Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за юни 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юни 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ юни
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
91 115 2 1 0 3 8000 4000,00 1 56 1457,0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юни 2017 г. са извършени общо 115 бр. проверки на 91 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП с общ размер 8 000 лв.
През месеца са извършени общо 37 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. за изпълнение на предписания;
- 9 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 20 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. във връзка със заявление за издаване на документ по ЗУО;
- 1 бр. във връзка с постъпило уведомление за план/програма;
- 1 бр. във връзка постъпили уведомления за ИП;
- 1 бр. във връзка с правно действие на решение по преценяване на необх. ОВОС.
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност;
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали;
- Проверки по писмо на МОСВ относно членове на организации по ООп.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

През месеца са извършени 9 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:
 По постъпил сигнал на „зелен телефон“ е извършена проверка на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград. Сигналът е за изпускане на черен дим (сутрин около 06:30 часа) от изпускащото устройство на „Био ТЕЦ Рубин“, гр. Благоевград, експлоатиращ инсталация за производство на електрическа енергия чрез индиректно изгаряне на биомаса - слънчогледови люспи. Емисиите от горивния процес преминават за пречистване през батерия от 3 броя сухи циклони и мокро очистване на изпускащото устройство (комин). В момента на проверката не са установени нарушения в технологичния режим на инсталацията, изпусканите от комина димни газове са видимо светло сиви. Установено е, че почистване на комина се извършва предимно сутрин около 06:30 часа, което е видно от записите във водения дневник за техническата поддръжка на инсталацията. Периодичното изпускане на черен дим се дължи и на различната калоричност на подаваното гориво – слънчогледови люспи. При предходна проверка на дружеството е дадено предписание , чийто срок все още не е изтекъл, а именно да се монтира допълнително пречиствателно съоръжение за очистване на прахо-газовата емисия.
 Във връзка с постъпил сигнал, за замърсяване на околната среда от дейността на „Малък специализиран обект за дестилиране“, находящ се в гр. Хаджидимово, ул. „Мла-дост“ № 58, е извършена проверка на обекта, експлоатиран от ЕТ „Иван Разманов – Анжела - Мария Разманова“, гр. Хаджидимово. Установено е, че в обекта за дестилация на алкохол (ракия) са монтирани 2 бр. казана, съответно с капацитет 400 и 250 литра. Обектът е съществуващ, изграден през 1968 г. и в момента на проверката не работи, не се извършва производствена дейност. Като топлоносител за достигане и поддържане на необходимата температура за дестилацията се използва дървен материал. Емисиите от горивния процес се изпускат в атмосферния въздух, посредством комин над покривната конструкция. Височината му е на равнението на нивото на втори жилищен етаж от най-близко стоящата къща, находяща се на отстояние около 8 м от обекта. За предприемане на действия по компетентност, съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух е уведомена Общинска администрация – гр. Хаджидимово;
Отпадъци: През месец юни са извършени 16 извънредни проверки по писмо на МОСВ, с изх. № 05-08-1532/31.05.2017 г., във връзка с контрол по изпълнение на целите по оползотворяване от организации по оползотворяване (ООп) и функциониращи бетонови центове на територията на РИОСВ – Благоевград. При проверките е установено, че проверяваните обекти не влагат в своето производство отпадъци от стъклени опаковки и към момента на проверките, дружествата нямат сключени договори с организации по оползотворяване.

АУАН
През месец юни 2017 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения.
1. АУАН № 1-20/12.06.2017 г. на „Ома - Орцехим” ООД, гр. Якоруда, „Цех за производство на корозионно и топлоустойчиви лакове“, за нарушение на чл. 34д, ал. 4, във връзка с чл. 11а, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и във връзка с чл. 7 Приложение № 6 от Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Дружеството в срок до 31.03.2017 г. не е представило в РИОСВ - Благоевград информация, съгласно Приложение № 6 към чл. 7 на Наредбата, за пуснатите на пазара на Република България през календарната 2016 г. корозионно и топлоустойчиви лакове, спадащи към категория А „Бои и лакове“, подкатегория и „Еднокомпонентни продукти за покрития“, съгласно Приложение № 1 към чл. 1 на Наредбата;
2. АУАН № 1-28/30.06.2017 г. на Йордан Новаков в качеството му на управител на „Шаркол“ ООД, с. Крупник за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 26, ал. 8 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - не е изпълнил задължително предписание по направление „опасни химични вещества“, да представи в РИОСВ – Благоевград информация за количествата произведени, пуснати на пазара дървени въглища, както и наличните на склад такива от инсталация за производство на дървени въглища, находяща се в м. „Стара гара“, землище на с. Крупник, община Симитли.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. юни 2017 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления, с общ размер 8 000 лв. както следва:
ЗУО:
1. НП № 5-25/09.06.2017 г. – „Ай Принт“ ЕООД, с. Марикостивоно, за водене на невярна отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО
2. НП № 4-25/09.06.2017 г. – „Ай Принт“ ЕООД, с. Марикостивоно, за неизвършена по реда на ЗУО класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО
ЗЧАВ:
3. НП № 4-06/09.06.2017 г. – „Ай Принт“ ЕООД, с. Марикостивоно, за непредставяне в РИОСВ в срок до 15.02.2007 г. на годишен отчет за оборудване, съдържащо повече от 3 кг контролирани вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по ЗЧАВ

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

1. С НП №С-01-06/07.06.2017 г. е наложена санкция на „Бонана“ ООД, гр. Петрич за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с органични ве-щества от изпускащо устройство към линия за прахово боядисване на метални изделия. Размер на текущата месечна санкция 56,00лв./месец.