Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. юни 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юни 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
82 100 0 0 7 9 26300 0 0,00

999,77 лв. от еднократни текущи санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 100 бр. проверки на 82 обекта. През месеца са съставени 7 акта за установени административни нарушения и са издадени 9 бр. наказателни постановления на обща стойност 26300 лв.
През месеца са извършени общо 23 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. за изпълнение на предписания;
- 7 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. по заповед на Министъра на околната среда и водите;
- 3 бр. по писмо от МОСВ;
- 1 бр. нов обект, извън плана за контролна дейност през 2016 г.;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
- 2 бр. във връзка със заявление по ЗУО;
- 1 бр. във връзка с пломбиране на байпасна връзка;
- 1 бр. във връзка с ДПК.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Засилен превантивен контрол: Във връзка с обявения прием със Заповед № РД-09-434/20.06.2016 г. на Министъра на земеделието и храните на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с начална дата 04.07.2016 г. и крайна дата 12.08.2016 г. са информирани потенциалните кандидати по програмата за необходимите документи, които следва да представят в РИОСВ.
Tекущ контрол:

 • Извършени са проверки на два обекта с издадени Комплексни разрешителни;
 • Извършени са проверки на 6 бр. складове за съхранение на стари препарати за растителна защита на територията на община Сандански и 1 бр. на територията на община Струмяни;
 • В началото на месеца са извършени последните проверки по заповед на министъра на околната среда и водите за чистотата на пътищата и пътните съоръжения в обхвата на републиканската и общинска пътна мрежа в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград и е представен доклад до МОСВ в поставения срок.
 • Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за почвите при извършване на дейности свързани с първична преработка на скално-облицовачни материали ;
 • Проверка на обекти с неподвижни източници на емисии;
 • Проверки за установяване изпълнение на условия в издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС и решение по ОВОС;
 • Проверки по спазване на режимите в защитените територии и защитените зони;
 • Проверки свързани с опазването на вековни и забележителни дървета;
 • Изпълнение на програмата на планирани проверки по ЗГМО;

През месеца са извършени 7 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • На 10.06.20.2016 г. е извършена проверка по постъпилия сигнал, в земл. на с. Бараково, община Кочериново. Установено е, че са окосени ливади попадащи частично в обхвата на имоти 02748.112.114, 02748.112.113, 02748.112.102 (нов 112.151). След заснемане на окосената площ с GPS е съставен картен материал "Извадка от КВС на землището на с. Бараково с нанесени окосени площи". Описаните имоти попадат в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002099 "Кочериново", обявена със заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите. Във връзка с установено нарушение на т. 5.4 от цитираната заповед /забрана за косене на ливади преди 1 юли/ , на основание чл. 43 от ЗАНН е изпратено писмо до Началника на РУ на МВР – Рила с молба да бъде извършена проверка по случая, установяване на самоличността на извършителя на деянието, както и информация за датата, на която е извършено нарушението.
 • На 23.06.2016 г. е извършена проверка на „Био ТЕЦ Рубин“ - гр. Благоевград във връзка с подаден сигнал на зеления телефон на РИОСВ - Благоевград, относно замърсяване от комина на обекта, находящ се в Първа промишлена зона на гр. Благоевград. „Рубин -08“ ООД - гр. Благоевград експлоатира инсталация за индиректно изгаряне на биомаса - слънчогледови люспи, включваща: котел тип ПКМ 4,5 с предкамера и пароинсталация и турбина за производство на електрическа енергия. При извършената проверка от служители на РИОСВ- Благоевград във времевия интервал 11:30 – 12:30 часа не са констатирани нарушения в технологичния режим на инсталацията и изпусканите от комина димни газове са видимо сиво – бели. Жалбоподателят е поканен предварително, но не пожела да присъства на проверката.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Води

Изпълнено е предписание за възстановяване на разрушена бетонова стена на изгребна яма в м. „Ушите“, землище на гр. Сандански от обект за изваряване на ракия. С това е преустановено изтичането на джибри в напоителна вада.

Почви

Във връзка с дадено предписание за преустановяване на практика по депониране на оборски тор извън производствена площадка и нерегламентирано изпускане на води на територията на община Кочериново, чрез последваща проверка е констатирано изпълнение на предписанието и удовлетворяване исканията на жалбоподател.

Обезопасени са складовете за съхранение на стари препарати за РЗ в с. Раздол община Струмяни, с. Петрово и оранжерии МЕЛО община Сандански. В процес на обезопасяване са складовете в с. Плоски и с. Катунци.

