Съдържание

Посетители

В момента има 211  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за септември 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ октомври
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
74 91 3 0 0 5 5600 6731,84 0 0,0 3891,31 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец септември 2017 г. са извършени общо 91 бр. проверки на 74 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и са издадени 5 бр. НП на обща стойност 5 600 лв.
През месеца са извършени общо 35 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 4 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 11 бр. по заповед на министъра на ОСВ;
- 6 бр. във връзка с пожар;
- 1 бр. проверка за правно действие на решение по преценка за ОВОС по искане на възложителя;
- 6 бр. по установени от ДФЗ нарушения по кампания 2016 г. при кандидатите по Директни плащания от ПРСР;
- 1 бр. инвестиционен контрол от ПУДООС;
- 1 бр. по разпореждане на РП – Благоевград;
- 1 бр. във връзка с отмяна на санкция по „води“;
- 2 бр. по изпълнение на проекти, финансирани от ПУДООС;
- 1 бр. по проект REF5 и писмо на МОСВ.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по Заповед на министъра на околната среда и водите относно добив на наносни отложения в реките в териториалния обхват на инспекцията;
- Проверки по установени от ДФЗ нарушения по кампания 2016 г. при кандидатите по Директни плащания от ПРСР
- Проверки по постъпили жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

През месеца са извършени 4 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:
 Във връзка с постъпил от РД „ПБЗН“ – Благоевград сигнал за възникнал пожар на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в м. „Джоов андък“, земл. на гр. Симитли, на 13.09.2017 г. в часовия интервал между 16:00 и 17:00 часа, е извършена проверка на място. Към момента на проверката пожарът е локализиран, като продължава запръстяването на тлеещите участъци от депото и пръскане с вода от служители на РД „ПБЗН“ – Благоевград. За установяване качеството на атмосферния въздух в района около пожара са проведени измервания със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Благоевград към ИАОС – София. Измерените концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух в най-близко находящата се жилищна зона на гр. Симитли, разположена в посока на разпространение на емисиите, са под пределно допустимите норми. За горе описаните обстоятелства обществеността е информирана своевременно.
 На 27.09.2017 г. е извършена повторна проверка на депо за неопасни отпадъци, м. „Джоов андък“, земл. на гр. Симитли по сигнал повторно запалване. При проверката на място се констатира, че на депото не е налична техника, не е извършено прибутване и запръстяване на отпадъците. Констатират се нови горивни процеси и тлеещи участъци по ската на депото. Във връзка с констатираното е дадено предписание със постоянен срок на действие за осигуряване на земни маси за запръстяване, с цел потушаване на горящите и тлеещи участъци. Предписанието е дадено на ЕТ „Иван Трендафилов“, извършващ експлоатация и поддръжка на депото, въз основа на сключен договор за извършване на дейността с община Симитли.
Отпадъци: Извършени са три планови проверки на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за наличие на нерегламентирани замърсявания. При проверките са установели замърсявания на територията на община Хаджидимово. За констатираните замърсявания са дадени предписания за почистването им в срок до 25.10.2017 г.
Води: В изпълнение на Заповед № РД-422/19.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите, е извършена една проверка за добив на наносни отложения от речното легло на р. Места в участъци при вливането на р. Ръждавица, землище на с. Елешница, община Разлог и местност „Лошин“, землище на гр. Добринище, община Банско. Не е установено изземване на наносни отложения от реката. Съставен е Констативен протокол № 31-03/25.09.2017 г. При извършване на регулярна проверка по поречие Места, за неправомерно изземване на наносни отложения от реката, е констатиран незаконен добив на подземни богатства - строителни материали извън реката в местност „Лошин“, землища на гр. Банско. Съставен е Констативен протокол № 30-03/25.09.2017 г. Констативният протокол е изпратен по компетентност на министъра на енергетиката и кмета на община Банско.
Химикали: В изпълнение на Пети европейски координиран проект (REF-5), на основание писмо на МОСВ с изх. № 12-00-1547/09.01.2017 г. са извършени извънредни съвместни проверки с РЗИ и ГИТ на 2 бр. обекти. Не са дадени предписания. Попълнени са чек-листове свързани с проекта.
АУАН
През месец септември 2017 г. са съставени 3 бр. акта за установени административни нарушения:
1. АУАН 6-06/15.09.2017 г. на „Албир” ООД, с. Беласица, общ. Петрич, експлоатиращ инсталация за инсталация за производство на пелети в с. Беласица, община Петрич, за нарушение на чл. 34, ал.1, във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр.74/ 2006 г., с изм. и доп.), и във връзка с чл. 5, Приложение № 2, Таблица № 2, т.1 от Наредба № 6/2006 г. (ДВ, бр. 58/2006 г.). Осъществявайки дейностите по раздробяване на суровината (иглолистна дървесина) за последващо производство на пелети, дружеството допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните дневни стойности за жилищни зони и територии - Lден = 55 dB(A), посочени в Приложение № 2 към чл. 5, Таблица № 2, т.1 от Наредба № 6/2006 г. за показателиза шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойностина показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.)
2. АУАН № 2-11/27.09.2017 г. на “Екорепласт“ ЕООД гр. София за обект „Предприятие за преработка на отпадъчни пластмаси“, с Капатово, за констатирано неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за заустване № 43120070/13.01.2017 г. (нарушение на чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите).
3. АУАН № 02-07/12.09.2017 г. на “МАРГЕМИН“ ЕООД, гр. София за неизпълнение на условия и мерки в Решение по ОВОС № 15-7/2011 г., издадено от Министъра на околната среда и водите относно експлоатацията на находище „Пиринка“, земл. На с. Илинденци, община Струмяни.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. септември 2017 г. са издадени 5 бр. наказателни постановления на обща стойност 5 600 лв., както следва:
ЗУО:
1. НП № 1-24/29.09.2017 г. – „Г-ОРАКОВ“ ЕООД, гр. Благоевград, за извършване на дейности по съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), компоненти и материали от тях на неразрешени за това места, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
ЗЧАВ:
2. НП № 1-20/29.09.2017 г. – „ОМА-ОРЦЕХИМ“ ООД, гр. Якоруда, за непредставяне в РИОСВ в срок до 31.03.2017 г. на информация за количества произведени и пуснати на пазара продукти през 2016 г., попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)
ЗООС:
3. НП № 2-05/27.09.2017 г. – Владо Божилов, гр. София, за това, че не е уведомил писмено на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение - интензивно развъждане и отглеждане на риба в землище на с. Петрово, общ. Сандански, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв. по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
4. НП № 3-05/27.09.2017 г. – Владимир Данев, гр. София, за това, че не е уведомил писмено на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение - интензивно развъждане и отглеждане на риба в землище на с. Петрово, общ. Сандански, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв. по реда на ЗООС;
ЗЗВВХВС:
5. НП № 1-28/27.09.2017 г. – Йордан Новаков, с. Крупник, общ. Симитли, за неизпълнение на предписание дадено по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС), е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. по реда на с.з.
Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. Със Заповед № С -2-11-1/20.09.2017 г. на директора на РИОСВ Благоевград е отменена текуща месечна санкция за неспазване на ИЕО на вредни вещества на заустваните в отводнителен канал, поречие р. Струма отпадъчни води, постановени в Разрешително за заустване № 43710047/28.02.2017 г. по показатели БПК5 и ХПК на „Ес Ти Ес Медикал груп“ АД гр. Сандански за обект “Предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за болнични заведения”;