Съдържание

Посетители

В момента има 273  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за май 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. май 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ май
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
80 94 8 0 0 3 7000 17373,63 0 0 633 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец май 2017 г. са извършени общо 94 бр. проверки на 80 бр. обекта, съставени са 8 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП с общ размер 7 000 лв.
През месеца са извършени общо 24 бр. извънредни проверки, в това число:
- 6 бр. за изпълнение на предписания;
- 12 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 1 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция „въздух“;
- 1 бр. във връзка с прекратяване действието на регистрационен документ по ЗУО;
- 1 бр. във връзка със санкция „води“;
- 1 бр. по искане на ГПУ – Петрич;
- 1 бр. във връзка с правно действие на Решение по преценка №33-ПР/2003 г.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

През месеца са извършени 12 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:
 По постъпил сигнал на „зелен телефон“ е извършена проверка на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград. Сигналът е относно изпускане на черен дим от изпускащото устройство на „Био ТЕЦ Рубин“, гр. Благоевград, експлоатиращ инсталация за производство на електрическа енергия чрез индиректно изгаряне на биомаса. При извършеният оглед на района на „Ванико“ ООД (паркинг за автомобили и около административната сграда), не са констатирани замърсявания със сажди. В момента на проверката инсталацията на „Рубин 08“ ООД, работи в нормален технологичен режим. Проверката на дневника на инсталацията, показва, че не са извършвани дейности относно почистване на изпускащото устройство през последното денонощие. Вероятно отделянето на черен дим се дължи на различната калоричност на слънчогледовите люспи. На дружеството са дадени следните предписания, относно монтиране на допълнително пречиствателно съоръжение за очистване на прахо- газовата емисия, преди изпускането й в атмосферния въздух, и недопускане изпускането на сажди от изпускащото устройство (комин) на площадката на дружеството и/или района около площадката на дружеството;
 Във връзка с получен сигнал по „зелен телефон“ е извършена проверка на 15.05.2017г. на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в землището на село Филипово, община Банско. При проверката се констатира, че се извършва почистване на налични замърсявания в землището на селото по левия бряг на р. Места. Други нерегламентирани замърсявания не са констатирани;
 На 19.05.2017 г. е извършена проверка по подаден чрез Министерство на околната среда и водите сигнал относно нерегламентирано замърсяване с отпадъци в дере в землището на с. Чучулигово, общ. Петрич. При проверката на място се констатира, че дерето е обрасло с растителност. Установено е замърсяване с отпадъци от различен характер – строителни, битови и биоразградими само в един участък на дерето. За констатираното нерегламентирано замърсяване е дадено предписание за почистването му на кмета на с. Чучулигово със срок на изпълнение 19.06.2017 г;
 Извършена е проверка на 29.05.2017 г., във връзка с подаден сигнал на тел. 112 на 27.09.2017 г.,относно нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в Кресненското дефиле, Главен път Е 79. При проверката на място се установи замърсявания със строителни отпадъци на две места на десния бряг на р. Струма. Същите са генерирани от извършваната ремонтна дейност на намиращия се в близост обект – бензиностанция. За констатираните замърсявания е дадено предписание на лицето стопанисващо обекта за почистването им със срок за изпълнение 12.06.2017 г;
 По сигнал получен на 25.05.2017 г. на „зелен телефон“ относно замърсяване на р. Неврокопска с нефтопродукти, е извършена проверка на КС – Гоце Делчев съвместно с представители на Басейнова дирекция, Община Гоце Делчев и „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград - район Гоце Делчев. По време на проверката не е открит източника на замърсяване. Дадено предписание на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград за предприемане на необходимите действия за установяване източника на замърсяване и прекратяване на замърсяването.
Отпадъци: През месец май са извършени 30 броя проверки, от които 12 извънредни и 18 планови, дадени са 19 броя предписания. Две от плановите проверките са извършена и във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите, отнасяща се за членове на организации по оползотворяване на отпадъци, които не са заплатили дължимата продуктова такса за 2015 г. При проверките са дадени предписания на дружествата за заплащане на продуктовата такса към ПУДООС отчетния период на 2015 г.
Извършени са проверки по отношение на чистотата на общинска пътна мрежа, при което се констатира нерегламентирано замърсяване с отпадъци в обхвата на РПС - Петрич. Една от извънредните проверки е извършена във връзка с писмо на ГПУ - Петрич. Три от извънредните проверки са във връзка с подадени сигнали в РИОСВ-Благоевград.

