Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. октомври 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.октомври 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
99 119 5 0 1 1 2000 2000 0 0 1070,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.


През месец октомври 2018 г. са извършени общо 119 бр. проверки на 99 бр. обекта, съставени са 5 бр. АУАН и е издадено едно НП в размер на 2 000 лв.
През месеца са извършени общо 25 бр. извънредни проверки, в това число:
- 6 бр. по изпълнение на предписания;
- 7 бр. по постъпили жалби/сигнали;
- 1 бр. във връзка с пререгистрация на фирма;
- 4 бр. на нов обект, извън плана за контролна дейност;
- 3 бр. във връзка с налагане на санкция „въздух“;
- 1 бр. проверка от ПУДООС;
- 2 бр. на правно действие на издаден административен акт;
- 1 бр. във връзка с писмо от ДФЗ.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По постъпил сигнал на 02.10.2018 г. за замърсяване на въздуха от дейността на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград, е извършена незабавна проверка. В часовия интервал 19:15 ч. ÷ 19:40 ч. на 02.10.2018 г. не е установено изпускане на черен дим от комина на инсталацията за производството на електрическа енергия. Сигналът е неоснователен. Изпусканите в момента на проверката димни газове са видимо светли и с нисък интензитет. Не е установено и наличие на неприятни миризми в района около обекта. При пристигането на място е засечен автомобил на РД ПБЗН – Благоевград, който се оттегля от обекта.
 • Във връзка с постъпила жалба относно дейността на обект „Бензиностанция “Петрол“, газстанция и автомивка“ с. Дъбница, експлоатиран от „Фламис“ ЕООД гр. Гоце Делчев, на 16.10.2018 г. е извършена съвместна проверка с представители на БД ЗБР (КП № КД-01-1027/16.10.2018 г.), Об.А - с. Гърмен и „Напоителни системи“ ЕАД - клон Струма Места. Установено, че за ползването на строеж „Бензиностанция, газстанция и търговски обект“, находящ се в УПИ ХХVІ, кв. 39 по плана на с. Дъбница, общ. Гърмен е представено Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР 275/14.12.2011 г. на ДНСК. Бензиностанцията отговаря на изискванията на Наредба №16/1999 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, относно етап І на улавяне на бензиновите пари (от подземните резервоари) и етап ІІ на улавяне на бензиновите пари (от бензиноколонките). Бензиноколонката е маркирана със зелен стикер за съответствие на системата на етап ІІ на УБП. Проверката е извършена от оправомощено лице от БИМ. Площадковата канализация на обект „Бензиностанция, газстанция и търговски обект“ е изпълнена разделен тип, с изградени пречиствателни съоръжения към нея. За събиране на битово- фекалните отпадъчни води на територията на обекта е изградена изгребна яма. За почистване на ямата и транспортирането на отпадъчните води за последващо пречистване в ГПСОВ е представен договор с оторизирано за такава дейност юридическо лице. Във връзка с изграждане на автомивка, находяща се в УПИ XXVI, пл. № 519, кв. 39 по плана на с. Дъбница е представено Разрешение за строеж № 25/24.04.2015 г., издадено от ОбА с. Гърмен. Съгласно съгласувания проект част „ВиК“ за производствените отпадъчни води, които ще се генерират от дейността на обекта е предвидено заустване в отводнителен канал след локалното пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител), като за целта се ползва съществуващата площадкова канализация на бензиностанцията. При направения обход и оглед на района не се установява заустваща тръба от обекта, както и отводнителен канал, предвиден за заустване на отпадъчните води от автомивката. Покрай имота, в който е изграден обекта преминава напоителен канал, изпълнен железобетонен профил Φ 800 и вкопан в земята. Под главен път Гоце Делчев Доспат е изградена разпределителна шахта със савак и второстепенни канали (вади), част от съоръжението на напояване. По време на извършване на проверката представител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма Места декларира, че няма включване на отпадъчни води от цитирания обект в напоителния канал. Автомивката е отдадена под наем на друго юридическо лице и към момента на проверката не работи. С оглед отразените факти и обстоятелства е необходимо до въвеждане в експлоатация на обект „Автомивка“ община Гърмен да предприеме мерки по компетентност по реда на ЗУТ, като във връзка с предприетите действия следва да бъде уведомена жалбоподателката и РИОСВ - Благоевград.
 • На 17.10.2018 г., на зелен телефон на РИОСВ – Благоевград е постъпил сигнал за изпускане на черен дим от комин на дървопреработвателно предприятие в ляво на АМ „Струма“ между Дупница и Благоевград. Обектът се експлоатира от „Ламкор-2“ ООД, с предмет на дейност производство на фурнири и ламели. За захранване с топлоносител на 2 бр. парилни камери и за слепване на фурнира се експлоатират 2 бр. котли с топлинна мощност по 450 кW, които не подлежат на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). На 02.10.2018 г. на дружеството е извършена последваща проверка за изпълнение на дадени по-рано предписания. При проверката е установено, че е преустановено изгарянето в котлите на мокри сърцевини от широколистна дървесина, оставащи след разлистването на фурнира. Същите се съхраняват, с цел последваща обработка (за производство на пелети);
 • По сигнал, получен по зеления телефон на РИОСВ - Благоевград, относно нерегламентирано замърсяване с отпадъци в землището на гр. Симитли, по черен път, в непосредствена близост до главен път Е79, на 08.10.2018 г. е извършена проверка съвместно с представител на община Симитли. Констатирано е замърсяване с отпадъци от различен произход – битови, строителни, части от МПС-та. На кмета на общината е даден срок за почистването му в срок до 09.11.2018 г.;
 • Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон, че от автосервиз в с. Огняново се изхвърлят масла в канализацията, на 16.10.2018 г. е извършена проверка на място на обект „Авторемонтна работилница и магазин за авточасти“ . Не се представят документи за ползване на имота, както и за предаване на генерираните отпадъци При огледа на място е установено наличие на санитарен възел, който е отводнен, но видимо няма следи от омасляване. Отработеното масло се съхранява във варел. В канала на авторемонтната работилница е налична изходна тръба (към момента на проверката затапена). За констатираните нередности на собственика на имота са дадени предписания до 24.10.2018 г. да представи в РИОСВ - Благоевград документ удостоверяващ ползвателя на обекта - договор за наем, или декларация за ползване, както и да бъде преустановено ползването на изходната тръба на канала, разположен в авторемонтната работилница. С писмо, вх. № 3704/24.10.2018 г. РИОСВ – Благоевград е уведомена за изпълнение на предписанията в срок;
 • Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон за замърсяване водите на река Благоевградска Бистрица с отпадъчни води, на 09.10.2018 г. е извършена незабавна съвместна проверка с представител на БД ЗБР. При извършения обход и оглед на цитирания в сигнала участък на реката е установено, че вследствие на запушване от съоръжение на канализационната система (отливен канал на дъждопреливник) в р. Благоевградска Бистрица се заустват отпадъчни води с характерен мирис и цвят на битово-фекални отпадъчни води. Сигналът е основателен и веднага е препратен по компетентост до експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград. С вх. № ЕП-514/10.10.2018 г. от дружеството уведомяват , че съоръжението е приведено в нормална експлоатационна изправност и работи по предназначение;
 • Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон за замърсяване водите на река Благоевградска Бистрица с отпадъчни води от животновъден обект, на 23.10.2018 г., съвместно с представители на БД ЗБР и ОДБХ гр. Благоевград, е направен оглед на района, при който е установено, че сигналът е основателен. Към момента на проверката в р. Благоевградска Бистрица се заустват отпадъчни води, формирани от измиване на помещения за отглеждане на едри преживни животни и свине. Идентифицирани са два обекта, които съвместно ползват една обща тръба за отвеждане на отпадъчните води до реката. И на двата обекта има изградени кладенци, като водовземането от подземни води, както и заустването на отпадъчни води се осъществява без необходимото за това основание. Във връзка с констатираните нарушения на Закона за водите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Животновъдните обекти са вписани в ИС на БАБХ, но не отговарят на изисквания съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Отпадъци: Извършени са проверки за относно наличието на нерегламентирани замърсявания на територията на 6 общини – Симитли, Сандански, Петрич, Разлог, Банско и Гърмен. При проверките са констатирани замърсявания на територията на всяка от общините, за почистването на които е даден срок до 20.11.2018 г. Проверена е чистотата на републиканската пътна мрежа в обхвата на РПС - Сандански и РПС - Разлог, като за почистване на установените замърсени участъци е даден срок до 20.11.2018 г. Извършена е планова проверка, относно изпълнението на задълженията на кмета на Община Гърмен, разписани в чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/
Води: Акцент на контролна дейност по компонент „Води“ е контролът върху дейността на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти за изпълнение на условията в издадени Разрешителни за заустване, вкл. и емисионен контрол на отпадъчни води.

