Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. август 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. август 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ август
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
110 130 2 0 0 3 5100 1 2750,00

888,3 лв. от еднократни и 7698,55лв. от текущи санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 130 бр. проверки на 110 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП.
За периода са извършени общо 65 бр. извънредни проверки, в това число:
- 5 бр. за изпълнение на предписания;
- 8 бр. по жалби и сигнали;
- 44 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите за контрол на малки ВЕЦ;
- 2 бр. за извършвани дейности по проект, финансиран от ПУДООС;
- 1 бр. по постановление на РП – Благоевград;
- 2 бр. във връзка с налагане/промяна на санкция по „въздух;
- 1 бр. по писмо от МОСВ;
- 1 бр. по производство на РУ СДВР;
- 1 бр. във връзка с правно действие на решение по преценка от ОВОС.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:

 • Участие в извънредни проверки с БД „ЗБР“ по Заповед № РД – 435/29.07.2016 г. за контрол на малки ВЕЦ. Докладът от проверките ще бъде изготвен до 10.10.2016 г. от БД ЗБР – Благоевград.
 • Участие в извънредни проверки с ПУДООС по отчитане изпълнение на Договори.
 • Проверки по спазване на режимите в защитените територии.

През месеца са извършени 8 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По постъпил сигнал на електронната поща на РИОСВ - Благоевград и МОСВ за влошено качество на въздуха, обгазяване и миризма в Благоевград, в резултат на пожар на депото за ТБО, землище на с. Бучино, община Благоевград, е извършена незабавна проверка на 01.08.2016 г. Проверката е съвместно с представители на Общинска администрация Благоевград и фирма „Биострой“ ЕООД, оператор на ДТБО, гр. Благоевград. Извършен е оглед на мястото на пожара, при който е установено, че е изгоряла цялата площ от 106 дка на депо за неопасни отпадъци, както и още около 1000 дка сухи треви, храсти и лозя в землището на с. Бучино и с. Българчево. Пожарът е възникнал на 31.07.2016 г., като първоначално е засегнат работния участък в най–горната част на депото. Към момента на проверката пожарът е локализиран, извършва се запръстяване на тлеещите участъци в тялото на депото. По данни от автоматичната измерителна станция за КАВ, в периода от 15:00 часа на 31.07.2016 г. до 11: 00 часа на 01.08.2016 г., не са установени превишения на средночасовите и средноденонощните норми за опазване на човешкото здраве. За установяване качеството на атмосферния въздух в района около пожара, на 01.08.2016 г., в интервала между 14:00 и 15:00 часа, са извършени измервания със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Благоевград към ИАОС – София. Измерените на място концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух в с. Бучино, с. Българчево и в кв. „Грамада“ на гр. Благоевград, са под пределно допустимите норми. Резултатите по общо 26 показателя за качество на атмосферния въздух (КАВ) са осреднени за определен период от време за всяко населено място. За горе описаните обстоятелства и предприетите действия е информиран подателя на сигнала, дирекция ПОС в МОСВ, и обществеността.
 • По сигнал за излъчване на силен шум и замърсяване на околната среда, е извършена проверка на дружествата „Албрек“ ЕООД и „Светогор“ ЕООД, експлоатиращи обекти на територията на бивш стопански двор в с. Мурсалево, община Кочериново. Констатирано е, че под съществуващ навес за съхранение на трици, от които „Албрек“ ЕООД произвежда пелети, едната от стените е съборена, а останалите не достигат до височината на навеса, което е предпоставка за разпространение на неорганизирани прахови емисии. Извършени са и контролни измервания на нивата на шума, излъчван от инсталацията за производство на пелети. Резултатите не показват превишения на граничните стойности на нивата на шума за съответните територии и зони. На „Албрек“ ЕООД е дадено предписание с краен срок 02.09.2016 г. за възстановяване на срутената стена, както и надграждане на останалите до височината на навеса, под кой-то се съхраняват триците (суровина за производство на пелети).
 • По разпореждане на Районна прокуратура - Благоевград и постъпила жалба от граждани на община Благоевград, срещу дейността на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград е извършена проверка на дружеството на 04.08.2016 г. Същото експлоатира инсталация за производство на електрическа енергия, включваща котел тип ПКМ 4.5 с предкамера за индиректно изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи), пароинсталация и турбина за производство на електрическа енергия. При проверката са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела. Резултатите от измерванията показват превишаване на нормите за допустими емисии по показатели „прах“ и „въглероден оксид“. Предприети са действия за актуализиране на текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС. На дружеството са дадени предписания за извършване анализ на емисиите, изпускани в атмосферния въздух, в срок до 31.10.2016 г. и изготвяне на програма за достигане на нормите за допустими емисии със заложени в нея мерки и срокове.
 • Във постъпила жалба за излъчване на шум в околната среда от цех за вторична обработка на дървесина е извършена проверка на „Масив мебел“ ООД, с. Крупник, община Симитли. Предстои да се извършат контролни измервания на нивата на шума, излъчван от цеха, за което е уведомен жалбоподателя.
 • По постъпила жалба за излъчване на шум в околната среда е извършена проверка на предприятие за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба в гр. Благоевград, експлоатирано от „Елдиес пласт“ ООД. Предприятието е разположено в промишлена зона. Източници на шум в околната среда са вентилационна система, компресор и външни тела на охлажда-щи системи. На дружеството е дадено предписание в срок до 10 октомври 2016 г. да извърши собствени периодични измервания на показателите на шум в околната среда.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Отпадъци – Извършен е последващ контрол на 04.08.2016 г., във връзка с възникналия пожар на РДНО с. Бучино, общ. Благоевград и поставено предписание със срок постоянен, да се запрастяват тлеещите участъци по тялото на депото и да не се допуска депониране на отпадъци там. Предписанието е изпълнено. Повторна проверка е извършена на 23.08.2016 г., във връзка с установено нерегламентирано замърсяване в с. Падеш, община Благоевград, при което са констатирани нови замърсявания и са дадени предписания на кмета на селото, същите да бъдат отстранени в срок до 30.09.2016 г.

