Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юли 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юли 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
71 89 0 0 0 1 500 3500 0 0 1093 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.


През месец юли 2018 г. са извършени общо 89 бр. проверки на 71 бр. обекта и е издадено едно НП в размер на 500 лв. През периода няма съставени АУАН.
През месеца са извършени общо 13 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. по изпълнение на предписания;
- 3 бр. по постъпили жалби/сигнали;
- 1 бр. нов обект, извън плана за контролна дейност за 2018 г.;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция „води“;
- 1 бр. по писмо на ПУДООС.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  • Във връзка с постъпило писмо от на „Ес Ти Ес Медикъл Груп“ АД за замърсяване на атмосферния въздух, е извършена проверка на мобилна асфалтова база тип „BENNINGHOVEN MBA 3000 Plus”, собственост на „Пътстрой – 92“ АД, гр. София. Същата е монтирана в имот, землище. на гр. Сандански, във връзка с изграждане на ЛОТ 3.3 на автомагистрала „Струма“. Установено е, че движещите се по площадката техника и тежкотоварни транспортни средства при сухо време предизвикват образуване и разпространение на неорганизирани прахови емисии, водещи до запрашаване на продукцията, помещенията и техниката на находящото се в непосредствена близост предприятие за производство на медицински изделия на „Ес Ти Ес Медикъл Груп“ АД. За отстраняване на проблема са предприети мерки, като е поставено преградно платно по оградата на „Ес Ти Ес Медикъл Груп“ АД и се извършва оросяване на производствената площадка на асфалтовата база. Дадени са 3 бр. предписания на „Пътстрой – 92“ АД за поставяне на преградно платно и от другата страна на оградата на „Ес Ти Ес Медикъл Груп“ АД, находяща се откъм асфалтовата база, извършване на ежедневно постоянно оросяване на терена на производствената площадка и пътя, водещ до базата, и извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесителната инсталация. Първото предписание е изпълнено, за което РИОСВ – Благоевград е уведомена писмено.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Отпадъци: Извършени са проверки за относно наличието на нерегламентирани замърсявания на територията на три общини – Рила, Кочериново и Кресна. При проверките са констатирани замърсявания на територията на община Кочериново, като за почистването им е даден срок до 20 август 2018 г. През месеца са извършени планови проверки за изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците на пет общини – Рила, Струмяни, Сандански, Кресна и Банско.

АУАН
През месец юли 2018 г. няма съставени актове за установени административни нарушения.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. юли 2018 г. е издадено едно наказателно постановление на стойност 500 лв. , както следва:
ЗЧАВ:

  1. НП № 2-06/04.07.2018 г. на „ЛАМКОР-2“ ООД, с. Мурсалево, общ. Кочериново (предприятие за производство на фурнир и ламели), за нарушение на чл.35, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), във връзка с чл. 70, ал. 8 и 9 от Наредба №1/2005 г., за неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух в резултат на складирани големи количества твърди прахообразни материали (дървесни трици), за което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗЧАВ.

През месеца няма наложени текущи месечни санкция по реда на чл. 69 от ЗООС и принудителни административни мерки (ПАМ)