АУАН
През месец октомври са съставени 5 бр. АУАН:

 1. АУАН № 7-25/17.10.2018 г. на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ при общ. Хаджидимово за нарушение на разпоредбите на чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗУО пр. II във връзка с чл. 35, ал. 2 т. 2 от ЗУО – за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци без регистрационен документ;
 2. АУАН № 1-13/17.10.2018 г. на кмета на община Хаджидимово за нарушаване на разпоредбите на чл. 151, ал. 2, т. 6 пр. I-ви и II-ро, във връзка с чл. 19, ал. 3 т. 15 пр. I-ви и II-ро от ЗУО за непредприемане на мерки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и образуване на сметища;
 3. АУАН № 5-11/29.10.2018 г. на „Сградостроене“ ООД, с. Покровник, община Благоевград за обект „Бетонов център, административни сгради и складова база“, находящ се в местността „Лаго“, землище на с. Покровник, за неизвършване на собствен мониторинг на отпадъчните води с определената в издаденото Разрешително за заустване № 43140008/22.08.2016 г. честота на пробовземане ( нарушен чл.200, ал. 1, т. 29 от ЗВ);
 4. АУАН № 6-11/29.10.2018 г. на „Сградостроене“ ООД с. Покровник, с. Покровник, община Благоевград за обект „Бетонов център, административни сгради и складова база“, находящ се в местността „Лаго“, землище на с. Покровник за неизпълнение на задълженията да поддържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателното съоръжение и отвеждащия закрит колектор (нарушен чл. 200, ал. 1, т. 43 от ЗВ).
 5. АУАН № 1-05/03.10.2018 г. на „Пирин БМК“ ЕООД, гр. Перник за открит добив на подземни богатства от находище „Ораново“ за неизпълнение на задълженията за уведомяване на най-ранен етап за изменение на ИП (нарушен чл. 95, ал. 1, във връзка с чл. 91, т. 1, чл. 93, ал. 1 т. 1 и 2 от ЗООС).

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. октомври 2018 г. е издадено едно наказателно постановление в размер на 2 000 лв. както следва:
ЗУО:
1. НП №3-14/15.10.2018 г. – “КАМПАНИАС ТРАНС“ ООД, гр. Петрич, за това, че като задължено лице по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), т.е. притежаващо регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци е водило невярна отчетност - отчетната книга не е била заверена по предвидения ред (липса на подпис, печат и дата на заверка) от директора на РИОСВ – Благоевград. За извършеното нарушение на основание чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

През месеца няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

През месеца няма наложени принудителни административни мерки (ПАМ).