Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.май 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.май 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
69 85 5 0 0 7 9500 11080,82 1 2246 680,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец май 2018 г. са извършени общо 85 бр. проверки на 69 бр. обекта, съставени са 5 бр. АУАН и са издадени 7 бр. НП с общ размер 9 500 лв.
През месеца са извършени общо 16 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. за изпълнение на предписания;
- 3 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 4 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. за снемане от отчет на отпадъци;
- 1 бр. на обект извън плана за контролна дейност;
- 1 бр. по уведомително писмо;
- 1 бр. съвместна проверка по искане на ОДБХ;
- 1 бр. по публикация в медиите.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  • o По сигнал от г- н Методи Байрактарски – медиен мениджър на вестник „Благоевградска вест“ и публикация в същия под заглавие „Ферма изхвърля тор в река Благоевградска Бистрица“, на 18.05.2018 г. е извършена съвместна проверка на място от представители на РИОСВ Благоевград, Община Благоевград, БД „ЗБР“, РЗИ и ОД БХ Благоевград. При огледа на района е установено, че е допуснато нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, в резултат на което са оформени незаконни замърсявания. Във връзка със задълженията по Закона за управление на отпадъците, на кмета на община Благоевград ще бъде дадено предписание за почистване на замърсените терени.
  • При извършения оглед са идентифицирани следните обекти замърсители:
  • Животновъден обект, собственост на Стоян Максимов Кузманов гр. Благоевград. Торовата маса се изхвърля в коритото на река Благоевградска Бистрица посредством специално пригодена за целта тръба. По време на проверката от тръбата в реката не се заустват отпадъчни води, но по ската и в коритото на реката има видими пресни следи от почистване. За неизпълнение на чл. 132 от Закона за водите на собственика на обекта ще бъде съставен АУАН, както и ще бъде направено предписание за регистрация на обекта по чл.137 и привеждане в съответствие с изискванията на Наредба 44 от 20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти.
  • Животновъден обект, собственост на „Мелниклийски -3“ СД гр. Благоевград. На територията на обекта липсва обособено място за съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на обекта. Обособената торова площадка е извън обекта, на терен извън регулация. Същата е обраснала с растителност и видимо не се ползва по предназначение. По-голямата част от оборската тор, след измиване на помещенията в които се отглеждат животните, се зауства в реката по специално пригодени водосточни канали. На собственика на обекта е дадено предписание за привеждане на обекта в съответствие с последните изменения на Наредба 44 от 20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти. Във връзка с нерегламентираното водовземане от подземни води на обекта, от страна на БД “ЗБР“ ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.
  • Животновъден обект, със собственик „Диди“ ЕООД гр. Благоевград. На територията на обекта има изграден бетонов утаител, във който се събират отпадъчните води от измиване и почистване на помещенията. От утаителя отпадъчните води се изпомпват в цистерна, с която се извеждат извън обекта и се ползват за наторяване на собствени земеделски земи. Към момента на проверката помпата към цистерната не е налична на обекта и при направен оглед на терена извън фермата се установяват следи от нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Благоевградска Бистрица. На собственика на обекта е дадено предписание за предприемане на неотложни мерки за недопускане замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица с отпадъчни води от фермата;
  • По сигнал за нерегламентирано замърсяване с отпадъци по бреговете на река Глазне, землище на община Банско, е извършена проверка на 31.05.2018 г., съвместно от експерти на БД “ЗБР“- Благоевград. Установено е, нерегламентирано сметище. Във връзка с констатираното замърсяване е изпратено писмо до Об.А - Банско за предприемане на действия по почистване на терена и недопускане на повторното му замърсяване с отпадъци;
  • Във връзка с медийни публикации за стартирало строителство в землището на с. Рупите, община Петрич, е извършена проверка на място на 09.05.2018 г. от служители на РИОСВ – Благоевград. Констатирана е строителна площадка: УПИ – VІ 345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с Възложител „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД , видно от оставено информационно табло. При справка в наличните в РИОСВ – Благоевград административни досиета се установи, че „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, в качеството си на възложител, е провел в РИОСВ – Благоевград административна процедура по реда и при условията на глава шеста от ЗООС, съвместена с процедурата по оценка за съвместимост по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград. Процедурата е приключила с Решение № БД-05-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Местоположението на инвестиционното предложение съответства на местоположението на строителната площадка. В РИОСВ – Благоевград са процедирани две ИП на „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, с които се предвижда изграждане на общо 11 къщи за гости. За второто ИП „Изграждане на къщи за гости, СПА център и администрация в поземлен имот с идентификатор 49312.17.48 местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната (ОВОС), чрез която е извършена и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Същата е приключила с Решение № БД-35-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ - Благоевград. Двете решения са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Отпадъци: Извършени са проверки за относно наличието на нерегламентирани замърсявания на територията на 4 общини – Симитли, Сандански, Разлог и Гоце Делчев, както и на две РПС – Разлог и Гоце Делчев. При проверките са констатирани замърсявания на територията на общините Сандански, Разлог, Гоце Делчев, РПС – Разлог и РПС – Гоце Делчев като са дадени срокове за почистването им до края на м. юни 2018 г.

