Съдържание

Посетители

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за март 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. март 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ март
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
97 177 2 0 0 10 14200 13346 1 596 1311 0

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март 2017 г. са извършени общо 117 бр. проверки на 97 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени бр. 10 бр. НП с общ размер 14 200 лв.
През месеца са извършени общо 22 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. за изпълнение на предписания;
- 8 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по писмо на ГПУ - Петрич;
- 1 бр. по внесено уведомление за ИП;
- 2 бр. във връзка със следприватизационен контрол;
- 2 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2017 г.;
- 1 бр. по спазване на Регламент З850/2004/ЕО;;
- 1 бр. във връзка със снемане от отчетност на отпадъци;
- 1 бр. по писмо на МОСВ;
- 2 бр. във връзка с налагане на санкция „води“.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по спазване на условията в издадени разрешителни за заустване и емисионен контрол на отпадъчните води;
- През периода са извършени проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:
o Във връзка с препратена от МОСВ жалба, за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на дърводелски цех и цех за производство на пелети в гр. Кресна, е извършена проверка съвместно с представител на Общинска администрация гр. Кресна, на обекти: инсталация за производство на пелети, експлоатирана от ЕТ „Мейл Комерс - Илиян Тодоров“ и цех за първична обработка на дървесина, експлоатиран от „Перунстрой-2006“ ООД, гр. Кресна. При проверката работи само цеха за първична обработка на дървесина, експлоатиран от „Перунстрой-2006“ ООД, гр. Кресна. Проведени са контролни измервания на еквивалентни нива на шума, излъчван от дървообработващите машини, като резултатите показват спазване на граничните стойности на дневните нива на шум по измерителен контур Lден = 70 dB(А) и в местата на въздействие, подложени на релсов ж.п. транспорт Lден = 65 dB(А). Установено е, че инсталацията за производство на пелети на ЕТ „Мейл Комерс - Илиян Тодоров“ е демонтирана, поради което не са извършени предвидените контролни измервания на шума и емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. При проверката не са представени отчетни книги за дейности с отпадъци, както и екземпляри на годишни отчети за календарната 2016 г. В тази връзка са поставени предписания за представянето им в РИОСВ, като същите са изпълнени;
o По постъпила жалба за замърсяване на атмосферния въздух със задушлия дим от дърводелски цех, находящ се в УПИ IV-7 по кадастралния и парцеларен план на стопански двор, с. Мурсалево, община Кочериново, е извършена проверка на „Палети-Л“ ЕООД, с. Мурсалево. Установено е, че в дърводелския цех се извършва първична обработка на дървесина и производство на детайли за палета. На площадката от около три месеца е монтирана инсталация за производство на екобрикети, която в момента на проверката не работи. Същата не е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ. В тази връзка на дружеството е дадено предписание новомонтираната инсталация за производство на екобрикети да не извършва производствена дейност до представяне на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Като компетентен орган по ЗУТ, е уведомена писмено Общинска администрация Кочериново, за предприемане необходимите действия за недопускане работата на инсталацията до въвеждането й в законова експлоатация.
o По постъпила жалба от жители на с. Боровец, община Кочериново за силен шум, излъчван от незаконно изграден цех дървообработване и за производство пелети, е извършена проверка на ЕТ „Росен Ганчев - Ива“, гр. Благоевград с участието на представител на Общинска администрация Кочериново. Констатирано е, че обектът не работи. Няма присъствие на работници. На площадката са ситуирани пелетизираща инсталация и дървообработващи машини. Налични са следи от пожар, който е възникнал на 04.12.2016 г. по думите на управителя. Относно невъведения в екплоатация обект, Община Кочериново е предприела необходимите действия по реда на ЗУТ, за които са представени документи. Предвид гореизложеното, подадената жалба е неоснователна. В РИОСВ – Благоевград е внесено Уведомление за ПУП-ПР за промяна предназначението на УПИ I, с. Боровец, общ. Кочериново от „Стопански двор“ за „Дърводелски цех и пелетна инсталация“ и искане за преценяване необходимостта от екологична оценка на същия план. В тази връзка на ЕТ „Росен Ганчев - Ива“, гр. Благоевград е дадено предписание да не се извършва производствена дейност на обекта до приключване на процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка за ПУП-ПР за промяна предназначението на УПИ I, с. Боровец, общ. Кочериново от „Стопански двор“ за „Дърводелски цех и пелетна инсталация“;
o По сигнал, постъпил на „зелен телефон“ на РИОСВ – Благоевград, е извършена проверка на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград. Сигналът е относно замърсяване със сажди на района на „Ванико“ ООД от изпускащото устройство към котел за изгаряне на биомаса, експлоатиран от „Рубин 08“ ООД. Направено е обследване на района „Ванико“ ООД и са констатирания отлагания от сажди. При проверката е представен дневник на инсталацията, в който се отразява режима на работа на инсталацията и поддръжката на пречиствателните съоръжения. В същия е направен запис относно почистване на изпускащото устройство в същия ден, вследствие на което вероятно е настъпило замърсяването на района. На площадката на „Рубин 08“ ООД, не са констатирани замърсявания със сажди. На дружеството е дадено предписание за недопускане на замърсяване на атмосферния въздух.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Води Акцент на контролна дейност по компонент „Води“ е контрол по спазване на условията в издадени разрешителни за заустване, включващ и емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения. След извършен контролен мониторинг на 28.02. на отпадъчните води, взети от обектите на „Юлен“ АД гр. Банско - ПСОВ „Бъндеришка поляна“ и ПСОВ „Платото“, са установени нарушения на ИЕО в издадените разрешителни за заустване. Съставени са констативни протоколи, във връзка с предстоящо налагане на текуща месечна санкция.
Химикали
Извършени са 9 бр. индивидуални планови проверки, съгласно годишен план на РИОСВ – Благоевград и са дадени 2 броя предписания.
Проверени са 8 бр. обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси в рамките на осъществените комплексни проверки. Проверяваните обекти са във връзка с годишния план на РИОСВ. Дадени са 8 бр. предписания.
Извършени са 2 броя извънпланови проверки на „Енерго Про България“ ЕАД Каскада Пиринска Бистрица и „ВЕЦ Разлог“, във връзка с следприватизационен контрол и 4 бр. извънпланови проверки с дадени 7 бр. предписания.

