Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за август 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. август 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ август
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
70 100 4 0 0 3 2500 0 1 55,0 979,0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2017 г. са извършени общо 100 бр. проверки на 70 бр. обекта, съставени са 4 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП на обща стойност 2500 лв.
През месеца са извършени общо 21 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 4 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 12 бр. по заповед на министъра на ОСВ;
- 1 бр. във връзка с отмяна на месечна санкция "въздух";
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция "води";
- 1 бр. по искане на Об.А – гр. Петрич;
- 1 бр. във връзка с постъпило ИП.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по Заповед на министъра на околната среда и водите относно добив на наносни отложения в реките в териториалния обхват на инспекцията;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
През месеца са извършени 4 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:
 Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон е извършена проверка на „Цех за преработка на морска краставица“, находящ се в с. Ръждак, общ. Петрич, експлоатиран от „Грета 3000“ ООД, с. Войводиново, обл. Пловдив. По време на проверката не са представени документи относно въвеждането на обекта в експлоатация по реда на ЗУТ, както и такива, доказващи заплащането на продуктова такса за дължима продуктова такса опаковки, за което на дружеството е дадено предписание със срок за изпълнение до 04.09.2017 г.
 Във връзка с постъпила в РИОСВ – Благоевград жалба, на 28.08.2017 е извършена проверка на обект експлоатиран от „Драг Далас“ ЕООД, с местонахождение гл. път Е79, земл. на с. Плоски – община Сандански. При проверката по фактор“отпадъци“ не са представени заверена отчетна книга по Приложение № 1, договори за предаване на отпадъците за последващо третиране и екземпляри от годишни отчети за календарната 2016 г. Дадено е предписание със срок 04.09.2017 г. за представяне на същите за проверка в РИОСВ – Благоевград;
 Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка на условията за отглеждане на животни в Център за едри хищници на Сдружение за дива природа (СДП) „Балкани“ в с. Влахи, община Кресна. Установено е, че в него към момента се отглеждат два екземпляра Кафява мечка (Ursus arcos) и два екземпляра Вълк (Canis lupus), показани от медиите по време на пожара в Кресненското дефиле. В РИОСВ - Благоевград е регистрирана само една от мечките, а другите животни нямат необходимите регистрации. Предвид констатираните при проверката нарушения на ЗБР и ЗЖЖ, предстои образуване на административно-наказателна процедура.
Отпадъци: През месеца са извършени 31 проверки, от които 12 извънредни и 19 планови, дадени са 19 броя предписания. Десет от извънредните проверки са във връзка с писмо на МОСВ с Изх. № изх. №05-08-2216/31.07.2017 г., относно извършването на проверки за пуснатите на пазара полимерни торбички. Проверките са извършени на случаен принцип. На девет от проверяваните дружества са дадени предписания за представяне в РИОСВ-Благоевград на документи, доказващи произхода на ползваните полимерни торбички, както и че за тях е заплатена дължимата продуктова такса по реда на ЗУО. Извършени са шест планови проверки на общини за наличие на нерегламентирани замърсявания. При проверките са установели замърсявания на териториите на две от проверяваните общини – Струмяни и Кочериново. За констатираните замърсявания са дадени предписания за почистването им в срок до 20.09.2017 г.
Почви:
В изпълнение на Заповед № РД-422/19.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите са извършени две проверки за добив на наносни отложения от речното легло на р. Струма в участъци от с. Драгодан община Кочериново до землище на с. Крупник община Симитли. При една от проверките поради съмнение за нерегламентиран добив, е сигнализирана БД „ЗБР“ - Благоевград. Извършени са последващи действия от БД „ЗБР“ и е установено, че няма нарушение на Закона за водите, т.е не е установен добив на наносни отложения от речното легло.

АУАН
През месец август 2017 г. са съставени 4 бр. акта за установени административни нарушения:
1. АУАН № 1-16/23.08.2017 г. на Община Струмяни за нарушение на разпоредбите на чл. 31, ал. 5, във връзка с чл. 31а, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – не е уведомила на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за своето инвестиционно предложение за извършване на основен ремонт на улици в с. Микрево, общ. Струмяни;
2. АУАН № 2-17/25.08.2017 г. на Митко Петков Лебешковски за нарушение на разпоредбите на чл. 38, ал. 1, т. 7 от Закона за биологичното разнообразие – притежание и излагане на публично място на един екземпляр препарирана голяма бяла чапла.
3. АУАН № 02-05/29.08.2017 г. на Владо Славчев Божилов за нарушение на разпоредбите на чл. 95, ал. 1, във връзка с чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда – не е уведомил на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за своето инвестиционно предложение за извършване на дейности по развъждане и отглеждане на риба, чрез възстановяване на дейността на съществуващо рибовъдно стопанство в землището на с. Петрово, общ. Сандански;
4. АУАН № 03-05/29.08.2017 г. на Владимир Димитров Данев за нарушение на разпоредбите на чл. 95, ал. 1, във връзка с чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда – не е уведомил на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за своето инвестиционно предложение за извършване на дейности по развъждане и отглеждане на риба, чрез възстановяване на дейността на съществуващо рибовъдно стопанство в землището на с. Петрово, общ. Сандански.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. август на 2017 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления на обща стойност 2 500 лв., както следва:
ЗВ:
1. НП № 1-11/17.08.2017 г. – „БРАВО“ АД, с. Коларово, общ. Петрич, за неизвършване на собствен мониторинга на количеството на отпадъчните води и концентрацията на емитираните замърсители на заустваните от дейността на дружеството отпадъчни води в Луда река, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по ЗВ;
ЗЧАВ:
2. НП № 3-06/17.08.2017 г. – „БРАВО“ АД, с. Коларово, общ. Петрич, за непредставяне в РИОСВ в срок до 15.02.2007 г. на годишен отчет за флуорсъдържащи парникови газове за календарната 2016 г. е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по ЗЧАВ;
3. НП № 5-06/17.08.2017 г. – Здравко Филчев, гр. Благоевград, за непредставяне в РИОСВ в срок до 15.02.2007 г. на годишен отчет за извършени проверки за течове на флуорсъдържащи парникови газове от сервиз, поддръжка и ремонт за календарната 2016 г., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. по ЗЧАВ;

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. С НП № С -2-11/08.08.2017 г. на директора на РИОСВ Благоевград е наложена текуща месечна санкция на „Ес Ти Ес Медикал груп“ АД гр. Сандански за обект “Предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за болнични заведения” е наложена текуща месечна санкция в размер на 55,00 лева за неспазване на ИЕО на вредни вещества на заустваните в отводнителен канал, поречие р. Струма отпадъчни води, постановени в Разрешително за заустване № 43710047/28.02.2017 г. по показатели БПК5 и ХПК.