АУАН
През месец май 2018 г. са съставени 5 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. АУАН № 1-20/02.05.2018 г. на „Мелиса фрукт“ ООД, гр. Сандански, Цех за производство на замразени плодове, находящ се в м. „Чешмичката“, землище на с. Спатово, община Сандански, за нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуор-съдържащи парникови газове. В срок до 15.02.2018 г. дружеството не е представило в РИОСВ – Благоевград годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.;
2. АУАН № 2-20/02.05.2018 г. на „Карлсберг България“ АД, гр. София, Пивоварна - Благоевград, за нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. В срок до 15.02.2018 г. дружеството не е представило в РИОСВ – Благоевград годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.;
3. АУАН № 3-20/02.05.2018 г. на К. К. гр. П. - ползвател на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Като ползвател К. К. (лице, извършващо проверки за течове и използващо ФПГ за сервиз, поддръжка и ремонт) не е изготвил и не е представил в РИОСВ – Благоевград годишен отчет, в срок до 15.02.2018 г. за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.;
4. АУАН №2-06/28.05.2018 г. на „Ламкор- 2“ ООД, с. Мурсалево, общ. Кочериново (предприятие за производство на фурнир и ламели), за нарушение на чл.35, ал. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 70, ал. 8 и 9 от Наредба №1/2005 г., относно неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух в резултат на складирани големи количества твърди прахообразни материали (дървесни трици);
5. АУАН № 2-14/14.05.2018 г. на „Воя фасион“ ЕООД, с. Еленово, за неводене на отчетност по реда на ЗУО.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. май 2018 г. са издадени 7 бр. наказателни постановления на обща стойност 9 500 лв. , както следва:
ЗУО:
1. НП №2-25/04.05.2018 г. – А. С., с. Л, за извършено нерегламентирано изгаряне на отпадъци – бракувани памперси и излезли от употреба гуми, в нарушение на забраната, установена в чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева по реда на ЗУО.
2. НП №3-25/09.05.2018 г. – „ОМЕГА-ТЕКСТИЛ“ ООД, гр. Петрич, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
3. НП №1-24/04.05.2018 г. – „ВИТО 2005“ ООД, гр. Гоце Делчев, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
ЗБР:
4. НП №6-17/15.05.2018 г. – СДП „Балкани“, за това, че в нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ е отглеждан един екземпляр, включен в Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева по реда на ЗБР.
ЗВ
5. НП № 1-10/09.05.2018 г. – „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София, за неспазване на ИЕО на зауствани/изхвърлени отпадъчни води в р. Мелнишка, определени в притежавано от дружеството разрешително за заустване, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по ЗВ.
6. НП № 3-11/31.05.2018 г. - Община Кочериново, за нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите /ЗВ/, а именно: за изхвърлени в р. Струма отпадъчни води, в нарушение на ИЕО по показатели НрВ, БПК и ХПК, заложени в издадено разрешително за заустване за обект „Канализационна система на с. Мурсалево“, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по ЗВ.
7. НП № 4-11/31.05.2018 г. - Община Кочериново, за неизпълнение на задълженията за извършване на собствен мониторинг съгласно издадено разрешително за заустване за обект „Канализационна система на с. Стоб“, на основани чл. 200, ал.1, т. 29 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

През месец май 2018 г. със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена една текуща месечна санкция и наложена нова текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:
1. Със Заповед №С-02-06-1/02.05.2018 г. е отменена текуща месечна санкция на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград в размер на 372 лв./месец.
С НП №С-01-20/05.05.2018 г. на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград е наложена нова текуща месечна санкция в размер на 2246 лв./ месец за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с въглероден оксид и прах от изпускащо устройство- комин към котел тип ПКМ 4.5 с предкамера за индиректно изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, част от инсталация за производство на електрическа енергия.