Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. декември 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. декември 2016 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ декември
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
88 108 4 1 0 6 4450 0  

979,47 лв. от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС, 3818,23 лв. от имуществени санкции и глоби

0

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

За периода са извършени общо 108 бр. проверки на 88 бр. обекта, съставени са 4 бр. АУАН и са издадени 6 бр. НП с общ размер 4 450 лв.
За периода са извършени общо 13 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 2 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по писмо на МОСВ;
- 2 бр. за извършвани дейности по договори с ПУДООС;
- 1 бр. във връзка с установено нерегламентирано замърсяване с отпадъци;
- 1 бр. във връзка с постановление на Районна прокуратура – Разлог;
- 1 бр. във връзка със заявление по ЗУО;
- 2 бр. нови обекти извън плана за контролна дейност през 2016 г.;
- 1 бр. във връзка с установяване на валидност на решения по преценка за ОВОС и решение по ОС.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Tекущ контрол:

- Участие в извънредни проверки с ПУДООС по отчитане изпълнение на Договори;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;

През месеца са извършени проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  • По сигнал за оцветяване на заледени участъци от р. Благоевградска Бистрица е извършена съвместна проверка с БД „ЗБР“ и с участието на РЛ Благоевград. Направен е обход на участък от р. Благоевградска Бистрица от моста при магазин „Кауфланд“ до моста при „Джамията“. Не са установени брегови точкови източници на замърсяване, както и оцветяване на водата. Само на отделни места заледените участъци от реката са със зеленикав цвят. Взети са водни проби за изследване от две точки на реката, а измерените стойности по показатели рН, разтворен кислород, наситеност с кислород и електропроводимост, са с нормални за водния обект стойности. Не са взети водни извадки за последващо изпитване, тъй като не е установено замърсяване на реката в обходения участък. Видимо зеленото оцветяване се дължи на обраствания по дъното и крайбрежната част на реката с фитобентосни организми. Най-вероятната причина за това обрастване е продължилото есенно маловодие, при което в речното легло върху осушените участъци, богати на тиня и органични вещества се е осъществил усилен растеж на фитобентосните организми. Следствие на продължителното застудяване и ниските температури е настъпило заледяване, при което фитобентоса полепва по леда и му придава зелено оцветяване;
  • По сигнал за извършване на разкомплектоване на автомобили на спирка на градския транспорт в землището на с. Покровник, община Благоевград, съвместно с представител на Об.А – Благоевград, е извършена проверка на място на 21.12.2016 г. Установено е, че в отбивка на пътното платно (спирка на градския транспорт) са налични 3 автомобила, видимо спрени от движение, а на тротоара пред жилищна сграда е наличен още един автомобил. Не е осъществен контакт с живеещите в жилищната сграда (къща), при направен опит за такъв, с цел установяване собствеността на автомобилите и извършва ли се дейност с тях. При огледа около къщата и пътя, към момента на проверката, не се констатира извършването на някаква ремонтна дейност и наличие на хора. На кмета на община Благоевград, във връзка с разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 3 и 7 от Закона за управление на отпадъците, е дадено предписание, в срок до 10.01.2017 г., наличните ИУМПС да бъдат отстранени от пътното платно и прилежащата му територия.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух – Във връзка с образувана преписка на Районна прокуратура – Разлог e извършена проверка, за установяване на дейностите, извършвани от лицето Николай Тончев, в с. Бачево, община Разлог. Установено е, че в дворното място е изграден гараж, оборудван с необходимите съоръжения за извършване на ремонтни дейности на МПС. По време на проверката ремонтни дейности на МПС не се извършват. Лицето Николай Тончев притежава Разрешително за строеж на обект „Гараж – допълващо застрояване“, но същият не е въведен в експлоатация като „Авторемонтна работилница“. За горното, като компетентен орган по ЗУТ, за предприемане на необходимите действия, е уведомена Община Разлог.

Отпадъци - През месеца са констатирани 2 нерегламентирани замърсявания – едно в общ. Симитли и един замърсен терен в с. Буково, общ. Гоце Делчев. За същите на кметовете на общини са дадени предписания за почистването им, в срок съответно до 02.01.2017 г. и 31.01.2017 г.