АУАН
През месец май 2017 г. са съставени 8 бр. акта за установени административни нарушения.
1. АУАН №3-06/02.05.2017 г. на „Браво” АД, с. Коларово, общ. Петрич, обувна фабрика, за нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и във връзка с чл. 35, ал. 1 т. 1 и чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.). Дружеството не е представило в РИОСВ- Благоевград в срок до 15.02.2017 г. годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г., съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г.
2. АУАН №4-06/09.05.2017 г. на „Ай Принт” ЕООД, с. Марикостиново, общ. Петрич, печатница за офсетов листов печат, за нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и във връзка с чл. 11 и чл. 13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.) и чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕО) №1005/2009. Дружеството не е представило в РИОСВ- Благоевград в срок до 15.02.2017 г. годишен отчет за оборудване, съдържащо 3 кг и повече контролирани вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г., съгл. изискванията на чл. 13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009;
3. АУАН №5-06/12.05.2017 г. на Здравко Николов Филчев, гр. Благоевград, за нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.). Здравко Николов Филчев е ползвател на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ). Като ползвател (лице, извършващо проверки за течове и използващо ФПГ за сервиз, поддръжка и ремонт), не е изготвил годишен отчет, в срок до 15.02.2017 г. за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г. , съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г.;
4. Акт № 4-25/09.05.2017 г. на „Ай принт“ ЕООД, с. Марикостиново, община Петрич – нарушен чл. 135, ал. 2, т. 1 от ЗУО - неизвършена класификация на всички образувани от дейността отпадъци;
5. Акт № 5-25 /09.05.2017 г. на „Ай принт“ ЕООД, с. Марикостиново, община Петрич – нарушен чл. 135, ал 1, т. 3 от ЗУО - водене на невярна отчетност по отпадъците;
6. Акт № 1-24/29.05.2017 г. на „Г-Ораков“ ЕООД, гр. Благоевград – нарушен чл. 143, ал. 1, т.1 предложение второ във връзка с чл. 38, ал. 1 от ЗУО – съхранява отпадъци на неразрешени за това места;
7. АУАН № 1-11/02.05.2017 г. на ”Браво” АД с. Коларово, за обект “Фабрика за производство на обувки“ , земл. на с. Коларово за нарушение на чл.200, ал.1, т.29 от Закона за водите (неизвършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно изискванията на Разрешително за заустване № 43110100/15.04.2011 г.;
8. АУАН № 1-17/26.05.2017 г. на Елеонора Грандокова от гр. Благоевград за нарушение на чл. 102, ал. 1, във връзка с чл. 70, т. 1 и чл. 90, ал. 1 от ЗБР, във връзка с чл. 8, пар. 5 във връзка с пар. 1 от Регламент (ЕО) №338/97 – предлагане за продажба на палто от Бенгалска котка.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. май 2017 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления, с общ размер 7 000 лв. както следва:
ЗУО:
1. НП № 3-25/03.05.2017 г. – „СТАНДАРТ ОЙЛ ГРУП“ ООД, гр. Благоевград, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
ЗООС:
2. НП № 1-05/03.05.2017 г. - „АГРОМАХ” ЕООД, с. Бело Поле, за неспазване на условие ІІІ. 1 и 11 от Решение по ОВОС №БД-04/2010 г., а именно за засягане на екосистеми, които са извън границите на концесионната площ и непровеждане на контрол срещу неправомерно замърсяване и нарушаване на други терени, извън определените, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева по ЗООС.
ЗБР:
3. НП № 2-06/30.05.2017 г. – „МЕЛО 98“ ООД, гр. Сандански, за това, че в експлоатиран от дружеството оранжериен комплекс през 2015 г. и 2016 г. (две последователни календарни години) не е извършван емисионен контрол – СПИ на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от котли на твърдо гориво, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗЧАВ.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена 1 бр. текуща санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. Със Заповед № С-6-11-3/31.05.2017 г. е отменена наложената с НП № С-6-11/27.10.2017 г. текуща месечна санкция на „Агромах“ ЕООД с. Бело поле за обект „ТМСИ и Асфалтова база“, спряна със Заповед на директора на РИОСВ –Благоевград № С-6-11-1/25.05.2017 г. и възобновена със Заповед № С-6-11-2/26.05.2017 г.