Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. ноември 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ноември
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
96 119 9 1 0 4 11800 2 25,00

2878,7 лв. от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС, 1971,27 лв. от имуществени санкции и глоби

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 119 бр. проверки на 96 бр. обекта, съставени са 9 бр. АУАН и са издадени 4 бр. НП с общ размер 11 800 лв.
За периода са извършени общо 31 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. за изпълнение на предписания;
- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 5 бр. във връзка с налагане/отмяна на текущи месечни санкции;
- 7 бр. за извършвани дейности по договори с ПУДООС;
- 1 бр. във връзка с отстраняване на екологични щети;
- 1 бр. във връзка с прекратяване на дейност с отпадъци;
- 1 бр. във връзка със задължителен емисионен контрол;
- 3 бр. във връзка с постановление/искане на Окръжна прокуратура – Благоевград и Районна прокуратура – Г. Делчев;
- 3 бр. нови обекти извън плана за контролна дейност през 2016 г.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Tекущ контрол:
- Участие в извънредни проверки с ПУДООС по отчитане изпълнение на Договори;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;

През месеца са извършени проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • Във връзка с постъпил на 20.11.2016 г. сигнал на зелен телефон на РИОСВ – Благоевград, за замърсяване със сажди на района около „Био ТЕЦ Рубин“, гр. Благоевград, експлоатиращ инсталация за производство на електрическа енергия чрез индиректно изгаряне на биомаса, е извършена незабавна проверка на дружеството „Рубин 08“ ООД. При проверката е установено, че от 01.11.2016 г. е спрян производственият процес, поради разрушаване на предкамерата на котела и монтиране на нова горелка за изгаряне на биомаса. От 17.11.2016 г. се извършват проби и настройки на горивния процес. При извършваните проби и настройки е допуснато изпускане на сажди. При направеният обход на района са констатирани отлагания от сажди върху паркираните автомобили в промишлената зона около „Рубин - 08“ ООД. За промените в инсталацията РИОСВ- Благоевград е уведомена, във връзка с изпълнение на предписания.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух – Във връзка с изпълнение на дадено предписание е извършена проверка на „Екогруптранс – 2“ ООД, експлоатиращ „Цех за преработка на дървесина – база за производство и продажба на еко и биогорива“, находящ се в с. Копривлен, община Хаджидимово. Предписанието е изпълнено, като е изграден навес, под който се съхранява част от полученият след дробенето чипс. Въпреки това, дружеството продължава да съхранява на открито на площадката големи количества твърди прахообразни материали (на четири отделни купчини - трици; кори и дървесен прах от кори; трици, примесени с дървесен прах от кори; чипс), с което неорганизирано изпуска прахови емисии в атмосферния въздух. За констатираното нарушение ще бъде съставен АУАН.
ЕО и ОВОС - На 15.11.2016 г. е извършена извънредна проверка на място и по документи на находище „Бучака“, експлоатирано от "АГРОМАХ” ЕООД, гр. Благоевград, както и на производствената площадка на дружеството, находяща се в м. „Полето“ землище на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград. При извършена проверка отново е констатирано, че дружеството не изпълнява условие ІІІ.1 от решението по ОВОС. Ползват се земеделски земи за неземеделски нужди /за депониране на различни по размер фракции пясъци и чакъли/ по левия бряг на р. Струма над моста за с. Бучино от “Агромах продакшън“ ЕООД с. Бело поле. Извършено е заснемане с GPS устройство на характерни точки по контурите на засегнатите имоти и отнесено към наличната база данни в РИОСВ-Благоевград са установени засегнатите имоти. Неправомерно се ползват 72.687 дка земеделски земи и земи с начин на трайно ползване вътрешни реки по левия бряг на р. Струма и 0.213 дка по десния бряг.

За предприемане на мерки по компетентност писмено са информирани директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград и кмета на община Благоевград.

Отпадъци - При извършените през месеца проверки за нерегламентирани замърсявания с отпадъци, такива са установени в териториалния обхват на община Струмяни и РПС - Разлог. Дадени са предписания за тяхното своевременно отстраняване.

