Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. септември 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ септември
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
80 98 7 0 0 2 7000 1 372,00

481,0 лв. от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС, 7523,08 лв. от имуществени санкции и глоби

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 98 бр. проверки на 80 бр. обекта, съставени са 7 бр. АУАН и са издадени 2 бр. НП с общ размер 7000 лв.
За периода са извършени общо 37 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. за изпълнение на предписания;
- 11 бр. по жалби и сигнали;
- 7 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите за контрол на малки ВЕЦ;
- 2 бр. за извършвани дейности по договори с ПУДООС;
- 2 бр. по публикация в пресата за замърсяване на въздуха в Благоевград;
- 1 бр. във връзка с преустановяване на класификация по ЗУО;
- 1 бр. във връзка със снемане от отчет на отпадъци;
- 1 бр. нов обект извън плана за контролна дейност през 2016 г.;
- 1 бр. по постановление на РП – Петрич;
- 1 бр. по искане на МВР;
- 6 бр. във връзка с приложение на Регламент REACH.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Участие в извънредни проверки с БД „ЗБР“ по Заповед № РД – 435/29.07.2016 г. за контрол на малки ВЕЦ. Докладът от проверките ще бъде изготвен до 10.10.2016 г. от БД ЗБР – Благоевград.
- Участие в извънредни проверки с ПУДООС по отчитане изпълнение на Договори.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- През месеца са извършени 11 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По повод на сигнал, получен на електронната поща на РИОСВ - Благоевград, относно обява за продажба на таралежи, с линк към обявата в www.olx.bg ,след откриване собственика на мобилен телефон с номер посочен в обявата, е извършена проверка и съставен Предупредителен протокол по чл. 153 ал. 2 от ЗООС и предписание да не се улавя, задържа и предлага за продажба животински видове, включени в Приложени №3 на ЗБР.
 • Във връзка с препратена от МОСВ жалба за замърсяване на атмосферния въздух е извършена проверка на цех за производство на пелети в с. Бабяк, община Белица, експлоатиран от „Амана” ЕООД, гр. София. Поради анонимността на жалбата за съдействие е потърсен кмета т на с. Бабяк. Същият не е потвърдил основателността на жалбата и не присъства на проверката на обекта. При извършената проверка, от Централна лаборатория към ИАОС – София са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от въздуховод след циклонната сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети, по показатели „прахообразни вещества” и „органични вещества”. При измерванията инсталацията е натоварена с 80% от мощността си. По време на измерването газовете са видимо светли. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества.;
 • По постъпил сигнал на електронната поща на РИОСВ – Благоевград за наличие на нерегламентирано замърсяване на пътя за Национална спортна база Белмекен, пътна отсечка Юндола – Якоруда – Белмекен, е извършена проверка на 10.09.2016 г. Установено е, че описаното замърсяване е почистено.
 • По постъпил сигнал на електронна поща на РИОСВ - Благоевград за наличие на нерегламентирано замърсяване на пътя между селата Горно Дряново и Ковачевица в общ. Гърмен, е извършена проверка на място на 12.09.2016 г. Установено е замърсяване основно с битови отпадъци на скат край пътя между двете села. Отпадъците са прибутвани по ската, налични са и следи от изгарянето им. При проверката е констатирано още едно нерегламентирано замърсяване с отпадъци на входа на с. Горно Дряново. На кмета на общ. Гърмен е дадено предписание за почистване на нерегламентираните замърсявания и депониране на събраните отпадъци в срок до 26.09.2016 г.
 • По сигнал, постъпил на зеления телефон на РИОСВ – Благоевград за отровена риба във водите на река Струма, е извършена проверка на производствена база на „Агромах продакшън“ ЕООД с. Бело поле, община Благоевград. Сигналът е неоснователен;
 • По жалба относно проводимостта на река Лазарец в района на кв. 116, ПИ 1540 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда е извършена проверка съвместно с БД ЗБР – Благоевград. На кмета на община Якоруда е дадено предписание от БД за почистване на коритото на реката в срок до 30.09.2016 г.
 • По сигнал, постъпил в РИОСВ – Благоевград, чрез тел. 112, за замърсяване на р. Струма от „Агромах“ ЕООД с. Бело поле, е извършена незабавна проверка на 29.09.2016 г. Установено е, че сигналът е основателен. Взети са водни проби за изпитване от РЛ – Благоевград. След получаване на резултатите от тях ще бъдат предприети административно-наказателни мерки срещу „Агромах продакшън“ ЕООД с. Бело поле.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух - Във връзка с публикация в онлайн издание на в- к „Струма“ от 21.09.2016 г., относно замърсяване на атмосферния въздух, на 22.09. и 23.09.2016 г. са извършени проверки на Промишлена зона, гр. Благоевград. При проверките не е констатирано изпускане на черен дим от промишлените източници, както и наличие на интензивно миришещи вещества.

