Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за ноември 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ноември
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
121 148 2 0 0 3 500 7600,00 0 0,00 1181,00 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец ноември 2017 г. са извършени общо 148 бр. проверки на 121 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП на обща стойност 500 лв.
През месеца са извършени общо 62 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. последващ контрол по изпълнение на предписания;
- 2 бр. по постъпил сигнал;
- 41 бр. по заповед на министъра на ОСВ/писмо на МОСВ;
- 11 бр. по изпълнение на проекти, финансирани от ПУДООС;
- 1 бр. във връзка с намаляване на санкция „въздух“;
- 1 бр. във връзка със снемане от отчет на отпадъци;
- 2 бр. във връзка с проверка на валидност на решение;
- 1 бр. във връзка проверка на саниращи се жилищни сгради за колонии зимуващи прилепи.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по писмо на МОСВ относно пуснатите на пазара полимерни торбички;
- Проверки по писмо на МОСВ относно генерираните на територията на лечебните и здравните заведения отпадъци;
- Проверки по писмо на МОСВ относно управление на отпадъците, генерирани от текстилната промишленост;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

През месеца са извършени две проверки по постъпили жалби и сигнали:
- По сигнал, постъпил на „зелен телефон“ на МОСВ за разпространяване на тъмен пушек в промишлената зона на гр. Благоевград от дейността на „Рубин 08“ ООД и усещане на неприятна миризма в района, e извършена проверка на 07.11.2017 г. Установено, че от около един месец се извършват проби за производство на слънчогледово олио, чрез пресоване на сурови небелени слънчогледови семки. Като отпадък от пресоването на слънчогледовите семки се получава кюспе. Същото се съхранява в закрито помещение. Неприятната миризма е вследствие на настъпило самозапалване на кюспето, поради височината на съхранението му. Миризма на изгоряло кюспе се усеща на площадката на дружеството и пред оградата на обекта (в посока р. Бистрица). Количеството на изгорялото кюспе е около 100 кг.;
- По постъпил сигнал за нерегламентирано изхвърляне на битови и животински отпадъци в имот в гр. Гоце Делчев, същият е препратен по компетентност до Общинска администрация – гр. Гоце Делчев. за предприемане на действия и извършване на проверка на място на визирания в сигнала имот. За резултатите от направената проверка, писмено следва да бъдат уведомени РИОСВ-Благоевград и подателя на сигнала.
Отпадъци: През месецаса извършени 60 броя проверки, от които 44 извънредни и 16 планови, дадени са 40 броя предписания.
15 от извънредните проверки са във връзка с писмо на МОСВ относно пуснатите на пазара полимерни торбички. На две от проверяваните дружества са дадени предписания за представяне в РИОСВ - Благоевград на документи, доказващи произхода на ползваните полимерни торбички, както и че за тях е заплатена дължимата продуктова такса по реда на ЗУО.
7 от извършените извънредните проверки са по писмо на МОСВ, относно управление на генерираните на територията на лечебните и здравните заведения отпадъци. На две от проверяваните заведения са дадени предписания за класификация на генерираните от дейността им отпадъци.
15 извънредни проверки са извършени във връзка с писмо на МОСВ, относно управление на отпадъците, генерирани от текстилната промишленост. При констатиране на нарушения за дадени предписания на дружествата, в т.ч.: да се извърши класификация на генерираните от дейността отпадъци; да се въведе система за разделно събиране и съхранение на отпадъците, като местата са обозначени с код и наименование на отпадъка; да се извърши предаване на налични количества отпадъци и други. Извънредни проверки са извършени във връзка с изпълнение на дадени предписания и по заявления от юридически лица.
През периода са извършени три планови проверки на общини за наличие на нерегламентирани замърсявания. При проверките са установели замърсявания на териториите на община Благоевград и община Сандански. За констатираните замърсявания са дадени предписания за почистването им в срок до 18.12.2017 г. Извършена е една проверка във връзка с чистотата на републиканската пътна мрежа в обхвата на РПС – Сандански. За констатираните замърсявания е дадено предписание за почистването им в срок до 29.12.2017 г.

АУАН
През месец ноември 2017 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. Ноември на 2017 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления на обща стойност 500 лв, както следва:
ЗБР:
1. НП № 2-17/08.11.2017 г. – Е.Г. , за нарушение на чл. 102, ал. 1, във връзка с чл. 70, т. 1 и чл. 90, ал. 1 от ЗБР, във връзка с чл. 8, пар. 5 във връзка с пар. 1 от Регламент (ЕО) №338/97, а именно предлагане за продажба на палто от Бенгалска котка. За така извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
2. НП № 1-16/30.11.2017 г. – Община Струмяни, за това, че в качеството й на възложител на инвестиционно предложение „За извършване на основен ремонт на улици в с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград“ не е уведомила (чрез внасяне на уведомление за инвестиционно предложение по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони) на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева по реда на ЗБР;
3. НП № 2-22/30.11.2017 г. – „АГРОЛАНД“ ООД, гр. Хаджидимово, за превърнат от дружеството имот с НТП: Пасище, мера в обработваема земя в землището на гр. Хаджидимово, в нарушение на забраната за залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.1. от Заповед № РД-532 от 26 май 2010 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.). За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева по реда на ЗБР.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е намалена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

1. Със Заповед №С-04-06-1/30.11.2017 г. е намалена текуща месечна санкция от 405. 00 на 172. 00 лв. на „Булгартрансгаз” ЕАД, Компресорна станция „Петрич“, с. Рупите, за замър-сяване на атмосферния въздух над допустимите норми с въглероден оксид от Газотур-бинни компресорни агрегати №1 и №2 (ГТКА №1 и ГТКА №2). Намаляването на текуща-та месечна санкция е поради по- малкото работни часове на ГТКА №1 и ГТКА №2.

На основание Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от директора на РИОСВ – Благоевград са наложени 5 бр. принудителна административна мярка /ПАМ/, както следва:

1. Заповед № 408/23.11.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с която е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ на ЕТ „Румен Гюльов“, гр. Гоце Делчев, изразяваща се в спиране на дейността по третиране на отпадъци - съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в имот - площадка, находяща се в землище на гр. Гоце Делчев и е дадено предписание същата да бъде разчистена.
2. Със Заповеди №№ 419, 420, 421 и 422 от 28.11.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, считано от 31.12.2017 г. е наредено да се спре/преустанови от общините Благоевград, Симитли, Рила и Кочериново експлоатацията, в т.ч. дейностите по обезвреждане чрез депониране - код D1 от Приложение № 1 към § 1, т. 11 на ЗУО на битови, както й на строителни и производствени отпадъци на общинските депа за неопасни отпадъци /ДНО/, находящи се в:

  • землищата на селата Бучино и Българчево, общ. Благоевград, собственост на община Благоевград;
  • м. „Джоов андък“, землище на гр. Симитли, собственост на община Симитли;
  • м. „Айдере“, землище на с. Бараково, община Кочериново, собственост на община Кочериново;
  • землището на гр. Рила, собственост на община Рила.