Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.септември 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.септември 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
68 86 1 0 0 3 4000 4444.07 0 0 1208,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.


През месец септември 2018 г. са извършени общо 86 бр. проверки на 68 бр. обекта, съставен е 1 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП в размер на 4 000 лв.
През месеца са извършени общо 19 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. по изпълнение на предписания;
- 7 бр. по постъпили жалби/сигнали;
- 1 бр. по изпълнение на поставени условия в решение по преценка за необходимостта от ОВОС;
- 7 бр. на правно действие на издаден административен акт;
- 1 бр. във връзка с освобождаване на защитен животински вид.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  • Сигнал, постъпил по „зелен“ телефон за нерегламентирано замърсяване с отпадъци между селата Кавракирово и Първомай, ляв бряг на р. Струмешница, община Петрич. При проверката на място, на 04.09.2018 г. е констатирано замърсяване с отпадъци (строителни, битови, растителни). Дадени са предписания на кмета на община Петрич за почистване на замърсените терени и предаване на отпадъците за депониране до 17.09.2018 г., както и със срок постоянен да се извършва периодичен контрол на уязвимите точки между с. Кавракирово и с. Михнево, с цел недопускане образуването на нерегламентирани сметища. Община Петрич е уведомила писмено РИОСВ - Благоевград за изпълнение на предписанието за почистване.
  • Във връзка с получен по електронна поща сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци по поречието на р. Рилска в землището на селата Бараково, Пороминово и Стоб, общ. Кочериново, е извършена проверка на място на 11.09.2018 г. Направен обход по течението на реката в землището на населените места, като не са установени замърсени с отпадъци участъци.
  • Във връзка с постъпил в МОСВ сигнал за замърсен с отпадъци терен над с. Копривлен, общ. Хаджидимово, е извършена проверка на 12.09.2018 г. На място се констатира замърсяване с отпадъци от различен произход, основно битови и строителни на терен с площ около 10 дка, в землището на с. Копривлен. На кмета на община Хаджидимово е дадено предписание до 21.09.2018 г. да почисти замърсения терен, като отпадъците бъдат предадени за депониране до РДНО - Гоце Делчев, а в РИОСВ-Благоевград се представят документи (кантарни бележки) за предаване на отпадъците за депониране. С писмо, вх. № 3374/27.09.2018 г. общ. Хаджидимово, е уведомила инспекцията за изпълнение на даденото предписание. Към писмото са приложени кантарни бележки за депонирани на РДНО - Гоце Делчев отпадъци, както и снимков материал.
  • По постъпил по електронна поща сигнал в РИОСВ – Благоевград за замърсяване край пътя за с. Делвино, община Благоевград, е извършена проверка на 21.09.2018 г. Установени са замърсени участъци от пътя и терен в близост до него (Делвинско дере). Замърсяването е с отпадъци от различен произход, основно битови и строителни. На кмета на община Благоевград е дадено предписание да почисти нерегламентираното замърсяване в срок до 10.10.2018 г.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Отпадъци: Извършени са проверки за относно наличието на нерегламентирани замърсявания на територията на две общини – Благоевград и Хаджидимово. При проверките са констатирани замърсявания на територията и на двете общини, като за почистването им е даден срок до 12.10.2018 г. Проверена е чистотата на републиканската пътна мрежа в обхвата на РПС Дупница /община Кочериново/ и РПС – Петрич, като за почистване на установените замърсени участъци е даден срок до 26.10.2018 г. Извършена е планова проверка, относно изпълнението на задълженията на кмета на Община Симитли, разписани в чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/
Води: Акцент на контролна дейност по компонент „Води“ е контролът върху дейността на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти за изпълнение на условията в издадени Разрешителни за заустване, вкл. и емисионен контрол на отпадъчни води.

АУАН
През месец септември е съставен един АУАН:
1. АУАН № 6-2/28.09.2018 г. на „Феникс грийн“ ЕООД, гр. София, нарушение на чл. 135, ал. 1 от ЗУО за неводене на отчетност

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. Септември 2018 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления с общ размер 4 000 лв, както следва:
ЗУО:
1. НП №4-25/10.09.2018 г. – “ВЕГА ТЕКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за установено нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци – текстилни изрезки, в нарушение на забраната, установена в чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по реда на ЗУО.
ЗВ:
2. НП № 1-11/05.09.2018 г. – „ЮЛЕН“ АД, гр. Банско, за неспазване на ИЕО на зауствани/изхвърлени отпадъчни води в р. Бъндерица, определени в притежавано от дружеството разрешително за заустване, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по ЗВ.
3. НП № 2-11/05.09.2018 г. – „ЮЛЕН“ АД, гр. Банско, за неспазване на ИЕО на зауствани/изхвърлени отпадъчни води в дере – ляв приток на р. Икришка, определени в притежавано от дружеството разрешително за заустване, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по ЗВ.

През месеца няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

През месеца няма наложени принудителни административни мерки (ПАМ).