Съдържание

Посетители

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.август 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.август 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
52 71 1 1 0 2 6000 0 3 337,00 893,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2018 г. са извършени общо 71 бр. проверки на 52 бр. обекта, съставен е един бр. АУАН и са издадени 2 бр. НП в размер на 6 000 лв.
През месеца са извършени общо 9 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. по постъпили жалби/сигнали;
- 1 бр. на правно действие на издаден административен акт;
- 1 бр. по искане на ПУДООС;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция „води“;
- 1 бр. във връзка с разширяване на дейността на дружество;
- 1 бр. по резолюция на директора на РИОСВ.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  • Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон за замърсяване на околната среда от дейността на фирма „Тони меско“ ЕООД гр. Разлог, е извършена проверка на място на обект „Магазин за транжиране и продажба на месо“, експлоатиран от цитираното дружество. При огледа на района не е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води и замърсяване на Бела река. Видно от представени фактури за инкасирани водни количества, такса канал и пречистване обекта е абонат на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград. Установено, че на обекта са инсталирани две хладилни камери за съхранение на месо. При проверката не е представена информация за количеството на ФПГ. След поставено предписание на дружеството, в РИОСВ- Благоевград е представена информация за вида и количеството на ФПГ, както и копие на един брой досие на система, на една от камерите подлежаща на контрол съгл. Регламент (ЕС) №517/2014.
  • Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон на РИОСВ – Благоевград, е извършена проверка за установяване на замърсяване на дворовете на къщи в бивш стопански двор на с. Левуново, община Сандански от съседен обект “Пералня“ с ползвател фирма „Юнайтед блу“. По време на проверката, при оглед на района, в съседство на пералнята, не е установено замърсяване с отпадъчни води. Обектът зауства отпадъчните си води в канализацията на с. Левуново.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Отпадъци: Извършени са проверки за относно наличието на нерегламентирани замърсявания на територията на три общини – Белица, Якоруда, Гоце Делчев и Струмяни. При проверките са констатирани замърсявания на територията на община Белица, като за почистването им е даден срок до 10 септември 2018 г. Извършена е планова проверка, относно изпълнението на задълженията на кмета на Община Якоруда, разписани в чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ Проверени са две юридически лица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС и ИУЕЕО, като не са установени неизпълнения на поставените условия.

АУАН

През месец август е съставен един АУАН:

  1. АУАН № 3-14/08.08.2018 г. на „Кампаниас транс“ ООД, гр. Петрич за установено невярно водене на отчетност по отпадъците. Дружеството притежава регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на неопасни отпадъци.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. август 2018 г. са издадени 2 броя наказателни постановления на стойност 6 000 лв., както следва:
ЗЧАВ:

  1. НП № 1-20/14.08.2018 г. – „МЕЛИСА ФРУКТ“ ООД, ГР. Сандански, за непредставяне в срок до 15.02.2018 г. за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г., в РИОСВ- Благоевград на информация за флуорсъдържащите парникови газове, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

ЗООС:

  1. НП № 2-24/16.08.2018 г. на „МЕЛКОМ“ ЕООД, гр. Благоевград за неизпълнение на дадено предписание - представяне в определения срок, в РИОСВ – Благоевград, на копие от платежен документ за внесена в ПУДООС продуктова такса опаковки, за периода от 01.01.2016 г. ДО 31.012.2016 г., на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

През месеца с наказателно постановление са наложени 2 бр. текущи и 1 брой еднократна месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

  1. С НП № C-1-10/14.08.2018 г. на на „РОК – 2005“ ООД гр. Сандански за обект „ТМСИ и Бетонов възел“ с. Дамяница, общ. Сандански е наложена текуща месечна санкция за замърсяване на водите, на основание чл. 69а, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19 ал. 1 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, в размер 222 лв./месечно, за нарушаване на ИЕО по показателя „НРВ“.
  2. С НП № C-2-10/23.08.2018 г. на „БУМАР“ АД гр. Сандански за обект „Цех за преработка на скално-облицовъчни материали“, м. „Горно поле“, землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, наложена текуща месечна санкция за замърсяване на водите, на основание чл. 69 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19 ал. 1 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, в размер 37 лв./месечно, за нарушаване на ИЕО по показателя „НРВ“.
  3. С НП № С-1-11/28.08.2018 г. на „Евро мийт енд милк“ ЕООД гр.Благоевград за обект „Кланица и месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма“, гр. Кочериново е наложена еднократна санкция за заустване на отпадъчни води за нарушение на индивидуалните емисионни ограничени в издадено Разрешително за заустване по показатели НРВ, БПК5 , ХПК, Общ азот и Общ фосфор, в размер на 78 лв.

През месеца няма наложени принудителни административни мерки (ПАМ).