Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. октомври 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ октомври
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
107 131 5 2 0 8 4650 2 3807,00

472,0 лв. от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС, 8204,36 лв. от имуществени санкции и глоби

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 131 бр. проверки на 107 бр. обекта, съставени са 5 бр. АУАН и са издадени 8 бр. НП с общ размер 4650 лв.
За периода са извършени общо 28 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. за изпълнение на предписания;
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
- 8 бр. за извършвани дейности по договори с ПУДООС;
- 2 бр. по административни преписки;
- 1 бр. във връзка със заповед за налагане на ПАМ;
- 2 бр. на нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2016 г.;
- 1 бр. по писмо на ОД на МВР – Благоевград;
- 3 бр. във връзка с налагане/възобновяване на текущи месечни санкции.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:
- Участие в извънредни проверки с ПУДООС по отчитане изпълнение на Договори;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки на вековни и забележителни дървета;

През месеца са извършени проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  • По постъпил сигнал на зелен телефон на РИОСВ – Благоевград, за замърсяване на атмосферния въздух от „Био ТЕЦ Рубин“, гр. Благоевград, е извършена проверка в района на промишлената зона около „Рубин -08“ ООД, гр. Благоевград. При направения обход не е констатирано изпускане на черен дим от промишления източник, както и наличие на интензивно миришещи вещества.
  • По постъпил сигнал на електронната поща на РИОСВ – Благоевград, за обгазяване през нощта на 15.09.2016 г., е извършена проверка на „Росима Чаркол“ ООД гр. Благоевград, експлоатираща инсталация за производство на дървени въглища. В момента на проверката инсталацията не работи и не са констатирани миризми на площадката и извън границите на обекта. От направения преглед на дневника на инсталацията не е установено нарушение в технологичния процес. Преди това, на 22.09. и 23.09.2016 г. при направен обход на промишлената зона, също не е констатирано наличие на неприятни миризми.
  • Извършени е проверка по постъпила жалба на електронната поща на РИОСВ за наличие на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в с. Мурсалево, общ. Кочериново. При извършената проверка на място, на 04.10.2016 г., с участието на представители на Об.А – гр. Кочериново и кмета на с. Мурсалево е констатирано, че нерегламентираното замърсяване е почистено от Об.А - Кочериново. За почистване на нерегламентираното замърсяване описано в жалбата, писмено е уведомен и жалбоподателя;
  • По постъпила жалба в РИОСВ от за наличие на нерегламентирано замърсяване на частен имот от дейността на „Росиво“ ООД, гр. Благоевград, чиято площадка граничи с имота на жалбоподателя, е извършена проверка на 25.10.2016 г. Не е установено замърсяване на имота с отпадъци от дейността на „Росиво“ ООД;
  • По сигнал, постъпил на електронна поща в РИОСВ – Благоевград, относно компрометирана канализация, теч на отпадни води и неприятна миризма в кв. „Струмско“, гр. Благоевград, е извършена проверка на място на 12.10.2016 г. При огледа на проверения участък от Струмско дере, граничещ с посочения имот в гр. Благоевград, близо до него е установено заустване на отпадъчни води от имоти към ул. „Солунски атентатори“ и ул. „Г. Григоров“. Жалбоподателя е информиран, че за спазването на чл. 87 от Закона за устройство на територията а именно: „ в населени места или части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват във водоплътни изгребни ями, които да отговарят на техническите и санитарно-хигиенни изисквания“, компетентен орган е Община Благоевград. С констатациите на проверката са запознати директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград и кмета на община Благоевград за предприемане на действия по компетентност.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух – Извършена е съвместна проверка, с представители на Общинска администрация Гърмен, Кметство, с. Огняново и Регионална лаборатория - Благоевград към ИАОС-София, във връзка с постъпило от Общинска администрация Гърмен писмо, относно излъчван силен шум в околната среда от дейността на цех за пелети, с. Огняново, експлоатиран от „Джи Ти Ай - Компютри“ ЕООД, гр. София. При проверката са извършени контролни измервания на еквивалентните нива на шума по измерителен контур (по границата на обекта), както и в места на въздействие. Резултатите показват превишение, в едно от избраните места на въздействие, на граничните дневни стойности за жилищни зони и територии (Lден = 55 dB), определени с Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/ 2006 г.). Във връзка с установеното административно нарушение по Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр.74/ 2006 г., с изм. и доп.) ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. На дружеството са дадени и предписания, в срок до 20.12.2016 г., да предприеме мерки за допълнително обезшумяване на дробилката, след което да бъдат извършени собствени периодични измервания на показателите на шум в околната среда.
Химикали - Извършени са 4 броя извънредни проверки. Една във връзка с проверка за изпълнени предписания („Майтекс-13“ЕООД, гр. Петрич), една по писмо на МОСВ - СЕВЕЗО, една проверка във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно преедстояци същински регистрации и една проверка във връзка с прилагане на ПАМ на СЕВЕЗО предприятие.
На основание Заповед № 304/15.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за налагане на ПАМ за спиране на производствената дейност, със Заповед № 336/12.10.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е извършено пломбиране на 14 броя резервоари за съхранение на моторни горива на Петролна база Благоевград, собственост на „Сервиз Канект“ ООД. ПАМ е наложена с мотив: Представено уведомление по чл. 103, ал. 5, т. 4 от ЗООС подадено от оператора „Сервиз Канект“ ООД, с което оператора уведомява МОСВ, че същата е изведена от експлоатация, като всички горива са изведени от нея и резервоарите са почистени. Посочено е изрично, че оператора не възнамерява да експлоатира съоръженията, предназначени за съхранение на опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС. Пломбирането на съоръженията е извършено на 18.10.2016 г.
ЕО и ОВОС
Проведено е заседание на ЕЕС при РИОСВ – Благоевград, на което е разгледан Доклад за ЕО, в т.ч. и Доклад за оценка степента въздействие на Общ устройствен план на община Разлог.
От директора на РИОСВ – Благоевград е издадено Становище по ЕО с характер „съгласувам“.
Биологично разнообразие, ЗТ и зони
Във връзка с постъпило уведомително писмо от кмета на община Петрич за започнато премахване на дървесна и храстова растителност по воден и въздушен откос на водоеми на територията на общината с цел възстановяване на изправното им техническо състояние, е извършена проверка на място по отношение на обекти в близост до ЗТ и/или попадащи в защитени зони. В резултат от проверките са обходени 8 бр. язовири и ЗМ „Топлище“. Дейностите по почистване се извършват във връзка с направени предписания на основание чл. 190а ал. 1 т. 3 от Закона за водите от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. Предписанията се отнасят към технологичната и конструктивната сигурност на язовирните стени и съоръженията към тях. Почистване на храстовидната и дървесна растителност по водния и въздушен откос на язовирните стени е задължително мероприятие. Дейността за почистване на язовирни стени и диги не е извършвана през последните 25 години в района, и същите са силно обрасли. На кмета на община Петрич е дадено предписание при почистване на язовири, попадащи в граници на защитени зони (Натура 2000 места), да не се допуска сеч на дървесна и храстова растителност извън сервитута на язовирната стена и облекчителните съоръжения, със срок постоянен.

