Съдържание

Посетители

В момента има 256  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. юли 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юли 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
58 75 11 1 0 0 0 1 259,00

2000 лв. от еднократни и 579 лв. от текущи санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 75 бр. проверки на 58 бр. обекта, и са съставени 11 бр. АУАН. През месеца няма издадени НП.
За периода са извършени общо 30 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. за изпълнение на предписания;
- 11бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. във връзка с ДПК;
- 1 бр. във връзка с бране на Пирински чай;
- 4 бр. за извършвани дейности по проект, финансиран от ПУДООС;
- 3 бр. във връзка с налагане/отмяна на санкция по „води“ и „въздух;
- 1 бр. във връзка със заявление по ЗУО;
- 1 бр. по разпореждане на РП – Благоевград;
- 4 бр. проверки на нови обекти, извън плана за КД през 2016 г.


Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Засилен превантивен контрол -
Във връзка с изискванията на нормативната уредба през месец юли са открити процедури за провеждане на консултации по изготвени Предварителни проекти на Общите устройствени планове (ОУПО) на общините Рила, Разлог и Якоруда, включително и на Докладите за Екологична оценка (ЕО) към тях.

Tекущ контрол:
- Проверки по спазване забраната наложена в Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на МОСВ;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- През месеца са извършени 11 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По постъпила жалба от кмета на община Кресна за замърсяване на атмосферния въздух от дърводелски цех и цех за производство на пелети в гр. Кресна, е извършена проверка от РИОСВ - Благоевград съвместно с представители на Общинска администрация гр. Кресна и участък „Полиция“, гр. Кресна. Проверена е инсталация за производство на пелети, експлоатирана от ЕТ „Меил Комерс-Илиян Тодоров“ и цех за първична обработка на дървесина, експлоатиран от „Перунстрой-2006“ ООД, гр. Кресна. Извършени са измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от барабанна сушилня с директен контакт по показатели „прах“ и „органични вещества“ и показател „прах“ към мелница за смилане. Резултатите показват превишение на нормите за допустими емисии по показател “прах”, изпускан от двете изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети. За констатираните превишения на НДЕ ще бъде наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС. Резултатите от измерванията на шума в околната среда от инсталацията за производство на пелети, показват спазване на граничните стойности на вечерни и нощни нива на шум. Извършените контролни измервания на еквивалентни нива на шума (дневни) на цеха за обработка на дървесина на „Перунстрой-2006“ ООД също показват спазване на граничните стойности на нивата на шум. Поради липса на достатъчно ел. захранване на площадката, инсталацията за производство на пелети работи след 19:00 ч. Режимът на работа не е съгласуван с общинска администрация Кресна. На основание чл. 22, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда и във връзка с общинска Наредба №1, Община Кресна следва да предприеме мерки по компетентност за преустановяване на работата на инсталацията през нощта.
 • По жалба от жители на с. Крупник, обединени в инициативен комитет „Да спасим махала „Въчева“ и с. Крупник от шума на цеха за пелети“, на 06.07.2016 г. е извършена проверка от РИОСВ-Благоевград, съвместно с Главният архитект на община Симитли. При извършени предходни проверки на инсталация за производство на пелети, находяща се в с. Крупник, местност Беглико, общ. Симитли, ПИ №02811, експлоатирана от „Пеллегуд“ ООД, е установено, че на открито е разположена дробилка за едро раздробяване на дървесина до чипс, която е източник на шум в околната среда. Изискана е техническата документация от община Симитли, с която инсталацията е въведена в експлоатация. В техническата документация не е отразено наличието на дробилка за дървесина, т. е. същата се ползва в несъответствие с техническата документация . При проверката е представен Договор за наем от 14.09.2015 г., според който инсталацията за пелети и помещенията са отдадени под наем на „Био фючър“ ООД. За настъпилата промяна не е уведомена РИОСВ-Благоевград. През периода м. септември - м. декември 2015 г. е водена кореспонденция с РИОСВ- Благоевград от името на „Пеллегуд“ ООД. Установено е, че е монтирана още една инсталация за производство на пелети, към която ще се ползва дробилка, също разположена на открито. За втората инсталация не се представя техническа документация, както и документи по реда на ЗУТ, издадени от община Симитли. Не се предвижда демонтаж на старата инсталация, т.е двете инсталации ще работят едновременно, с което ще се увеличи шумовото натоварване. За констатираните нарушения и предприемане на мерки по компетентност по реда на ЗУТ, РИОСВ - Благоевград е уведомила писмено кмета на Община Симитли и Началника на РО „НСК- Благоевград“ към РДНСК Югозападен район;
 • По сигнал за замърсяване на водите на река Башница, приток на река Канина в КК „Огняновски минерални бани“ с отпадъчни води от хотели, е извършена проверка района на местата на заустване на отпадъчни води от хотели „Елис“, Бохеми“ и „Делта“. Установено е , цитираните обекти заустват отпадъчни води без необходимото за това основание по Закона за водите. Сигналът е препратен до БД „ЗБР“ – Благоевград и кмета на Община Гърмен за предприемане на мерки по компетентност;
 • По сигнал, постъпил от национален телефон 112 за увеличена мътност на р. Струма в района на ТМСИ „Черничево“, местност „Ормана“, земл. на с. Крупник, община Симитли, на 23.07.2016 г. е извършена проверка съвместно с представител на БД „ЗБР“ – Благоевград и Регионална лаборатория Благоевград. Цитирания обект се експлоатира от „Оникс 2014“ ЕООД гр. Смолян. Извършено е пробовземане на отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение, преди заустване в река Струма. Резултатите от извършения емисионен контрол на 23.07.2016 г. показват, че не се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в издаденото Разрешителното за заустване на отпадъчни води по показател „неразтворени вещества“. За установеното нарушение е предстои съставяне на АУАН по Закона за водите.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Почви - В изпълнение на постановления на Окръжна прокуратура Благоевград и Районна прокуратура Благоевград във връзка постъпил сигнал за образувани незаконни депа с минни отпадъци в землището на с. Мечкул и нарушения на междуселищен път от дейността на открит рудник за добив на въглища в землището на с. Ракитна община Симитли е извършена проверка на място и по документи. Констатирано е, че сигналът е основателен. Дадено е предписание за възстановяване на засегнатите имоти /в размер на 7 дка/ в срок до 31. 12. 2016 г. На нарушителя „Кам и Кам“ ООД гр. Симитли – концесионер на Концесионна площ „Ракитна“ предстои съставяне на акт за неизпълнение на мярка от Решение по ОВОС № 19-10/2010 г. на министъра на околната среда и водите. Също са уведомени за предприемане на мерки по компетентност министърът на енергетиката, директорът на БД“ЗБР“ Благоевград и кметът на община Симитли.