АУАН
През месец ноември 2016 г. са съставени 9 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:

 1. АУАН № 1-20/10.11.2016 г. на „Пирин пеллет” ЕООД, гр. Благоевград, експлоатиращ инсталация за производство на пелети в гр. Разлог, за нарушение на чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и във връзка с чл. 70, ал. 8, т. 1 и ал. 9, т. 1 от Наредба № 1/2005 г - дружеството съхранява на открито на площадката на обекта големи количества твърди прахообразни материали, с което неорганизирано изпуска прахови емисии в атмосферния въздух.
 2. АУАН № 2-20/18.11.2016 г. на „Джи Ти Ай - Компютри” ЕООД, гр. София, експлоатиращ инсталация за инсталация за производство на пелети в с. Огняново, община Гърмен, за нарушение на чл. 34, ал.1, във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда и във връзка с чл. 5, Приложение № 2, Таблица № 2, т.1 от Наредба № 6/2006 г. – за излъчване на шум в околната среда над граничните дневни стойности за жилищни зони и територии;
 3. АУАН № 7-14 от 04.11.2016 г. на „Пирос“ ООД, гр. Сандански, за водене на невярна отчетност;
 4. АУАН № 8-14 от 04.11.2016 на „Поликолор 2003“ ООД, гр. Петрич за неводене на отчетност;
 5. АУАН № 10-14 от 07.11.2016 на Атанас Руменов Перинаров, гр. Сандански за неизпълнено предписание;
 6. АУАН № 11-14 от 07.11.2016 на „Метал инвест“ ЕООД, с. Гърмен за неводене на отчетност;
 7. АУАН № 2-22/21.11.2016 г на „Мътница - 09“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград за  неспазване задължителни условия III. т. 3 и III. т. 4, поставени в Решение № 42-ОС/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие;
 8. АУАН № 5-11/15.11.2016 г. на „Стоун 2002“ ООД гр. Сандански за обект „ТМСИ Вълково“, м. Стара гара, земл. на гр. Сандански за нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите - неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за заустване № 43120007/27.09.2012 г. по показател НРВ;
 9. АУАН № 6-11/18.11.2016 г. на ”Бетон” ЕООД гр. Сандански за обект “ТМСИ и Бетонов център“ , земл. на с. Микрево за нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите - неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разреши-телно за заустване № 43120065/30.01.2015 г. по показател НРВ.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. ноември 2016 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления, с общ размер 11 800 лв. както следва:
ЗЧАВ

 • НП №3-06/28.11.2016 г. – „Дим. Артекстил“ ООД, гр. Петрич, за това, че през 2015 г. е експлоатирало инсталация за химическо чистене при неспазване на нормите за общи емисии (НОЕ) на ЛОС, регламентирани в Наредба №7/2003 г., за което е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5 000 лева по ЗЧАВ;
 • НП №4-06/30.11.2016 г. – ЕТ „Жирко Коемджиев - Живел“, гр. Петрич, за това, че през 2015 г. е експлоатирало инсталация за химическо чистене при неспазване на нормите за общи емисии (НОЕ) на ЛОС, регламентирани в Наредба №7/2003 г., за което е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5 000 лева по ЗЧАВ;

ЗООС

 • НП № 6-14/30.11.2016 г. – Калинка Димитрова Маринова, гр. Разлог, за неоказване на съдействие за извършване на проверка от РИОСВ – Благоевград, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева по реда на ЗООС.

ЗВ

 • НП № 2-11/28.11.2016 г. – „РОК-2005“ ООД, гр. Сандански, за неспазване на ИЕО на зауствани/изхвърлени отпадъчни води в р. Склавска, определени в притежавано от дружеството разрешително за заустване, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по ЗВ.

През периода със заповед на директора на РИОСВ е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. С НП №С-03-06/17.11.2016 г. на „М- Индекоп“ ЕООД, гр. Сандански, в размер на 25,00 лв./месец, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с органични вещества от изпускащо устройство към лакозаливна инсталация за нанасяне на лак.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Бизнеса – През м.- ноември 2016 г. са внесени общо 199 бр. уведомления за ИП, горскостопански програми, в т.ч 12 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП (по категории инвестиционни, съгласно Приложение 2 на ЗООС).
Постановени са: общо 142 бр. административни актове, касаещи бизнеса, местната власт, ДГС и физически лица, свързани с инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, с които се кандидатства по различни финансови механизми, в т.ч:

 • издадени са 1 бр. становище по ЕО на Общия устройствен план на община Якоруда, 7 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, 1 бр. решение по преценяване необходимостта от ЕО с характер „да не се извършва ЕО“, за 19 бр. ИП е определена приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС;
 • издадени са 3 бр. решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
 • 111 бр. писма с които е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадени са 15 бр. решения за прекратяване на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС.

През периода са издадени 4 бр. регистрационни документи по ЗУО:
- "ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК ГРУП" ЕООД - № 01-РД-424-0/07.11.2016 г.;
- "ПАЧКА МЕТАЛ" ЕООД - № 01-РД-372-1/23.11.2016 г.;
- "БЛАГОЕВГРАД БТ" АД - № 01-РД-332-1/23.11.2016 г.;
- "НАСИПНИ ТОВАРИ" ЕООД - № 01-РД-367-1/ 29.11.2016 г.

През периода е издадено 1 бр. разрешение за дейности с отпадъци:
- "ФАБРИКА ХАМЕФА" ЕООД - № 01-ДО-423-0/04.11.2016 г.