Химикали - Проверени са 5 бр. обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси в рамките на осъществените комплексни проверки. Проверяваните обекти са във връзка с годишния план на РИОСВ. Дадени са 1 бр. предписания. Извършени са 2 броя извънпланови проверки на „Лъки енергия“ АД, и „Енерго Про България“ ЕАД, съгласно заповед № РД-29.07.2016 г. на МОСВ. Няма направени предписания.

Актове за установяване на административни нарушения, издадени НП и санкции

През месец август 2016 г. са съставени 2 бр. АУАН, како следва:

 1. АУАН № 3-25/29.08.2016 г. на „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД с. Черниче, община Симитли за липса на видеонаблюдение, изискващо се по чл. 39, ал. 7 от ЗУО, на обект - плошадка за дейности с ОЧЦМ в гр. Добринище, община Банско.
 2. АУАН № 4-11/15.08.2016 г. на ”Оникс 2014” ЕООД гр. Смолян за обект “Производствена база Оникс 2014“ земл. на с. Крупник за нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите (неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за заустване № 43120063/14.03.2016 г. по показател НРВ.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. август на 2016 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления на обща стойност 5100 лв, както следва:

Отпадъци
1. НП № 2-25/04.08.2016 г. – Людмил Терзиев, в качеството му на Кмет на община Хаджидимово, затова че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища в речни легла и прилежащи територии, попадащи на територията на община Хаджидимово. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по ЗУО.

Закон за водите:
2. НП № 1-11/02.08.2016 г. – „ОНИКС“ ЕООД, гр. Смолян, за изхвърляне на отпадъчни води в р. Струма в нарушение на ИЕО определени в разрешителното за заустване е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗВ.

Закон за биологичното разнообразие:
3. НП 1-22/04.08.2016 г. – Я. М., гр. Кочериново, за превърнати от него части от ливади в обработваеми земи в нарушение на забраната от Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗБР.

През м. август със заповед на директора на РИОСВ е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

С НП № С-01-06/04.08.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е Наложена текуща месечна санкция в размер на 2750,00 лв./месец на ЕТ „Меил Комерс – Илиян Тодоров“, гр. София за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух, по показател „прах“, от две изпускащи устройства на инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Кресна.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Внесени са общо 289 бр. уведомления за ИП, бизнес планове, горскостопански програми, в т.ч 9 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП (по категории инвестиционни, съгласно Приложение 2 на ЗООС).
Постановени са: общо 198 бр. административни актове, касаещи бизнеса, местната власт, ДГС и физически лица, свързани с инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, с които се кандидатства по различни финансови механизми, в т.ч:

 • издадени са 9 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, 1 бр. решение по преценяване необходимостта от ЕО с характер „да не се извършва ЕО“, за 12 бр. ИП е определена приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС;
 • издадени са 2 бр. решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
 • 174 бр. писма с които е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадени са 8 бр. решения за прекратяване на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС.

Издадени са 7 бр. регистрационни документи по ЗУО:

 • "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД - № 01-РД-349-1/15.08.2016 г.;
 • "ГАМА КОМЕРС" ООД - № 01-РД-410-0/15.08.2016 г;.
 • "МЕБЕЛ КОМЕРС" ЕООД - № 01-РД-411-0/15.08.2016 г.;
 • "ГАМА КОМЕРС" ООД - № 01-РД-412-0/22.08.2016 г.;
 • "ТРЕСКА" ЕООД - № 01-РД-413-0/23.08.2016 г.;
 • "ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЮГ" ООД - № 01-РД-336-1/25.08.2016 г.;
 • Общинско предприятие "ЧИСТОТА" при Община Гоце Делчев - № 01-РД-414-0/25.08.2016 г.

Издадено е 1 бр. разрешение за дейности с отпадъци:

 • "НИКИ МЕТАЛ" ЕООД - 01-ДО-270-2/01.08.2016 г.

 

Във връзка с извършване на оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Изграждане на нов горски автомобилен път „Гарваница – Равнелак“ – четвърта степен на територията на ТП „ДГС Катунци“, община Сандански, област Благоевград”, с възложител ТП „Държавно горско стопанство Катунци“ в съответствие с разпоредбите на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, са стартирани консултации с обществеността.
Във връзка с изискванията на нормативната уредба през месец август ДОСВ на ОУП на община Кочериново получи положителна оценка и е открита процедура за провеждане на консултации с обществеността.