Биологично разнообразие и НЕМ – По сигнал за неправомерно бране на Пирински чай (Siderites scardica), в периода 19.07. до 21.07.2016 г. експерти от РИОСВ - Благоевград извършиха три броя проверки в местността Ливаде, планина Славянка. Установени са шест нарушителя на Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на МОСВ. Съставени са шест броя акта за неправомерно бране на билки от Пирински чай и са иззети около 30 килограма стрък от същата билка.
На 14.07.2016 г. извърши проверка на находището около връх Ореляк, Южен Пирин по спазване забраната наложена в Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на МОСВ, при която не са констатирани нарушения.

Отпадъци - През м. юли са извършени 21 бр. проверки, от които 13 бр. планови и 8 бр. извънредни, и са дадени 11 бр. предписания. Съставени са два акта за констатирани административни нарушения. Извършени са 4 бр. проверка по жалби на граждани, за същите няма констатирани нарушения и дадени предписания. Извършена е повторна проверка по сигнал ЗТ-19/2016, получен в РИОСВ Благоевград, след като при първоначалната проверка на 13.05.2016 г. на обект – площадка за извършване на дейности с отпадъци, находяща се в общ. Сандански, с. Дамяница, обектът не е бил действащ, но по рекламни материали и оглед през оградата, е установено, че на имота са налични и се съхраняват отпадъци от различен характер. При повторната проверка на 05.07.2016 г. на обекта –находяща се в общ. Сандански, с. Дамяница, е констатирано извършване на нерегламентирано третиране на отпадъци от Атанас Руменов Перинаров. В тази връзка са дадени 2 броя предписания на лицето Атанас Руменов Перинаровза за прекратяване на дейността и освобождаване на обекта от наличните отпадъци, съставен е и акт №5-14/29.07.2016 г. за констатираното нарушение.

Химикали - Проверени са 7 бр. обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси в рамките на осъществените комплексни проверки. Проверяваните обекти са във връзка с годишния план на РИОСВ. Дадени са 14 бр. предписания. Един от обектите не извършва дейност. РИОСВ – Благоевград ще бъде уведомена при промяна на обстоятелствата.

През месец юли 2016 г. са съставени 11бр. акта за установени административни нарушения, како следва:

