Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за декември 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. декември 2017 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ декември
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления

събрани суми от имуществени 

санкции и глоби

наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
51 72 2 1 0 3 2200 8234,86 2 540,00 942,6 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец декември 2017 г. са извършени общо 72 бр. проверки на 51 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП на обща стойност 2 200 лв.
През месеца са извършени общо 15 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. последващ контрол по изпълнение на предписания;
- 1 бр. по постъпил сигнал;
- 4 бр. във връзка с правно действие на решение;
- 7 бр. във връзка с налагане, или отмяна на текуща месечна санкция по компонент „води“ и „въздух“;
- 1 бр. проверка по публикация в медиите.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
През месеца е извършена една проверка по постъпил сигнал:

  • По сигнал, получен на зеления телефон на РИОСВ-Благоевград, за нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми в оранжерии, в землището на с. Лешница, общ. Сандански, е извършена проверка на 22.12.2017г. Проверени са имоти (оранжерии), собственост на Атанас Серафимов и Светла Серафимова. При проверката се констатират излезли от употреба гуми, които се съхраняват на три места, в близост до оранжериите с общо количество около 3 тона. Установени са следи от изгарянето на гуми. В близост до оранжериите до полски път се констатира съхраняване на чували с негодни за употреба памперси (бракувани от производството), а също и отпадъци от хартиени, картонени и пластмасови опаковки, текстилни изрезки и други. Същите се съхраняват съвместно на площ от около 100 кв. м. Към момента на проверката на обекта няма представител за осъществяване на контакт, за същото е изискано съдействие от кмета на селото. Съставен е констативен протокол в присъствието на собственика г-н А. Серафимов. За установеното нарушение е дадено предписание на лицето, да извърши предаване на наличните количества отпадъци и да представи документите удостоверяващи предаването в РИОСВ, в срок до 31.01.2018 г.

Почви: За отчетния период, е извършена извънредна проверка на „Пирин Ораново“ ЕООД, гр. Перник, обект Рудник „Ораново“ гр. Симитли, за нарушени терени в местност „Делвино“, район Горно Ораново, във връзка с публикации в пресата за извършвани изкопно земни работи и добиване на въглища по открит способ. Представени са два броя работни проекти за наземна ликвидация на подземни разработки в район Горно Ораново и за строителство на отводнителна траншея в същия район. Проектите са съгласувани с Министерство на енергетиката. От проверка на място е установено, че се извършват изкопноземни работи в изпълнение на посочените проекти.
АУАН
През месец декември 2017 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения:
1. АУАН № 03-07/12.12.2017 г. на Община Благоевград за неизпълнение на задължителни предписания по ЗООС / да се преустановят всякакви строителни, изкопни, насипни и др. дейности, извършвани в поземлен имот № 067023 в землището на с. Зелен Дол, общ. Благоевград, считано от 03.10.2017 г. и същите да не се извършват преди провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР/;
2. АУАН 2-20/04.12.2017 г. на „Джи Ти Ай - Компютри” ЕООД, гр. София - Цех за производство на пeлети, находящ се в с. Огняново, общ. Гърмен за нарушение на чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 31, ал. 1 т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Дружеството не е провело предвидения емисионен контрол – собствени периодични измервания на емисиите (СПИ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посредством изпускащо устройство след барабанна сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Декември 2017 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления на обща стойност 2 200 лв, както следва:
ЗБР:
1. НП № 3-17/18.12.2017 г. – М. Л., за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно в нарушение на забраната по чл. 38, ал. 1, т. 7 от същия закон е изложил на публично място в заведение в гр. Добринище един препариран екземпляр от вида Голяма бяла чапла (Egretta alba), който вид е включен в Приложение № 3 /защитени видове/ към чл. 37 от ЗБР. За така извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по реда на ЗБР;
2. НП № 5-17/22.12.2017 г. – Н. Р., за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗБР, а именно в нарушение на забраната на горепосочената разпоредба е разрушил с помощта на дървен прът 5-6 гнезда от фасадата на кметството на с. Крушево, общ. Гърмен на вида Градска лястовица (Delichon urbicа), който вид е включен в Приложение №3 /защитени видове/ към чл. 37 на закона. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по реда на ЗБР;
ЗУО
3. НП № 2-24/22.12.2017 г. – „НИДЕКС“ ООД, гр. София, за водене на невярна отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.

Със НП на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени 2 бр. текущи месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

1. С НП № С-01-20/12.12.2017 г. на „Балканууд ресурс” ООД, гр. Разлог, е наложена текуща месечна санкция в размер на 406,00 лв./месец за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с вредни вещества - „въглероден оксид“ от котел „BIOTEC G250”, и „прахообразни вещества“ от из-пускащо устройство (К2) след сушилнята за сушене на трици, към инсталацията за производство на пелети;
2. С НП № С-3-11/22.12.2017 г. е наложена текуща месечна санкция на „Агромах“ ЕООД с. Бело поле за заустване на отпадъчни води от обект „ТМСИ“ с. Бело поле, в нарушение на индивидуалните емисионни ограничени в издадено Разрешително за заустване по показател НРВ, в размер на 134 лв./месец.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград са отменени 2 бр. текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. Със Заповед № С-01-20-1/29.12.2017 г. е отменена горецитираната текущата месечна санкция на „Балканууд ресурс” ООД, гр. Разлог, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух с вредни вещества.
2. Със Заповед № С-01-20-1/13.12.2017 г. е отменена наложената, с НП № С-1-20/11.04.2016 г. в размер на 105,00 лв./месец, текуща месечна санкция на „Пирин Пеллет” ЕООД, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества - прах от изпускащо устройство (комин) след барабанна сушилня с директен контакт, към инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Разлог, местност „Габавица“.