През месец март 2017 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. АУАН 1-14/02.03.2017 г. „Т.А.Д. – 05“ ЕООД , за водене на невярна отчетност по отпадъците, образувани от дейността на обект – шивашки цех в с. Първомай, община Петрич;
2. АУАН 2-06/10.03.2017 г. на „Мело-98” ООД, гр. Благоевград - Оранжериен комплекс „Мело“, находящ се в землището на с. Дамяница, общ. Сандански, за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 31, ал. 1 т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Дружеството не провежда емисионен контрол - собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от горивни източници - котелни централи №1 и №2, в които са инсталирани котли, изгарящи твърдо гориво.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. март 2017 г. са издадени 10 бр. наказателни постановления, с общ размер 14 200 лв. както следва:
ЗУО:
1. НП № 7-14/06.03.2017 г. – „ПИРОС“ ООД, гр. Сандански, за водене на невярна отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
2. НП №11-14/14.03.2017 г. – „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, с. Гърмен, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
3. НП № 8-14/14.03.2017 г. – „ПОЛИКОЛОР 2003“ ООД, гр. Петрич, за водене на невярна отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
4. НП № 2-24/20.03.2017 г. – „БОРЯНА-2012“ ЕООД, гр. Сандански, за неизпълнение на предписание за заплащане на продуктова такса, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО.
ЗЧАВ:
5. НП № 1-20/06.03.2017 г. – "ПИРИН ПЕЛЕТ" ЕООД, гр. Благоевград, за неорганизирано изпускане на прахови емисии в атмосферния въздух, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. по Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ);
6. НП № 3-20/20.03.2017 г. – "ЕКОГРУПТРАНС-2" ООД, гр. Гоце Делчев, за неорганизирано изпускане на прахови емисии в атмосферния въздух, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗЧАВ;
ЗЗШОС:
7. НП № 2-20/16.03.2017 г. – „Джи Ти Ай - Компютри“ ЕООД, гр. София, за предизвикване на шум в околната среда над граничните дневни стойности за жилищни зони и територии, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
ЗБР:
8. НП № 3-22/22.03.2017 г. – Сашко Джаджаров, гр. Кочериново, за нарушаване на забраната по т. 5.4. от Заповед № РД-770/2008 г. на министъра на околната среда и водите, а именно извършено окосяване на ливади преди първи юли, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
9. НП № 4-22/22.03.2017 г. – Стоимен Пандурски, гр. Кочериново, за нарушаване на забраната по т. 5.4. от Заповед № РД-770/2008 г. на министъра на околната среда и водите, а именно извършено окосяване на ливади преди първи юли, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗБР;
10. НП № 2-22/23.03.2017 г. – „Мътница - 09“ ООД, с. Лъки, общ. Хаджидимово, за неизпълнение на условия, поставени в Решение № 42-ОС/2008 г. на РИОСВ – Благоевград, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева по ЗБР.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. еднократна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. С НП № С-1-11/06.03.2017 г. е наложена еднократна сакнция на „Екорепласт“ ЕООД гр. София за заустване на отпадъчни води от обект „Цех за рециклиране на отпадъчни пласт-маси“ с. Капатово, общ. Петрич в нарушение на индивидуалните емисионни ограничени в издадено Разрешително за заустване по показател НРВ, в размер на 596 лв.