Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. март 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. март 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
95 114 2 1 0 2 10000 2 9662,00 1901,00 лв., от които 1401,00 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки за нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките;
 • проверки на складове и съоръжения за съхранение на стари препарати за растителна защита.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 114 бр. проверки на 95 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 2 бр. НП в размер на 10 000 лв..

За периода са извършени общо 29 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 3 бр. за изпълнение на предписания;
 • 2 бр. по жалби и сигнали;
 • 17 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите в т.ч. 8 бр. за нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките, 8 бр. на складове и съоръжения за съхранение на стари препарати за растителна защита и 1 бр. във връзка с внесен доклад по чл. 14, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци;
 • 1 бр. по внесен доклад за основно охарактеризиране на отпадъци;
 • 1 бр. по писмо от БД „ЗБР“ – Благоевград;
 • 5 бр. във връзка с промяна, или налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец март 2016 г. са съставени 2 бр. АУАН:

Отпадъци:

 1. АУАН №3-14/02.03.2016 г. – „Пенкелер Пеев“ ООД, гр. Гоце Делчев, чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 10, ал. 1, ал. 4, ал. 5 от Наредба №1 – за неводене на отчетност;
 2. АУАН № 1-24/21.03.2016 г. – „Еви и Бети“ ЕООД, гр. Благоевград, чл. 156, ал. 1 във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) – за неизпълнение на предписание.

През месец март 2016 г. са издадени 2 бр. НП на стойност 10 000 лв., както следва:

Отпадъци:

 1. НП № 9-14/12.03.2016 г. – „АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД, гр. София, за неизпълнение на предписание (не е внесено заявление по чл. 78, ал. 3 от ЗУО) дадено по реда на Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО.
 2. НП № 10-14/25.03.2016 г. – „ПИРИНПЛАСТ“ АД, гр. Гоце Делчев, за неизпълнение на предписание (установен негоден отпадък на обект на дружеството не е бил предаден на лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО) дадено по реда на Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО.

През периода със заповед на директора на РИОСВ е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. НП С-1-10/31.03.2016 г. за налагане на текуща месечна санкция на ЕТ“ Векир-Радка Бележкова“ с. Годлево, общ. Разлог, в размер на 127 лв./мес. за заустване на отпадъчни води в нарушаване на ИЕО.

През периода със заповед на директора на РИОСВ е намалена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. Заповед № С-02-06-1/23.03.2016 г. за намаляване на текуща месечна санкция на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград, в размер на 206 лева/месец, от изпускащо устройство от котел тип ПКМ 4.5 с предкамера, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи), поради намаляване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества (въглероден оксид), регламентирани в чл. 21 към Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.)

През периода със заповед на директора на РИОСВ е отменена една текуща месечна санкции и е наложена една еднократна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. Заповед № С-3-10-2/21.03.2016 г. на директора на РИОСВ Благоевград за отмяна на текуща месечна санкция на „Бест пластик“ ООД с. Капатово и налагане на нова еднократна (за определен период от време) санкция с НП № С-2-11/21.03.2016 г. на „Бест пластик“ ООД с. Капатово, в размер на 9535,00 лв. за заустване на отпадъчни води в отклонение на ИЕО.