Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. май 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. май 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
100 80 0 0 0 4 15000 1 52,00

2000 лв. от санкции имуществени глоби

517,5 лв. от еднократни текущи санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 100 бр. проверки на 80 бр. обекта, и са издадени 4 бр. НП в размер на 15 000 лв. През месеца няма съставени АУАН.

За периода са извършени общо 32 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 9 бр. по жалби и сигнали;
- 13 бр. по писмо на МОСВ относно чистотата на общинските пътища;
- 1 бр. по писмо от МОСВ относно РДНО за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово;
- 1 бр. по писмо от МОСВ - "БМВ 2000" ООД, товарище и разтоварище на петролни деривати
- 3 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2016 г.;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
- 1 бр. във връзка с пломбиране на байпасна връзка;
- 1 бр. във връзка с представен ПУР.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;

Засилен превантивен контрол:

 • Проведени са срещи с главните архитекти на общините Струмяни, Сандански и Петрич. Основен акцент в проведените разговори е общинските администрации навременно да указват приложимите административни режими, с цел постигане на баланс между приоритетите за опазване на околната среда , в т.ч биологичното разнообразие и поддържане на екологичното равновесие, в контекста на целите за икономическо и социално развитие и прилагане на принципа „в полза на гражданите и бизнеса“.
 • На кметовете на общини са дадени писмени указания за предприемане на мерки по изпълнение на задълженията им по поддържане чистотата на пътищата от общинската мрежа, в съответствие с изискванията на ЗУО.

Tекущ контрол:

 • Проверки по заповед на министъра на околната среда и водите за чистотата на пътищата и пътните съоръжения в обхвата на републиканската и общинска пътна мрежа в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград
 • Акцент в контролната дейност през месеца са проверки на бензиностанции, на които предстои до края на 2016 г. да бъдат приведени в съответствие с етап ІІ на улавяне на бензиновите пари и на обекти с неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух. При извършените проверки не са констатирани нарушения на ЗЧАВ и ЗООС.
 • Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
 • През месеца са извършени 9 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

По постъпил сигнал на зеления телефон на инспекцията, за замърсяване на напоителен канал в местността „Ушите“, землище на гр. Сандански, е извършена проверка на обект - казан за варене на ракия, съвместно със служители на Басейнова дирекция „ЗБР“ и представител на Об А - гр. Сандански. Към момента на проверката, съгласно изискванията на Агенция „Митници“ на обекта работи само един казан, като другите два са запечатани. Извършва се дейност по изваряване на ракия. На обекта има монтирано водомерно устройство, пломбирано от „УВЕКС“ ЕООД гр. Сандански. Условно чистите технологични води, които са формирани от охлаждането на казана постъпват в напоителната вада в точка с координати N 41033’45,2” и E 23016’13,4”. Отпадъчният продукт от дейността на казана (джибри) постъпва и се съхранява във водоплътна изгребна яма, изградена в долния край на имота. Ямата периодично се почиства, като джибрите се използват от земеделски производители като подобрител на почвата. При последното почистване е компрометирана част от стената на ямата покрай напоителната вада, и към момента на проверката същата е временно прикрепена с подръчни материали. Вследствие на честите превалявания през последния месец атмосферните води дренират през компрометираната стена на ямата и постъпват във вадата, като в последствие се наблюдава оцветяване на дъното на вадата в червено. Не е констатирано замърсяване на вадата с джибри. Изгребната яма е изградена в изпълнение на предписание на РИОСВ - Благоевград, дадено при предишна проверка на обекта, във връзка с идентичен сигнал за замърсяване на поливната вада. С цел недопускане на замърсяване е дадено предписание да се възстанови компрометираната бетонова стена на ямата.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Биологично разнообразие и НЕМ – През м. май са извършени 20 бр. проверки в 5 бр. ЗТ, 3 бр. проверки по ЗБР и проверки по 2 бр. постъпили сигнали. В резултат от извършения контрол са дадени общо 3 бр. предписания, като при последващ контрол е установено изпълнението на 1 бр. предписание.
Извършеният контрол в защитените територии показва спазване на режимите на съответните защитени територии и заповедите им за обявяване. Не са констатирани фактори, в т.ч неантропогенни и /или от човешка дейност, които да оказват негативно отрицателно въздействие върху предмета на опазване. Общото състояние на 5 бр. обекти е добро. Не са наблюдавани непосредствени заплахи за 3 бр. местообитания на защитени видове.
Спрян е демонтажа на осветителни тела на главен път Е79 край областния център след сигнал за разрушаване на гнезда на птици, в размножителния им период. Извършена е незабавна проверка и е установено, че в осветителните тела гнездят птици от видовете Обикновен скорец и Чавка. Към момента и двата вида са в период на излюпване на малки и свалянето на гнездата им би довело до унищожаване на поколението.Експертите са установили 58 маркирани стълба с гнездящи на тях птици. Дейностите по демонтажа на осветителни тела в участъка на гл. път Е79, от разклона за с. Рилци до рибарниците при кв. „Струмско“, се извършват от Областно пътно управление – Благоевград (ОПУ). На отговорника по изпълнението са дадени указания да не се свалят осветителни тела от маркираните стълбове. На 18 май е извършена втора проверка. При нея е установено премахването на осветителните тела от 15 маркирани стълба, което е довело до разрушаване на гнездата и обезпокояване на птиците през периода на размножаване и отглеждане на малките. На директора на ОПУ – Благоевград са дадени предписания незабавно да бъде прекратена дейността по демонтиране на осветителните тела от стълбовете с гнездящи птици, както и да не се извършва демонтаж в целия период на гнездене на птиците. И за двата вида - Обикновен скорец и Чавка този период е от началото на април до края на юли. Последващият контрол показва спазване на дадените предписания.