Биологично разнообразие и НЕМ – В резултат провеждане на проверка по подаден сигнал за продажба на лечебни растения под специален режим на ползване в района на Роженския манастир на място със съставени 4 бр. АУАН на физически лица и са иззети предлагани за неправомерна продажба стръкове Пирински чай.

Химикали - Извършени са 4 бр. индивидуални планови проверки, съгласно годишен план на РИОСВ – Благоевград и са дадени 4 броя предписания. Проверени са 9 бр. обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси в рамките на осъществените комплексни проверки. Проверяваните обекти са във връзка с годишния план на РИОСВ. Дадени са 10 бр. предписания. Два от обектите не извършват дейност: „Булс“ООД, Производство на кожи от дребен рогат добитък, гр. Петрич и „Пиринска мура“ АД, гр. Банско. РИОСВ – Благоевград ще бъде уведомена при промяна на обстоятелствата. Извършени са 7 броя извънредни проверки. Една във връзка с проверка за изпълнени предписания („СТИЛ-М“ООД, с.Баня) и 6 бр. съгласно изпълнение на Европейски проект REF 4 относно контрол на азобагрила и азооцветители в тъкани и кожи (Вписване 43 от Регламент REACH). Направени са 5 бр. предписания.

Административно-наказателна дейност:

АУАН
През месец септември 2016 г. са съставени 7 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:

 1. АУАН № 03-07/16.09.2016 г., съставен на „Агромах” ЕООД, с. Бело Поле за извършено нарушение на чл. 166, т. 2, предложение І-во от Закона за опазване на околната среда за неспазване на условие ІІІ.11 от Решение по ОВОС №БД-04/2010 г. за „Добив на строителни материали – гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака”, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград” издадено от директора на РИОСВ-Благоевград, , а именно: не е провеждан системен контрол срещу неправомерно замърсяване и нарушаване на други терени, извън определените.
 2. АУАН № 04-07/16.19.2016 г., съставен на –„КАМ и КАМ“ ООД, гр. Симитли, за извършено нарушение на чл. 166, т. 2, предложение ІІ-во от Закона за опазване на околната среда за неспазване на мярка 4 от Решение по ОВОС №19-10/2010 г. за „Разработване на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна“, община Симитли, област Благоевград” издадено от на Министъра на околната среда и водите, а именно: отнети почвени материали (земни маси от откривката на находището) и шисти от площадката и открития рудник не се съхраняват на отредените за тази цел депа в концесионната площ.
 3. АУАН № 6-14/12.09.2016 г. на Калинка Димитрова Малинова, гр. Разлог за неоказано съдействие и отказан достъп до проверявания обект, с което е нарушен чл. 149, ал. 1 от ЗООС
 4. АУАН № 08-17/20/09.2016 г. на Димо Захов, гр. Сандански за установена неправомерна продажба стръкове Пирински чай в района на Роженски манастир, с. Рожен, община Сандански
 5. АУАН № 09-17/20/09.2016 г. на Роза Серафимова Стражакова, гр. Сандански за установена неправомерна продажба стръкове Пирински чай в района на Роженски манастир, с. Рожен, община Сандански
 6. АУАН № 10-17/20/09.2016 г. на Такичка Иванова Такчева, гр. Сандански за установена неправомерна продажба стръкове Пирински чай в района на Роженски манастир, с. Рожен, община Сандански
 7. АУАН № 11-17/20/09.2016 г. на Стойка Георгиева Манова, гр. Петрич за установена неправомерна продажба стръкове Пирински чай в района на Роженски манастир, с. Рожен, община Сандански

