Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари - м.февруари 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари - м. февруари 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
27 46 2 1 0 0 0 1000 1 28 4242.85 0
33 50 1 0 0 3 1650 0 0 0 2939.85 0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

През месец януари и месец февруари 2018 г. са извършени общо 97 бр. проверки на 60 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП с общ размер 1 650 лв.

 • януари 2018 г. са извършени 47 бр. проверки на 27 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН. През месеца няма издадени НП.
 • февруари 2018 г. са извършени 50 бр. проверки на 33 бр. обекта, съставен е 1 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП в размер на 1 650 лв.

През двата месеца са извършени общо 22 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. във връзка с отмяна на санкция „въздух“;
- 1 бр. по искане на Митница „Югозападна“;
- 2 бр. във връзка с изменение на Решение по ЗУО;
- 2 бр. за започнала реализация на ИП;
- 1 бр. във връзка със снемане от отчет на отпадъци;
- 1 бр. във връзка със заявление по ЗУО;
- 1бр. по искане на МВР;
- 1 бр. по писмо на ГПУ - Петрич;
- 1 бр. по заповед за отмяна на ПАМ;
- 1 бр. във връзка с издадени позволителни по ЗЛР;
- 1бр. по писмо от Община Кресна.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- През периода са извършени 6 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По постъпил сигнал на 25.01.2018 г. на „зелен телефон“ е извършена незабавна проверка на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград. Сигналът е относно изпускане на черен дим от изпускащото устройство на „Био ТЕЦ Рубин“, гр. Благоевград, експлоатиращ инсталация за производство на електрическа енергия чрез индиректно изгаряне на биомаса. В момента на проверката инсталацията на „Рубин 08“ ООД, работи в нормален технологичен режим и изпусканите от комина димни газове са видимо светлосиви. При проверка на дневника на инсталацията се установи, че няма регистрирани нарушения на технологичния процес за 24.01.2018 г., както и до момента на 25.01.2018 г. С цел недо-пускане на замърсяване на атмосферния въздух, на дружеството е дадено предписание да се съблюдава за редовната поддръжка на пречиствателното съоръжение и работата на инсталацията в нормален технологичен режим;
 • На 12.01.2018 г. е извършена проверка по сигнал в гр. Петрич, относно нерегламентирано изгаряне на отпадъци, генерирани от шивашка дейност. При проверката са проверени 3 дружества, който извършват такава дейност за визирания в сигнала обект. При проверката се констатира, нерегламентирано изгаряне на отпадъци от текстил, на територията на едно от дружествата – „Елена БГ“ ЕООД, във връзка с установеното нарушение е започната процедура за съставяне на АУАН. На дружеството е дадено предписание с постоянен срок, за недопускане на изгаряне на производствени отпадъци от текстил. При другите две дружества се установи, че не е проведена процедурата по за класификация на отпадъците, генерирани на територията на производствения обект. За отпадъците не се води отчетност. На територията на дружествата не е изградена система за разделно събиране на отпадъците, генерирани от извършваната от тях дейност. Във връзка с констатираните нарушения на дружествата са дадени общо 7 предписания (4 на едното дружество и 3 на другото), 4 от които със срок на изпълнение 20.02.2018 г., останалите 3 са със срок до 20.03.2018 г. На 31.01.2018 г. е извършен последващ контрол на „Елена БГ“ ЕООД, във връзка с даденото предписание. Предписанието е изпълнено.
 • Във връзка с публикация във вестник „Топ преса“, на 18.01.2018 г. съвместно с експерти от Басейнова дирекция „ЗБР“ е извършена проверка на терен в землището на с . Рибник, общ. Петрич, попадащ в обхвата на р. Струма. При проверката се констатира замърсявания с отпадъци от различен произход. За констатираното замърсяване е дадено предписание на кмета на общ. Петрич, за почистване на наличните замърсявания със срок за изпълнение 19.02.2018 г. Предписанието е изпълнено;
 • Извършена е съвместна проверка с представители на община Петрич в с. Кулата във връзка с многократно подавани сигнали от Никола Евтимов за неправомерно отглеждане на домашни животни в селото, съмнения за извършено замърсяване на част от имота на подателя на сигналите при извършено насипване на отпадъчен фрезован асфалт на улица „Кочо Мавродиев“ /през 2015 г. при изпълнение на проект за частично изграждане на канализация за отпадъчни води на с. Кулата/ и оплакване от същото лице за замърсяване на атмосферния въздух в летните месеци при движение на МПС по улицата. На кмета на с. Кулата е дадено е предписание за почистване на частта от засегнатия имот, което е изпълнено в срок. Подателят на сигналите присъства при извършване на проверката. Същият писмено е информиран за изпълнение на даденото предписание.

АУАН
През месец януари и месец февруари 2018 г. са съставени 3 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:

 1. АУАН №1-06/26.01.2018 г. на „Рубин- 08” ООД, гр. Благоевград, експлоатиращ инсталация за производство на електрическа енергия чрез индиректно изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи) за неизпълнение на предписание по ЗЧАВ за непровеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котел с предкамера за индиректно изгаряне на биомаса, което е нарушение на чл. 41, ал. 1 във връзка с чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 2. АУАН № 1-25/25.01.2018 г. на „Модело“ ЕООД, с. Копривлен, общ. Хаджидимово за нерегламентирано изгаряне на отпадъци по чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. I-во във връзка с чл. 29, ал. 2, предложение ІІI-то от Закона за управление на отпадъците (изм. и доп. ДВ, бр. 102/2017 г.);
 3. АУАН № 1-14/16.02.2018 г. на „Елена БГ“ ЕООД, гр. Петрич за нерегламентирано изгаряне на отпадъци по Закона за управление на отпадъците (изм. и доп. ДВ, бр. 102/2017 г.).

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. януари и месец февруари 2018 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления, с общ размер 1 650 лв. както следва:

 1. НП №4-17/27.02.2018 г. – СДП „Балкани“ – не е извършило регистрация по реда на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) в 14-дневен от придобиване на 2 екземпляра от вида вълк. За така извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева по реда на ЗЗЖ.
 2. НП № 1-22/27.02.2018 г. – Стоимен Пандурски, гр. Кочериново, за превърнати от лицето имоти с НТП: Пасище, мера в обработваеми земи в землището на гр. Кочериново, в нарушение на забраната за залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.1. от Заповед № РД-770 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.). За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150 лева по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
 3. НП №2-10:27.02.2018 г. – „Джи Ти Ай – Компютри“ ЕООД, гр. София, за това, че в експлоатиран от дружеството Цех за производство на пелети в с. Огняново през 2015 г. и 2016 г. (две последователни календарни години) не е извършило емисионен контрол – СПИ на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство след барабанна сушилня с директен контакт към инсталация за производство на пелети, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

С НП на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

 • НП № С-01-06/02.01.2018 г. на „Фурнир пласт” ЕООД, гр. Симитли, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с вредни вещества - „въглероден оксид“ от котел тип ПКМ 4.0 с изградена предкамера за изгаряне Размер на текущата месечна санкция 28,00 лв./месец

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

 • Със Заповед № С-06-06-1/17.01.2018 г. е отменена текущата месечна санкция на „Мело- 98” ООД, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества - въглероден оксид, съдържащ се в прахо – газовата емисия изпускана от изпускащо устройство (комин) към котел тип „ВКМ- 3.5“, изгарящ слънчогледови пелети, разположен в ПКЦ- 2, находяща се в оранжериен комплекс „Мело“, землище на с. Дамяница, общ. Сандански.