Отпадъци - Във връзка с дадените указания на кметовете и поставения срок за почистване на републиканската и общинска пътна мрежа в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград, са извършени 13 бр. проверки. При проверките не са установени замърсявания с отпадъци по пътя, земното платно, пътните съоръжения и обслужващите зони. Единични замърсявания с отпадъци от пътникопотока са установени на територията на общините Благоевград, Петрич и Белица, за което са дадени предписания за почистването им в едномесечен срок.

Химикали - Проверени са 6 бр. обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси в рамките на осъществените комплексни проверки. Проверяваните обекти са във връзка с годишния план на РИОСВ. Дадени са 4 бр. предписания.

ОВОС И ЕО – През м. май са извършени 2 бр. проверки на място и общо10 бр. проверки по документи по отношение на фазата на одобрение и реализация на ИППП.

Извършени са 2 бр. проверки с цел установяване изпълнение на условия от издадено от министъра на околната среда и води Решение по ОВОС № 16-7/2003 г. за ИП „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград" и Решение №БД-49-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП „Цех за производство на консерви“. При проверките не се констатира неизпълнение на проверените условия.

В изпълнение на Програмата за планирани проверки относно правното действие на актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС, през месец май са извършени 6 бр. проверки по чл. 93, ал. 7 и чл. 99, ал. 8 от ЗООС по документи, относно правното действие на решения за преценяване необходимостта от ОВОС и решения по ОВОС. От извършените проверки е установено, че за 5 бр. решения не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение и те са загубили правно действие.

СЕВЕЗО - Извършена е една проверка, съгласно утвърден план от министъра на околната среда и водите. Не са констатирани несъответствия.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. май на 2016 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления на обща стойност 15 000 лв, както следва:

Отпадъци:

 • НП № 1-14/30.05.2016 г. – Мустафа Пашов, с. Абланица, общ. Хаджидимово - за неизпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), а именно: не е предал за последващо третиране ИУМПС на лице притежаващо документ по ЗУО. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лева по ЗУО.

ЗВ:

 • НП6-11/30.05.2016 г. – „Евро мийт енд милк“ ЕООД, гр. Благоевград, за изхвърляне в дере – десен приток на р. Рилска на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване, е наложена имушествена санкция в размер на 1000 лева по Закона за водите.

ЗООС:

 • НП № 1-24/03.05.2016 г. – Росен Мавров, гр. Дупница – за неоказване на съдействие за извършване на проверка от РИОСВ – Благоевград, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 5 000 лева по реда на ЗООС.
 • НП №1-07/17.05.2016 г. - „Агромах“ ЕООД – с. Бело Поле, общ. Благоевград, за неизпълнение на условие от решение по ОВОС, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. по ЗООС.

През периода със заповед на директора на РИОСВ е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 • С НП № 3-11/31.05.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 52 лв. на обект „Предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за болнични заведения“, експлоатиран от „Тексан Медикал“ ЕООД гр. Сандански за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за заустване № 43710030/14.09.2012 г., по показатели БПК5 и ХПК;

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Постановени са: общо 82 бр. крайни административни актове, касаещи бизнеса, местната власт, църковните настоятелства и ДГС, свързани с инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, с които се кандидатства по различни финансови механизми, в т.ч:

 • процедирани са общо 23 бр. ИП (по категории инвестиционни, съгласно Приложение 2 на ЗООС), като 5 бр. са приключили с краен акт - решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с характер на решенията да не се извършва ОВОС, а за 16 бр. е определена приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС, 2 бр. са прекратени;
 • 3 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер „да не се извършва ЕО“ за проектите на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група (МИГ) – Сандански“; „Местна инициативна група (МИГ) - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“, „Местна инициативна група (МИГ) – Разлог“;
 • 1 бр. решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
 • 73 бр. писма с които е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.