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. септември 2016 г. са издадени 2 бр. наказателни постановления на обща стойност 7000 лв, както следва:

Отпадъци
1. НП №1-24/15.09.2016 г. – „ЕВИ И БЕТИ“ ЕООД, гр. Благоевград, за неизпълнение на предписание (не е внесено в РИОСВ-Благоевград заявление за изменение и допълнение във връзка с извършена промяна в ТР на седалище и адрес на управление на дружеството и на лицето управляващо същото), дадено по реда на Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. по ЗУО.
ЗЧАВ:
2. НП № 2-06/20.09.2016 г. – „АБ КАФТАНОВИ“ ООД, гр. Сандански, за това, че в експлоатиран от дружеството обект – Оранжерии за производство на зеленчуци през 2014 г. и 2015 г. (две последователни календарни години) не е извършван емисионен контрол – СПИ на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от котли на твърдо гориво, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗЧАВ.

През периода със заповед на директора на РИОСВ е отменена една текуща месечна санкции и е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

1. Със Заповед №С-02-06-2/21.09.2016 г. е отменена текуща месечна санкция на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград в размер на 206 лв./месец и с НП №С-02-06/21.09.2016 г. е наложена текущата месечна санкция на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград, в размер на 372,00лв./месец за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с въглероден оксид и прах от изпускащо устройство - комин към котел тип ПКМ 4.5 с предкамера за индиректно изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, част от инсталация за производство на електрическа енергия.

През периода със заповед на директора на РИОСВ е приложена една превантивна принудителна административна мярка (ПАМ) по реда на ЗООС:
1. Заповед № 304/15.09.2016 г. за прилагане на превантивна принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност на „Петролна база за приемане, съхранение и експедиция на моторни горива и масла“, експлоатирана от „СЕРВЕЗ КАНЕКТ“ ООД, с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик и находяща се в гр. Благоевград, поради подадено уведомление от оператора за извеждане на базата от експлоатация.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Бизнес, местна власт, ДГС – внесени са общо 170 бр. уведомления за ИП, бизнес планове, горскостопански програми, в т.ч 9 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП (по категории инвестиционни, съгласно Приложение 2 на ЗООС), 2 бр. искания за преценяване на необходимостта от ЕО и 2 бр. за издаване на становище по ЕО.
Постановени са: общо 198 бр. административни актове, касаещи бизнеса, местната власт, ДГС и физически лица, свързани с инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, с които се кандидатства по различни финансови механизми, в т.ч:

 • издадени са 8 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, 2 бр. решение по преценяване необходимостта от ЕО с характер „да не се извършва ЕО“, за 9 бр. ИП е определена приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС;
 • издадени са 8 бр. решение за преценяване на вероятната степен на значително от-рицателно въздействие върху защитените зони,
 • 167 бр. писма с които е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадени са 8 бр. решения за прекратяване на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС.

Издадени са 8 бр. регистрационни документи по ЗУО:
- "ЕКОРЕПЛАСТ" ЕООД - № 01-РД-207-1 /09.09.2016 г.;
- ЕТ "ГЕОРГИ ПЕНЧОВ" - № 01-РД-415-0/17.09.2016 г.;
- ЕТ "ГЕОРГИ ПЕНЧОВ" - № 01-РД-416-0 /17.09.2016 г.;
- "ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ" ООД - № 01-РД-417-0/19.09.2016 г.;
- "МЕТАЛ УУД" ЕООД - № 01-РД-418-0/19.09.2016 г.;
- "ПАПИ МЕТАЛ" ООД - № 01-РД-419-0/27.09.2016 г.;
- "ЕВРО КАМ 20" ЕООД - № 01-РД-303-3/ 30.09.2016 г.;
- "БАЛКАН-БГ ТРЕЙД" ООД - № 01-РД-420-0/30.09.2016 г.

Издадено е 1 бр. разрешение за дейности с отпадъци:
- "МУСАЛА 2004" ЕООД - № 01-ДО-203-1/01.09.2016 г.;