АУАН
През месец октомври 2016 г. са съставени 5 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. АУАН №1-16/08.09.2016 г на Цветана Димитрова Митринска, гр. Благоевград за нарушение на чл. 124 ал. 1 във връзка с чл. 12 ал. 6 от ЗБР във връзка с 5.2 от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици;
2. АУАН № 4-25/11.10.2016 г. на ЕТ „Румен Гюльов“, гр. Гоце Делчев за неводене на отчетност по отпадъците, с което е нарушен чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО;
3. АУАН №5-25/14.10.2016 г. на „ЕКО 5 Пелет“ ЕООД, гр. Добринище за неизпълнено предписание, с което е нарушен чл. 156, ал. 1 от ЗУО;
4. АУАН № 2-24/21.10.2016 г. на „Боряна-2012“ ЕООД, гр. Сандански за неизпълнено предписание, с което е нарушен чл. 156, ал. 1 от ЗУО.
5. АУАН №02-05/27.10.2016 г. на „Маргемин“ ЕООД, гр. София за неизпълнение на условия, поставени в Решение по ОВОС № 15-7/2011 г. , издадено от Министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали от находище „Пиринка“, в землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. октомври 2016 г. са издадени 8 бр. наказателни постановления на обща стойност 4650 лв, както следва:
ЗЛР:
1. НП №2-17/19.10.2016 г. - Димитър Илиев Балабанов, за събиране от естествено находище в планина „Славянка“ на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в Закона за лечебните растения (ЗЛР) и Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗЛР;
2. НП №3-17/19.10.2016 г. - Георги Стефанов Божинов, за събиране от естествено находище в планина „Славянка“ на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР и Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗЛР;
3. НП №4-17/19.10.2016 г. - Иван Стоев Лисничков, за събиране от естествено находище в планина „Славянка“ на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР и Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗЛР;
4. НП №5-17/19.10.2016 г. - Люсиен Георгиев Филчев, за събиране от естествено находище в планина „Славянка“ на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР и Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150 лева по ЗЛР;
5. НП №6-17/19.10.2016 г. - Иван Димитров Пелтеков за събиране от естествено находище в планина „Славянка“ на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР и Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗЛР;
6. НП №7-17/19.10.2016 г. - Денчо Иванов Камбуров, за събиране от естествено находище в планина „Славянка“ на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР и Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗЛР.
ЗООС:
7. НП № 03-07/31.10.2016 г. - „АГРОМАХ” ЕООД, с. Бело Поле, за неспазване на условие ІІІ.11 от Решение по ОВОС №БД-04/2010 г., а именно не е провеждан системен контрол срещу неправомерно замърсяване и нарушаване на други терени, извън определените, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева по ЗООС.
ЗВ
8. НП № 3-11/28.10.2016 г. – „БЕСТ ПЛАСТИК“ ООД, с. Капатово, за неспазване на ИЕО на зауствани/изхвърлени отпадъчни води в р. Мелнишка, определени в притежавано от дружеството разрешително за заустване, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по ЗВ.

