Съдържание

Посетители

В момента има 281  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. ноември 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.ноември 2018 година

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
81 107 5 0 0 3 4000 328,34 2 113,00 1049,29 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.


През месец ноември 2018 г. са извършени общо 107 бр. проверки на 81 бр. обекта, съставени са 5 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП в общ размер на 4 000 лв. През месеца са извършени общо 33 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 27 бр. проверки на обекти финансирани от ПУДООС;
 • 4 бр. по постъпили жалби/сигнали;
 • 2 бр. последващи проверки за изпълнение на предписания.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверка на обекти финансирани от ПУДООС;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • На 26.11.2018 г. в часовия интервал 17:50 ч. ÷ 18:20 ч. и на 27.11.2018 г. сутринта от 07:30 ч. до 08:00 ч. са извършени проверки – обход на района около БИО ТЕЦ „Рубин“, при които не е констатирано изпускане на черен дим и сажди от комина на инсталацията за производството на електрическа енергия, включваща котел тип ПКМ 4,5 с предкамера за индиректно изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи). Изпусканите от комина на инсталацията, в момента на проверките, димни газове са видимо светли. Съставени са КП № 56-20/26.11.2018 г. и КП № 57-20/27.11.2018 г.
 • На 16.11.2018 г. е извършена проверка съвместно с представител на общ. Струмяни по сигнал, подаден чрез МОСВ, касаещ замърсяване с битови отпадъци в населените места: с. Раздол, с. Добри Лаки, с. Клепало и с. Никудин, като причина е посочена липсата на сметосъбиране и сметоизвозване. Проверката е извършена на място (в посочените села) и по документи в община Струмяни. При проверката се установи, че на територията на община Струмяни се обслужват (наличие на съдове, сметосъбиране и сметоизвозване) само 6 населени места. При огледа на населените места цитирани по-горе, се установи, че няма наличие на съдове – контейнери, кофи и други. Като цяло населените места са чисти, с изключение на местата около наличните мостове, където е установено изхвърлянето изцяло на битови отпадъци. Най-замърсен участък е констатиран в с.Добри Лаки. По време на обхода на населените места е изготвен снимков материал. За констатираните налични замърсявания е дадено предписание със срок на изпълнение 30.11.2018 г. на кмета на общината. Дадено е предписание със срок 28.12.2018 г. на кмета на общината да бъдат включени всички населени места, разположени на територията на община Струмяни в организираното сметосъбиране и сметоизвозване съгласно задълженията на кмета на общината, регламентирани в чл. 19, ал.2 и ал.3, т.1 и т.2 от ЗУО. С вх. № 4183 на РИОСВ-Благоевград, община Струмяни писмено е уведомила инспекцията за изпълнение на даденото предписание за почистване на констатираните при проверката на 16.11.2018 г. замърсявания. Приложени са и съответните документи, удостоверяващи събирането и извозването на отпадъците (товарителница и кантарн бележка), както и снимков материал.
 • На 30.11.2018 г. е извършена проверка съвместно с представител на общ. Гърмен по сигнал, получен по зеления телефон на РИОСВ-Благоевград, относно нерегламентирано замърсяване с отпадъци в землището на с. Балдево При проверката се констатира, че за визирания в сигнала терен е извършено почистване, като към момента на проверка има остатъчни малки количества разпилени отпадъци. Видно на мястото, че е извършено почистване, като е ползвана техника – теренът е заравнен и не са налични кубчини с отпадъци. Към момента на проверката от страна на общината се изгражда дървена ограда с цел ограничаване достъпа до имота и замърсяването му отново с отпадъци. За констатираните остатъчни количества отпадъци е дадено предписание на кмета на общината със срок за изпълнение 31.12.2018 г.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Отпадъци: Извършени са проверки, относно наличието на нерегламентирани замърсявания на територията на 2 общини. За констатираните по време на проверките нерегламентирани замърсявания са дадени предписания с конкретни срокове за почистване на замърсяванията.
Извършена е планова проверка, относно изпълнението на задълженията на кмета на Община Хаджидимово, разписани в чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

Води: Акцент на контролна дейност по компонент „Води“ е контролът върху дейността на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти за изпълнение на условията в издадени Разрешителни за заустване, вкл. и емисионен контрол на отпадъчни води.