 1. АУАН № 1-11/08.07.2016 г. на ”Оникс 2014” ЕООД гр. Смолян за обект “Производствена база Оникс 2014“ земл. на с. Крупник за нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите (неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за заустване № 43120063/14.03.2016 г. по показател НРВ;
 2. АУАН № 2-11/08.07.2016 г. на ”РОК-2005”ООД гр. Сандански за обект “ТМСИ и Бетонов център“ , земл. на с. Дамяница за нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите (неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за заустване № 43120037/04.08.2009 г. по показател НРВ;
 3. АУАН № 3-11/15.07.2016 г. на ”Бест пластик”ООД с. Капатово за обект “Цех за преработка и рециклиране на отпадъчни пластмаси“ с. Капатово за нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите (неспазване на индивидуалните емисионни ограниче-ния определени в Разрешително за заустване № 43120058/01.10.2012 г. по показатели НРВ, БПК5 и ХПК;
 4. АУАН № 4-14/15.07.2016 г. на „Шнайдер“ ООД за неизпълнение на предписание, относно представяне в РИОСВ на документи удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса опаковки по чл. 59 ал. 1 от ЗУО и нарушение на чл. 155, ал. 1 от ЗУО;
 5. АУАН № 5-14/29.07.2016 г. на Атанас Руменов Перинаров за извършване на нерегламентирано третиране на отпадъци (метални отпадъци, отпадъци от хартия/картон, полиетилен/пластмаса, ИУМПС и ИУГ), с което е нарушен чл. 133 ал. 4 т. 1, във връзка с чл. 35 ал. 1 т. от ЗУО;
 6. АУАН №2-17/19.07.2016 г. на Димитър Илиев Балабанов за нарушение на чл. II т.4 от Заповед №РД-77/09.02.2016 г. във връзка с чл. 10 ал. 2 от ЗЛР;
 7. АУАН №3-17/19.07.2016 г. на Георги Стефанов Божинов за нарушение на чл. II т.4 от Заповед №РД-77/09.02.2016 г. във връзка с чл. 10 ал. 2 от ЗЛР;
 8. АУАН №4-17/19.07.2016 г. на Иван Стоев Лисничков за нарушение на чл. II т.4 от Заповед №РД-77/09.02.2016 г. във връзка с чл. 10 ал. 2 от ЗЛР;
 9. АУАН №5-17/19.07.2016 г. на Люсиен Георгиев Филчев за нарушение на чл. II т.4 от Заповед №РД-77/09.02.2016 г. във връзка с чл. 10 ал. 2 от ЗЛР;
 10. АУАН №6-17/20.07.2016 г. на Иван Димитров Пелтеков за нарушение на чл. II т.4 от Заповед №РД-77/09.02.2016 г. във връзка с чл. 10 ал. 2 от ЗЛР;
 11. АУАН №6-17/23.07.2016 г. на Денчо Иванов Камбуров за нарушение на чл. II т.4 от Заповед №РД-77/09.02.2016 г. във връзка с чл. 10 ал. 2 от ЗЛР.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. юли със заповед на директора на РИОСВ е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:
1. С НП № 4-11/11.07.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 259 лв. на обект „ТМСИ“, експлоатиран от „Георесурс ЕООД гр.Симитли за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за заустване № 43120053/17.09.2011 г. по показател НРВ;

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда - Преустановено е замърсяването на нови терени от дейността на открития рудник за въглища в землището на с. Ракитна община Симитли, предстои възстановяване на засегнати имоти в размер на 7 дка. За случая са сезирани и други компетентни органи.

Бизнеса - Постановени са: общо 129 бр. крайни административни актове, касаещи бизнеса, местната власт, ДГС и физически лица, свързани с инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, с които се кандидатства по различни финансови механизми, в т.ч:

 • внесени са общо 222 бр. уведомления за ИП, бизнес планове, горскостопански програми, в т.ч 4 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП (по категории инвестиционни, съгласно Приложение 2 на ЗООС);
 • издадени са 9 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, а за 22 бр.ИП е определена приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС;
 • издадени са 6 бр. решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
 • издадени са 2 бр. решения за прекратяване на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС;
 • 112 бр. писма с които е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадени са 9 бр. регистрационни документи по ЗУО:
- "ТЕКСАН МЕДИКАЛ" ЕООД - 01-РД-293-2/04.07.2016 г.;
- "ТОНИПЛАСТ - 69" ЕООД - 01-РД-287-1/04.07.2016 г.;
- ЕТ "ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ" - 01-РД-196-5/06.07.2016 г.;
- "ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР" АД - 01-РД-405-0/08.07.2016 г.;
- "БИОМАСА" ЕООД - 01-РД-406-0/08.07.2016 г.;
- "АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД - 01-РД-407-0/18.07.2016 г.;
- "ТРАНСМАКС" ЕООД - 01-РД-408-0/18.07.2016 г.;
- "АНДРЕЕВ ТРАНС 2014" ООД - 01-РД-381-2/18.07.2016 г.;
- ЕТ "ГАЛЯ КОЦАКОВА" - 01-РД-409-0/20.07.2016 г.
Издадени 2 бр. разрешения за дейности с отпадъци:
- "ГАЛВАНИ" ЕООД - 01-ДО-279-1/08.07.2016 г.;
- "УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД" ЕООД - 01-ДО-280-2/19.07.2016 г.

Обществеността – Своевременно информиране на заинтересованите страни, обществеността и медиите за актуални екологични кампании и предприетите от инспекцията действия по постъпилите сигнали, в това число за старта на регистрацията за Европейска седмица на мобилността и извършената контролна и административно наказателна дейност по сигнала за неправомерно бране на Пирински чай (Siderites scardica)