Биологично разнообразие и НЕМ

През м. юни са извършени 22 бр. проверки в 5 бр. ЗТ, 19 бр. проверки по ЗБР, в т.ч 4 бр. проверки постъпили сигнали. В резултат от извършения контрол е съставен 1 бр. АУАН.
Извършеният контрол в защитените територии показва спазване на режимите на съответните защитени територии и заповедите им за обявяване. Не са констатирани фактори, в т.ч неантропогенни и /или от човешка дейност, които да оказват негативно отрицателно въздействие върху предмета на опазване. Общото състояние на 5 бр. обекти е добро.

През месец юни са извършени проверки на място и по документи за 14 бр. имоти , по предоставена информация от Държавен фонд „Земеделие“ за констатирани разоравания на площи, заявени от кандидатите за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата Директива за водите“ от ПРСР, кампания 2015 г.

Установено е създаване на житна култура в част (на площ от 846 кв. м) от 4 бр. имоти с НТП: „ливади“, в нарушение на забраната по т. 5.2 от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици. Съставен е АУАН. Предстои издаване на НП.

Установено е създаване на житна култура в част (на площ 1734,3 кв. м) от имот с идентификатор 39116.121.9 с НТП: „ливада“, в нарушение на забраната по т. 5.2. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици. В момента се изяснява лицето, което стопанисва този имот, с оглед стартиране на административно-наказателна процедура.

Постъпили 2 бр. сигнали през месец юни за косене на ливади в нарушение на забрана от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици са основателни и препратени до РУП – Рила за установяване самоличността на извършителите.

Отпадъци

През м. юни са извършени 31 бр. проверки, от които 22 бр. планови и 9 бр. извънредни, и са дадени 12 бр. предписания. Съставени са АУАН на кметове на общини 4 бр. за замърсяване на речните легла и прилежащите им територии. Извършена е 1 бр. проверка по жалба за извършване на нерегламентирана автосервизна дейност. Жалбата е неоснователна. Извършена е проверка по сигнал за наличие на опасен отпадък в частен имот. В тази връзка собственикът на имота е запознат със задълженията му по чл. 8, ал. 1 от ЗУО.

Химикали
Проверени са 6 бр. обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси в рамките на осъществените комплексни проверки. Проверяваните обекти са във връзка с годишния план на РИОСВ. Дадени са 4 бр. предписания.

ОВОС И ЕО

През м. юни са извършени 3 бр. проверки с цел установяване изпълнение на условия издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС и решение ОВОС. При проверките не се констатира неизпълнение на проверените условия.
В изпълнение на Програмата за планирани проверки относно правното действие на актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС през месец юни са извършени 9 бр. проверки по чл. 88, ал. 4 и чл. 93, ал. 7 от ЗООС по документи, относно правното действие на решения за преценяване необходимостта от ОВОС и решения за преценяване необходимостта от ЕО. От извършените проверки е установено, че за 4 бр. решения не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение/не е одобрен плана и същите са загубили правно действие.

Комплексни разрешителни

Извършени са две проверки, съгласно утвърденият годишен план. Не са констатирани несъответствия.

СЕВЕЗО

Извършена е една проверка, съгласно утвърден план от министъра на околната среда и водите. Не са констатирани несъответствия.


АУАН

 1. Акт №1-22 от 24.06.2016 г. за установяване на административно нарушение на Яни Райчов Митренски – нарушение на чл. 124 ал. 1 във връзка с чл. 12 ал. 6 от ЗБР във връзка с 5.2 от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици
 2. Акт №1-03 от 17.06.2016 г. за установяване на административно нарушение на Владимир Кръстев Москов, кмет на община Гоце Делчев – нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.);
 3. Акт №2-03 от 17.06.2016 г. за установяване на административно нарушение на Нуредин Мусов Кафелов, кмет на община Якоруда – нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.);
 4. Акт №3-03 от 17.06.2016 г. за установяване на административно нарушение на Радослав Сабинов Ревански, кмет на община Белица – нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.);
 5. Акт №2-25 от 20.06.2016 г. за установяване на административно нарушение на Людмил Аспарухов Терзиев, кмет на община Хаджидимово – нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.);
 6. АУАН №03-06/17.06.2016 г. на „Дим.Артекстил” ООД, гр. Петрич- шивашки цех, експлоатиращ инсталация за химическо чистене, за нарушение на. чл. 34е, т. 2 във връзка с чл. 9а, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и във връзка с нормите за общи емисии (НОЕ), регламентирани в т.11 от таблица 1 на Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7/2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн.ДВ, бр.96/2003г. посл. изм. ДВ бр. 42/2013 г). През 2015 г. инсталацията за химическо чистене е експлоатирана при неспазване на нормите за общи емисии, съгласно представеният План за управление на разтворителите.
 7. АУАН №04-06/17.06.2016 г. на ЕТ„Живко Коемджиев- Живел” ООД, гр. Петрич- шивашки цех в с. Коларово, експлоатиращ инсталация за химическо чистене, за нарушение на. чл. 34е, т. 2 във връзка с чл. 9а, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и във връзка с нормите за общи емисии (НОЕ), регламентирани в т.11 от таблица 1 на Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7/2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн.ДВ, бр.96/2003г. посл. изм. ДВ бр. 42/2013 г). През 2015 г. инсталацията за химическо чистене е експлоатирана при неспазване на нормите за общи емисии, съгласно представеният План за управление на разтворителите.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През месец Юни са издадени 9 бр. наказателни постановления на обща стойност 26 300 лв. както следва:
ЗУО:

 1. НП № 2-14/14.06.2016 г. – „ИПС“ ООД, гр. Благоевград, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
 2. НП № 3-14/27.06.2016 г. – „ПЕНКЕЛЕР ПЕЕВ“ ООД, гр. Гоце Делчев, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
 3. НП № 1-03/27.06.2016 г. – Владимир Москов, в качеството му на Кмет на община Гоце Делчев - не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища в речни легла и прилежащи територии, попадащи на територията на община Гоце Делчев. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
 4. НП № 2-03/27.06.2016 г. – Нуреден Кафелов, в качеството му на Кмет на община Якоруда - не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища в речни легла и прилежащи територии, попадащи на територията на община Якоруда. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
 5. НП № 3-03/27.06.2016 г. – Радослав Ревански, в качеството му на Кмет на община Белица - не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища в речни легла и прилежащи територии, попадащи на територията на община Белица. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.

ЗООС:

 1. НП № 1-25/23.06.2016 г. – Евгени Десподов, гр. Благоевград – за неоказване на съдействие изразяващо се в непредставяне на изискана от РИОСВ – Благоевград информация, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева по реда на ЗООС.
 2. НП №2-07/23.06.2016 г. - „РУБИН 08“ ООД, гр. Благоевград, за неизпълнение на условие от решение по преценяване на необходимостта от ОВОС, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗООС.
 3. НП 1-02/14.06.2016 г. – Община Гоце Делчев, за неизпълнение на условия от Комплексно разрешително, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. по ЗООС.

ЗЗШОС:

 1. НП № 1-06/14.06.2016 г. – „ПЕЛЕГУУД“ ЕООД, с. Крупник, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗЗШОС, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева по реда на ЗЗШОС.

През периода със Заповед № 3-11-1/27.06.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена текуща месечна санкция на обект „Предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за болнични заведения“, експлоатиран от „Тексан Медикал“ ЕООД - гр. Сандански.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
Околната среда - В резултат на предприетите от РИОСВ действия спрямо кметовете на общини Сандански и Струмяни, са извършени подобрения при съхранението на стари препарати за растителна защита, с което е предотвратена опасността от локално замърсяване на почвите, водите и въздуха около складовете.

Бизнеса - Постановени са: общо 94 бр. крайни административни актове, касаещи бизнеса, местната власт, ДГС и физически лица, свързани с инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, с които се кандидатства по различни финансови механизми, в т.ч:

 • внесени са общо 10 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП (по категории инвестиционни, съгласно Приложение 2 на ЗООС);
 • издадени са 7 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, а за 6 бр.ИП е определена приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС;
 • издадени са 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер „да не се извършва ЕО“;
 • издадени са 3 бр. решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
 • издадени са 3 бр. решения за прекратяване на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС;
 • 79 бр. писма с които е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадени са 3 бр. регистрационни документи по ЗУО:

 • "ЗИД-КО" ЕООД - 01-РД-403-0/08.06.2016 г.;
 • "АЛФА ДИНАМИК" ЕООД - 01-РД-404-0/10.06.2016 г.;
 • "БИОСТРОЙ" ЕООД - 01-РД-370-1/14.06.2016 г.

Издадени 3 бр. решения за дейности с отпадъци:

 • "СКРИНО" ЕООД - 01-ДО-261-4/10.06.2016 г.;
 • "РОВОТЕЛ СТИЙЛ" ООД - 01-ДО-258-3/30.06.2016 г.;
 • "РЕСТИЙЛ" ЕООД - 01-ДО-285-0/30.06.2016 г.

Участие в 6 бр. ДПК.

Обществеността – Преустановено е разпространението на неприятни миризми от склада за съхранение на стари препарати в с. Петрово, общ. Сандански във връзка с изпълнение на дадено предписание.