През периода със заповед на директора на РИОСВ са наложени две текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:
1. С НП № С-5-11/27.10.2016 г. на директора на РИОСВ Благоевград е наложена текуща месечна санкция на „Агромах“ ЕООД с. Бело поле за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория“ в размер на 158 (сто петдесет и осем) лева за заустване в река Струма на отпадъчни води при неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43120066/26.09.2016 г. по показатели Активна реакция рН и Неразтворени вещества.
2. С НП № С-6-11/27.10.2016 г. на директора на РИОСВ Благоевград е наложена текуща месечна санкция на „Агромах“ ЕООД с. Бело поле за обект „ТМСИ и Асфалтова база“ в размер на 3649 (три хиляди шестстотин четиридесет и девет) лева за заустване в река Струма на отпадъчни води при неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за полз-ване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43120067/26.09.2016 г. по показател Неразтворени вещества.

През периода със заповед на директора на РИОСВ е възобновена една текуща месечна санкциия по реда на чл. 69 от ЗООС:
1. Със Заповед № С-01-06-2/17.10.2016 г. e възобновена текущата месечна санкция на „Съни – Тера 2007“ АД, гр. Благоевград, в размер на 648 лв./месец, поради възобновяване дейността на инсталацията за производство на пелети, находяща се в землището на с. Крупник, м. „Орловец, общ. Симитли. Санкцията е наложена с НП № С-01-06/01.09.2015 г. на „Съни – Тера 2007“ АД, гр. Благоевград за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с прах от изпускащи устройства К1 и К2 след циклонна сушилня към инсталацията за производство на пелети.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
Бизнеса – От м. октомври: внесени са общо 109 бр. уведомления за ИП, горскостопански програми, в т.ч 8 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП (по категории инвестиционни, съгласно Приложение 2 на ЗООС).
Постановени са: общо 132 бр. административни актове, касаещи бизнеса, местната власт, ДГС и физически лица, свързани с инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, с които се кандидатства по различни финансови механизми, в т.ч:

  • издадени са 1 бр. становище по ЕО на Общия устройствен план на община Разлог, 6 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, 1 бр. решение по преценяване необходимостта от ЕО с характер „да не се извършва ЕО“, за 12 бр. ИП е определена приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС;
  • издадени са 7 бр. решение за преценяване на вероятната степен на значително от-рицателно въздействие върху защитените зони,
  • 105 бр. писма с които е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадени са 2 бр. решения за прекратяване на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС.
През периода са издадени 8 бр. регистрационни документи по ЗУО:
Отказ за изменение и допълнение:
- „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ООД - № 01-РД-362-1/03.10.2016 г.;
- „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ООД - № 01-РД-365-1/03.10.2016 г.
За дейности по събиране и транспортиране:
- „ЯНУС-ПРЕВОЗ“ ЕООД - № 01-РД-421-0/04.10.2016 г.;
- „ЕТБ“ ООД, ГР. САНДАНСКИ - № 01-РД-219-1/04.10.2016 г.;
- „СТРОЙКОМТРАНС“ ЕООД - № 01-РД-206-5/17.10.2016 г.;
- „ВИ ТИ КЪМПАНИ ГР“ ООД - 01-РД-422-0/21.10.2016 г. на гр. Петрич.
Прекратени:
- ЕТ „ВСЕМИРА-ЛЕК-ЕМИЛ ВОЙНОВ“ - № 01-РД-231-1/24.10.2016 г.
- „ПИРИНСКА МУРА“ АД - № 01-РД-387-1/25.10.2016 г...
През периода е издадено 1 бр. разрешение за дейности с отпадъци:
- „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД - № 01-ДО-260-1/10.10.2016 г;