Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юни 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юни 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
78 94 0 0 0 3 4400 1957,26 1 215,23 908,02 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.


През месец юни 2018 г. са извършени общо 94 бр. проверки на 78 бр. обекта и са издадени 3 бр. НП с общ размер 4 400 лв. През периода няма съставени АУАН.
През месеца са извършени общо 12 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. по изпълнение на предписания;
- 2 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. по писмо на ИАОС;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция „въздух“;
- 4 бр. по писма на прокуратура/МВР;
- 1 бр. по заповед на директора на РИОСВ;
- 1 бр. за правно действие на решение.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Отпадъци: Извършени са проверки за относно наличието на нерегламентирани замърсявания на територията на 4 общини – Благоевград, Петрич, Банско и Хаджидимово, както и на две РПС – Сандански и Дупница. При проверките са констатирани замърсявания на територията на всички проверени общини и на територията на РПС – Сандански, като са дадени срокове за почистването им до края на м. юли 2018 г.

АУАН
През месец юни 2018 г. няма съставени актове за установени административни нарушения.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. юни 2018 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления на обща стойност 4 400 лв. , както следва:
ЗУО:

  1. НП №5-25/21.06.2018 г. – Е.Е.С., гр. Благоевград, за извършване на дейност по събиране и съхраняване на ОЧЦМ без издадено от директора на РИОСВ – Благоевград разрешение, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 400 лева по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
  2. НП №2-14/21.06.2018 г. – „ВОЯ ФАСИОН“ ЕООД, с. Еленово, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.

ЗЧАВ:

  1. НП № 2-20/29.06.2018 г. – „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, за непредставяне в срок до 15.02.2018 г. за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г., в РИОСВ- Благоевград на информация за флуорсъдържащите парникови газове, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

През месеца с наказателно постановление е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

  1. С НП №С-02-20/28.06.2018 г. на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 215,23 лв./ месец въз основа на доклад от проведени СПИ, показващи наднормени замърсявания на атмосферния въздух с въглероден оксид и прах от изпускащо устройство- комин към котел тип ПКМ 4,5 с предкамера за индиректно изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2,8 MW, част от инсталация за производство на електрическа енергия.

Предходната санкция на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград, наложена с НП №С-01-20/02.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, е в процес на обжалване пред РС – Благоевград.