Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. април 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. април 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
72 91 2 0 0 4 6900 1 105,00

5300 лв. от санкции имуществени глоби

683 лв. от еднократни текущи санкции по чл. 69 от ЗООС

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки за нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 91 бр. проверки на 72 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 4 бр. НП в размер на 6 900 лв..

За периода са извършени общо 18 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 2 бр. за изпълнение на предписания;
 • 3 бр. по жалби и сигнали;
 • 7 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите за нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките;
 • 3 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2016 г.;
 • 1 бр. във връзка с промяна, или налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
 • 1 бр. във връзка с представен ПУР;
 • 1 бр. по писмо от ИАРА.

В периода м. март – м. април 2016 г., по заповед на министъра на околната среда и водите, съгласно предварително обявен график на интернет страницата на инспекцията са извършени 15 проверки за нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките. Проверени са 105 населени места на територията на всички 15 общини в обхвата на РИОСВ – Благоевград. За установените замърсявания, на кметовете на общини са дадени общо 18 предписания със срокове за почистването им. По-значителни замърсявания са установени в 6 от общо 15 общини и за 4 от тях ще бъдат предприети административно-наказателни действия. Предстои съставяне на АУАН на кметовете на общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Белица и Якоруда, тъй като са установени значителни замърсявания в речните легла и прилежащите територии на реките и от страна на посочените общини не са предприети целесъобразни мерки за предотвратяване на нерегламентираните замърсявания, както и своевременно организиране на тяхното почистване. В резултат на упражнения до момента контрол от страна на РИОСВ – Благоевград са почистени 11 замърсени терена. При проверките са установени и добри практики, като превенция на замърсяванията в реките. Например в гр. Петрич, на моста на р. Луда Мара са поставени мрежи с височина около 1,5 м. с цел не допускане на изхвърляне на отпадъци в реката от населението. В Община Разлог и Община Петрич са издадени заповеди за оправомощаване на кметовете и кметските наместници относно организацията и контрола на нерегламентираните замърсявания в съответните населени места. В общините са сформирани комисии, които имат задължение да извършват огледи на речните легла и речните корита и в случай на замърсявания да организират почистването им. Подробен доклад по изпълнение на заповедта на министъра, ще бъде изпратен до дирекция „ПОС“ в МОСВ.

Във връзка с контрола по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, през месец април са извършени 16 бр. проверки по документи по отношение на фазата на одобрение и реализация. Извършени са 12 бр. проверки по чл. 93 ал. 7 и чл. 99 ал. 8 от ЗООС относно правното действие на решения за преценяване необходимостта от ОВОС и решения по ОВОС. За 6 бр. решения не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение и те са загубили правно действие.

Във връзка с постъпила жалба за замърсяване на атмосферния въздух, през м. април е извършена проверка на цех за първична обработка на дървесина, в с. Горна Брезница, общ. Кресна, експлоатиран от „Авея“ ЕООД, гр. Кресна. При проверката е установено, че котелът, захранващ сушилня за дървен материал е с топлинна мощност под 500 кВт и не подлежи на проверка чрез измервания. Констатирано е, че бункерите за съхранение на трици и чипс не отговарят на изискванията, в резултат на което е дадено предписание, в срок до 30.09.2016 г. същите да бъдат изпълнени в съответствие с проектната документация.

През м. април 2016 г. е проведена работна среща с лицата с разрешителни за дейности по третиране на отпадъци ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО), издадени по реда на ЗУО от директора на РИОСВ-Благоевград. Целта на срещата беше да се разяснят задълженията на лицата разписани в нормативната база, имаща отношение към дейността им, както и да бъдат обсъдени пропуските, които се констатират от РИОСВ при осъществяваната контролна дейност на такива обекти. На срещата са обсъдени конкретни въпроси поставени от присъстващите.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец април 2016 г. са съставени 2 бр. АУАН:

 1. АУАН №02-06/08.04.2016 г. на „АБ Кафтанови” ООД, гр. Сандански, обект оранжерии за производство на зеленчуци, в землище на с. Ново Делчево, за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 31, ал. 1 т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Дружеството не провежда емисионен контрол- собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от два броя котелни с монтирани котли на твърдо гориво.
 2. АУАН № 01-05/01.04.2016 г. – „Рила проект“ ЕООД, с. Столник, общ. Елин Пелин – не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на подземен резервоар за пропан-бутан и площадков газопровод“.

През месец март 2016 г. са издадени 4 бр. НП на стойност 6 900 лв., както следва:

Отпадъци:

 1. НП № 11-14/06.04.2016 г. – „ИВИС“ ЕООД, гр. Банско - за несъхраняване на записи от видеонаблюдение на експлоатирана от дружеството площадка за ОЧЦМ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по Закона за управление на отпадъците.

Въздух:

 1. НП № 6-06/12.03.2016 г. – Лино Пилони, в качеството му на управител на „Пирин пелет“ ЕООД, гр. Благоевград – не е изпълнил предписание дадено по реда на ЗЧАВ за изграждане на затворено помещение за складиране на твърди прахообразни материали на площадка в гр. Разлог. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 лева по ЗЧАВ.

Биоразнообразие:

 1. НП № 1-17/05.04.2016 г. – Пламен Ханьов, с. Абланица – за нарушение на чл. 100 във връзка с чл. 70, т. 1 от ЗБР, във връзка с чл. 8, §1 от Регламент (ЕО) № 338/97 – превоз на 3 бр. гравирани слонски бивни е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

ЗООС:

 1. НП № 01-05/05.04.2016 г. – „Рила проект“ ЕООД, с. Столник, общ. Елин Пелин – не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на подземен резервоар за пропан-бутан и площадков газопровод“. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по Закона за опазване на околната среда.

През м. април 2016 г. със заповед на директора на РИОСВ е наложена една принудителна административна мярка по реда на ЗООС както следва:

 • Заповед № 87/06.04.2016 г. за прилагане на превантивна принудителна административна мярка, с която се запечатва (пломбира) един брой газотурбинен компресорен агрегат, находащ се на площадка на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ еад, гр. София, Компресорна станция „Петрич“, поради внесено обективирано искане от оператора и протокол от заседание на специализирания състав на Експертния екологичен съвет за преразглеждане на комплексно разрешително № 369-НО/2008г.

През периода със заповед на директора на РИОСВ е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 • НП № С-1-20/ 11.04.2016 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 105 лева/месец от изпускащо устройство (комин) след барабанна сушилня с директен контакт към Цех за производство на пелети, гр. Разлог, експлоатиран от „Пирин пеллет” ЕООД, за превишаване на нормата за допустими емисии по показател „прах”, регламентирана в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в” от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. ( ДВ бр. 64/2005 г.).

През периода със заповед на директора на РИОСВ е отменена една текуща месечна санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 • Заповед №С-07-06-1/20.04.2016 г. за отмяна на текуща месечна санкция на ЕТ „Меил Комерс- Илиян Тодоров“, гр. Кресна, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества (прах), във връзка с проведени собствени периодични измервания.