АУАН
През месец декември 2016 г. са съставени 4 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. АУАН № 3-22/01.12.2016 г. на Сашко Бориславов Джаджаров, с постоянен адрес: гр. Кочериново, за нарушение на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с т. 5.4. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона „Кочериново“ с идентификационен код BG0002099 (обн. ДВ. бр. 102 от 2008 г.);
2. АУАН № 4-22/01.12.2016 г. на Стоимен Георгиев Пандурски, с постоянен адрес: гр. Кочериново, за нарушение на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с т. 5.4. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона „Кочериново“ с идентификационен код BG0002099 (обн. ДВ. бр. 102 от 2008 г.);
3. АУАН № 3-20/19.12.2016 г. на „Екогруптранс - 2” ООД, гр. Гоце Делчев, за нарушение на чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и във връзка с чл. 70, ал. 9, т. 1 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). На обект „Цех за преработка на дървесина – база за производство и продажба на еко и биогорива“, находяща се в с. Копривлен, дружеството съхранява на открито на площадката големи количества твърди прахообразни материали, с което неорганизирано изпуска прахови емисии в атмосферния въздух;
4. Акт № 6-25 от 28.12.2016 г. Минка Сабиева Капитанова, в качеството на кмет на община Гърмен, за неизпълнение на дадено предписание (почистване на замърсени с отпадъци терени в землище на с. Горно Дряново), съгласно чл. 156, ал. 1, във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. декември 2016 г. са издадени 6 бр. наказателни постановления, с общ размер 4 450 лв. както следва:
ЗЛР:
1. НП № 8-17/15.12.2016 г. – Димо Захов, гр. Сандански, за извършване на търговия – продажба на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗЛР.
2. НП № 9-17/15.12.2016 г. – Роза Стражакова, гр. Сандански, за извършване на търговия – продажба на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗЛР.
3. НП № 10-17/15.12.2016 г. – Таничка Танчева, гр. Сандански, за извършване на търговия – продажба на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150 лева по ЗЛР.
4. НП № 11-17/15.12.2016 г. – Стойна Манова, гр. Сандански, за извършване на търговия – продажба на Пирински чай, в нарушение на забраните регламентирани в ЗЛР, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗЛР.
ЗУО:
5. НП № 5-14/19.12.2016 г. – Атанас Перинаров, гр. Сандански – за извършено нерегламентирано третиране – дейности по оползотворяване на отпадъци от ИУМПС, без да притежава издадено разрешително за дейности с отпадъци. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лева по ЗУО.
6. НП № 10-14/19.12.2016 г. – Атанас Перинаров, гр. Сандански - за неизпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), а именно: не е представил в РИОСВ документи удостоверяващи предаването на отпадъци от ИУМПС на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лева по ЗУО.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Бизнеса – През м. декември 2016 г. са внесени общо 124 бр. уведомления за ИП, горскостопански програми, в т.ч 7 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП (по категории инвестиционни, съгласно Приложение 2 на ЗООС).
Постановени са: общо 122 бр. административни актове, касаещи бизнеса, местната власт, ДГС и физически лица, свързани с инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, с които се кандидатства по различни финансови механизми, в т.ч:

  • издадени са 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, за 13 бр. ИП е определена приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС;
  • издадени са 4 бр. решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
  • 100 бр. писма с които е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадени са 4 бр. решения за прекратяване на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС.

През периода са издадени 4 бр. регистрационни документи по ЗУО:
- ЕТ "ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ", № 01-РД-204-2/05.12.2016 г.;
- "НИДЕКС" ООД, № 01-РД-272-1/05.12.2016 г.;
- "НИДЕКС" ООД, № 01-РД-271-1/09.12.2016 г.;
- "ВЕКО - 2010 В" ООД, № 01-РД-323-2/14.12.2016 г.;
- "ВЕ и МИ 2016" ЕООД, № 01-РД-425-0/14.12.2016 г.

През периода е издадено 1 бр. разрешение за дейности с отпадъци:
- "СЕРЖ-2013" ЕООД, № 01-ДО-286-0/20.12.2016 г.