Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за юли 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юли 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ юли
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
69 88 1 0 0 0 0 0 0 0 1261,0 0

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2017 г. са извършени общо 88 бр. проверки на 69 бр. обекта и е съставен 1 бр. АУАН. През месеца няма издадени НП.
През месеца са извършени общо 25 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. за изпълнение на предписания;
- 7 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 5 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. проверка за състояние на подрастващи екземпляри на Бял щъркел;
- 1 бр. по изпълнение на условия поставени в писмо на РИОСВ - Благоевград
- 1 бр. във връзка със заявление за издаване на документ по ЗУО;
- 1 бр. по постановление на РП – Петрич;
- 1 бр. по писмо от БД „ЗБР“ – Благоевград;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция по „води“.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали;
- Проверки по Заповед на министъра на околната среда и водите относно добив на наносни отложения в реките в териториалния обхват на инспекцията.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
През месеца са извършени 4 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:
 Във връзка с постъпил сигнал на 09.07.2017 г. на „зелен телефон“ на МОСВ е извършена проверка на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград. Сигналът е относно изпускане на черен дим от изпускащото устройство на „Био ТЕЦ Рубин“, гр. Благоевград, експлоатиращ инсталация за производство на електрическа енергия чрез индиректно изгаряне на биомаса - слънчогледови люспи. При проверка на 10.07. не е установено нарушение в технологичният режим - изгарят се слънчогледови люспи. На дружеството е дадено предписание в срок до 18.08.2017 г. да се монтира допълнително пречиствателно съоръжение. При проверката е представен финансов документ (фактура) за изработване на ново пречиствателно съоръжение - циклон филтър ръкавен, шлюзов агрегат и вентилатор.
 По постъпила жалба за нерегламентирано изгаряне на отпадъци е извършена проверка на шивашки цех в с. Абланица, община Хаджидимово, експлоатиран от "ХАРИЕСА ФЕШЪН" ЕАД. На дружеството са дадени общо 5 предписания, свързани с изпълнение на задължения по ЗУО, 4 от които със срок за изпълнение до края на месец юли. Дадено е предписание за предаване на генерираните от дейността на дружеството отпадъци на лица, притежаващи необходимите документи по реда на чл. 35 от ЗУО, със срок за изпълнение 25.09.2017 г.; До края на годината предстои последваща проверка на обекта за изпълнение на поставените предписания.;
 По постъпил сигнал на телефон 112 за нерегламентирано изгаряне на отпадъци е извършена проверка на "Д енд С - 2013" ООД - цех за производство на чорапи в с. Склаве, община Сандански. При проверката се констатират следи от изгаряне. Дадено е предписание със срок „постоянен“ за преустановяване на изгарянето на отпадъци и предаване на същите на лица, притежаващи необходимите документи по реда на чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключени договори;
 По сигнал за продажба на Еделвайс от физическо лице е извършена проверка на мястото, на което се предлага – къща с двор в гр. Добринище, община Банско. Установено е, че лицето отглежда в двора си култивиран Еделвайс. Като доказателство за същото представя два пакета от семена на лечебното растение с произход – Сортови семена – София, както и от Италия. Растенията в двора се отглеждат в дървени кашпи, като общия брой туфи не надхвърля 100 екземпляра. Предвид горното, не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.
Отпадъци: През месеца са извършени пет планови проверки на общини за наличие на нерегламентирани замърсявания. При проверките са установели замърсявания на териториите на две от проверяваните общини – Благоевград и Петрич. За констатираните замърсявания са дадени предписания за почистването им до 21.08.2017 г.
Води: В изпълнение на Заповед № РД-422/19.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите са проверени участъци от реките Струма, Места, Струмешница и Пиринска Бистрица, които попадат в териториалния обхват на РИОСВ Благоевград. Взета е предвид информацията от БД “ЗБР“ – Благоевград за идентифицираните като проблемни участъци по реките. При извършените общо 4 бр. проверки не е установен добив на наносни отложения.
По постъпило писмо от БД „ЗБР“ – Благоевград във връзка с резултати от проведен собствен мониторинг и установени замърсявания на подземните води в района на РДНО гр. Разлог с олово и нефтопродукти, е извършена проверка на РДНО - гр. Разлог. На територията на депото и над депото не са установени обекти и дейности, които да са свързани и да се явяват потенциални източници на замърсяване.

АУАН
През месец юли 2017 г. е съставен 1 бр. акт за установени административни нарушения:
1. АУАН № 1-13/06.07.2017 г. на Людмил Терзиев кмет на Община Хаджидимово за нарушение на разпоредбите на чл. 151, ал. 2, т. 6 и във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО – не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени нерегламентирани сметища;

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. юли 2017 г. няма издадени наказателни постановления
През месеца няма наложени текущи месечни санкция по реда на чл. 69 от ЗООС.