН:

 1. АУАН № 11-14/06.11.2015 г. – "Ивис“ ЕООД, гр. Банско, за нарушение на разпоредбата на чл. 39, ал. 7 от ЗУО - на площадката на дружеството за дейности с ОЧЦМ, разположена в гр. Банско, не са съхранявани записи от видео наблюдение в периода 27.08.2014 г. – 08.06.2015 г.
 2. АУАН № 6-11/22.12.2015 г. на ”Евро мийт енд милк” ЕООД гр. Благоевград за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени с издаденото разрешително за заустване (чл. 200, ал.1, т. 6 във връзка с чл. 48 ал.1, т. 3 от Закона за водите).

 

През месец декември 2015 г. са издадени 8 бр. наказателни постановления на обща стойност 19 600 лв. както следва:
ЗУО:

 1. НП № 5-14/23.12.2015 г. – „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА“ АД, гр. Кресна, за не водене на отчетност на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с притежавано от дружеството Комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
 2. НП № 4-14/23.12.2015 г. – „СЕРЖ - 2013“ ЕООД, гр. Петрич, за не водене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, във връзка извършена в ИАОС регистрация като търговец по смисъла на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
 3. НП № 6-24/11.12.2015 г. – „А.С.А – АНТОН САШОВ АНТОНОВ“ ЕООД, гр. Петрич, за не водене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, във връзка с извършвана от дружеството дейност с отпадъци, за които притежава заверени работни листове за класификация, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
 4. НП № 5-25/09.12.2015 г. – Апостол Апостолов, в качеството му на Кмет на община Симитли, за това, че не е предотвратил изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища по речните легла и прилежащите територии на реките Струма, Осенска река, Градевска река, Брежанска река и Чобан дере, и не е организирал почистването им. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
 5. НП № 5-12/09.12.2015 г. – Община Симитли, за не изпълнение на предписание, дадено по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗУО.

ЗЧАВ:

 1. НП № 4-06/17.12.2015 г. – „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИЙТ“ ООД, гр. Благоевград, за непровеждане на емисионен контрол - собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от горивен източник, изгарящ природен газ, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
 2. НП № 5-06/17.12.2015 г. – „А-СТРОЙ“ ЕООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, за непровеждане на емисионен контрол - собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесителна инсталация, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева по ЗЧАВ.

ЗООС:

 1. НП № 2-16/11.12.2015 г. – „АГРОМАХ РОУДА“ ЕООД, гр. Благоевград, за не изпълнение на предписание, дадено по реда на ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗООС.

 

През периода със Заповед на директора на РИОСВ са отменени/спрени три текущи месечни санкции, издадени по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. Заповед №С-02-06-1/12.12.2015 г. за спиране на текуща месечна санкция в размер на 1 769 лева/месец на „А- строй“ ЕООД,с. Абланица, поради временно спиране на дейността на асфалтосмесителна инсталация тип „SIM GP 130“, находяща се в с. Баничан, общ. Гоце Делчев.
 2. Заповед №С-02-06-2/12.12.2015 г. за отмяна на текуща месечна санкция „Фурнир пласт“ ООД, гр. Симитли, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества - въглероден оксид и прах, от парен котел тип ПКМ 4.0 с изградена предкамера за изгаряне на дървесни отпадъци.
 3. Заповед № C-11-10-2/29.12.2015 г. на «Винарска изба-Вила Мелник» ООД с. Хърсово, община Сандански за отмяна на текуща месечна санкция във връзка с преустановяване на замърсяването на водите, на основание чл. 69б, ал.5 от ЗООС.

През периода със заповед на директора на РИОСВ са отменени две текущи месечни санкции и са наложени две нови /по-високи/ текущи санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. Заповед № С-1-10-2/21.12.2015 г. на «Бестпластик» ООД с. Капатово, община Петрич за отмяна на текуща месечна санкция (наложена с НП № C-1-10/23.04.2015 г. и намалена със Заповед С-1-10-1/13.05.2015 г.) и налагане на нова текуща санкция с Наказателно постановление (НП) № C-3-10/21.12.2015 г. на «Бестпластик» ООД с. Капатово, община Петрич, в размер на 6 546,00 лв. месечно.
 2. Заповед № С-9-10-1/22.12.2015 г. за отмяна на текуща месечна санкция на Община Сандански, във връзка с налагане на нова текуща санкция с Наказателно постановление (НП) № C-4-10/22.12.2015 г. в размер на 313,00 лв. месечно, на Община Сандански, поради установено увеличаване на замърсяването на отпадъчните води (неспазване на индивидуалните норми и ограничения (ИЕО) в разрешителното за заустване на отпадъчните води от обекта.

През периода със заповед на директора на РИОСВ са намалени две текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. Заповед № C-11-10-1/10.12.2015 г. на «Винарска изба-Вила Мелник» ООД с. Хърсово, община Сандански за намаляване на текуща месечна санкция за замърсяване на водите, на основание чл. 69 б, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., с изм. бр. 103/2009 г.) и чл. 19 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (ДВ, бр.70 от 09.09.2011г.).
 2. Заповед № C-10-10-1/17.12.2015 г. на «Дамяница» АД с. Дамяница, община Сандански за намаляване на текуща месечна санкция за замърсяване на водите, на основание чл. 69 б, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г., с изм. бр. 103/2009 г.) и чл. 19 от Наредбата (ДВ, бр.70 от 09.09.2011г.).