Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за април 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. април 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ април
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
91 105 0 0 0 4 11100 10428,36 0 0 633 0

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец април 2017 г. са извършени общо 105 бр. проверки на 91 бр. обекта, издадени са 4 бр. НП с общ размер 11 100 лв. Няма съставени АУАН.
През месеца са извършени общо 47 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 6 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 36 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите, или писмо на МОСВ;
- 1 бр. във връзка с отмяна на санкция „въздух“;
- 1 бр. във връзка с възобновяване на санкция „води“;
- 1 бр. във връзка с проверка на валидност на ИП;
- 1 бр. по контрол на заповед за изключения по ЗБР.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

 • Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
 • Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
 • Извънредни проверки по заповед на министъра на околната среда и водите – за чистотата на речните легла и прилежащите им територии за нерегламентирани замърсявания с отпадъци;
 • Извънредни проверки за чистотата на общинската пътна мрежа на територията на общините в обхвата на инспекцията.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Отпадъци:
През месеца април са извършени общо 30 проверки във връзка със Заповед № РД-111/10.02.2017 г. на министъра на околната среда и водите за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речните легла и прилежащите на реките крайречни зони и във връзка със писмо на МОСВ, изх. № 05-08-1272/20.02.2017 относно контрол за замърсявания с отпадъци на общинската пътна мрежа. Проверени са всички петнадесет общини в обхвата на РИОСВ - Благоевград. При проверките са констатирани нерегламентирани замърсявания на територията на 8 от общините както следва:

 • замърсявания в обхвата на реките на територията на общ. Банско, за което е дадено предписание за почистването им в срок до 10.05.2017 г.;
 • замърсявания в обхвата на реките на територията на общ. Белица, за коитоо е дадено предписание за почистването им до 27.04.2017 г.;
 • замърсявания в обхвата на общинската пътна мрежа на територията на община Благоевград, за което е дадено предписание за почистването им до 28.04.2017 г.;
 • замърсявания в обхвата на общинска пътна мрежа и реките на територията на общ. Кочериново, за което е дадено предписание за почистването им до 27.04.2017 г.;
 • замърсявания в обхвата на общинска пътна мрежа и реките на територията на община Кресна, като са дадени предписания със срок на изпълнение 21.04.2017 за почистване на реките и 28.04.2017 за почистване на общинска пътна мрежа;
 • замърсявания в обхвата на общинска пътна мрежа и реките на територията на община Струмяни, за почистването на същите са дадени предписания със срок за изпълнение до 18.04.2017 г.;
 • замърсявания в обхвата на общинска пътна мрежа и реките на територията на община Петрич, като за почистването им са дадени предписания със срок до 10.05.2017 г.;
 • замърсявания в обхвата на общинска пътна мрежа на територията на община Хаджидимово, за които е дадено предписание за почистването им до 08.05.2017г.

АУАН
През месец април 2017 г. няма съставени актове за установени административни нарушения.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. април 2017 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления, с общ размер 11 100 лв. както следва:
ЗУО:
1. НП № 6-25/05.04.2017 г. – Минка Капитанова, в качеството й на Кмет на община Гърмен, за неизпълнение предписание за почистване на установени незаконни сметища на територията на с. Горно Дряново, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
2. НП №1-25/25.04.2017 г. – „СОРИКО“ ООД, гр. Нова Загора, като оператор на депо за твърди битови отпадъци, находящо се в землище на гр. Разлог е допуснало неправилна експлоатация на същото, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. по ЗУО.
ЗООС:
3. НП № 1-07/03.04.2017 г. – Борис Драгнев, с. Скрът, за неизпълнение на предписание дадено по реда на Закона за опазване на околната среда за изграждане на плътна ограда в имот негова собственост, който граничи с разположена в близост бензиностанция, за което е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лв. по ЗООС;
ЗБР:
4. НП № 1-17/03.04.2017 г. – Ибрахим Бекиров, с. Дебрен, за извършен лов на водоплаващ дивеч край р. Места с ловна пушка, чиито магазин побира повече от два патрона и на разстояние по-малко от двеста метра от влажната зона, в нарушение на чл. 44, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. по ЗБР.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена 1 бр. текуща санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. Със Заповед №С-01-20-1/18.04.2017 г. е отменена текуща месечна санкция (50 лв.) на „Мултитруп“ ООД, с. Кърналово, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, поради преустановянане на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с прах.