ОХВ: Извършена е проверка на „БМВ 2000“ ООД, гр. Благоевград съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите, в изпълнение на чл. 157а, ал. 2. от ЗООС.

АУАН

През месец ноември са съставени 5 бр. АУАН:

 1. АУАН № 01-07/05.11.2018 г. на „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР“ ООД, гр. Сандански, не е спазило условие II.5 от Решение по ОВОС № БД-01/2013 г., издадено от РИОСВ - Благоевград, а именно: през м. септември 2018 г. е била започнала експлоатацията на обект „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – мрамори“, в землище на с. Илинденци, без преди това да е представен в РИОСВ „План за собствен мониторинг включващ мониторинг на подземни води, повърхностни води, стичащи се от кариерата, качество на атмосферния въздух относно показатели общ суспендиран прах и ФПЧ 10 и стойности на нивата на шум“.
 2. АУАН № 7-11/09.11.2018 г. на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на заустваните отпадъчни води, определени в в издаденото Разрешително за заустване № 43120067/26.09.2016 г. от обект „ТМСИ и Асфалтова база“. (нарушен чл.200 ал.1, т.6 от ЗВ).
 3. АУАН № 8-11/09.11.2018 г. на Община Банско за неизвършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води съгласно определена честота на пробовземане в издаденото Разрешително за заустване № 43110173/09.02.2018 г. от обект „Канализационна система на гр. Банско“. ( нарушен чл.200, ал. 1, т. 29 от ЗВ).
 4. АУАН № 2-10/13.11.2018 г. на ”Екорепласт” ЕООД с. Капатово за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в Разрешително за заустване № 43120070/13.01.2017 г. от обект „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси“ с. Капатово, находящ се в кв. 31 на с. Капатово. (нарушен чл.200 ал.1, т.6 от Закона за водите).
 5. АУАН № 3-10/15.11.2018 г. на „Винарска изба – Вила Мелник“ “ ООД, с. Левуново, общ. Сандански за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в Разрешително за заустване № 43740004/17.08.2018 г. от обект „ПСОВ, обслужваща Предприятие за преработка на грозде, чрез дестилация и ферментация“ м. „Бели брег“, землище на с. Хърсово, общ. Сандански. (нарушен чл.200 ал.1, т.6 от Закона за водите).

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. ноември 2018 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления с общ размер 4000 лв, както следва:
ЗУО:

1. НП № 1-13/19.11.2018 г. – Людмил Терзиев, в качеството му на Кмет на община Хаджидимово, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконно сметище на територията на община Община Хаджидимово. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

ЗВ:

2. НП № 5-11/30.11.2018 г. – „СГРАДОСТРОЕНЕ“ ООД, с. Покровник, общ. Благоевград, не е изпълнено задължение по Закона за водите /ЗВ/ за извършване на собствен мониторинг на зауствани отпадъчни води в р. Струма, вменено с притежавано от дружеството Разрешително за ползване на воден обект за заустване. За извършеното нарушение е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗВ.

3. НП № 6-11/30.11.2018 г. – „СГРАДОСТРОЕНЕ“ ООД, с. Покровник, общ. Благоевград, за това, че не е изпълнено законовите си задължения да поддържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателни съоръжения като титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в р. Струма. За извършеното нарушение е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗВ.

През месеца с наказателно постановление са наложени 2 бр. текущи санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

 1. С НП № С-03-20/21.011.2018 г. на „Мебелфаб” АД, гр. Благоевград, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с вредни вещества - „въглероден оксид“ и „прах“ от котел тип ECO S – 800, с топлинна мощност 897 kW, изгарящ твърдо гориво (дървесни отпадъци и пелети). Размерът на текущата месечна санкция 19,00 лв./месец.
 2. С НП № С-04-20/21.011.2018 г. на „Пътстрой - 92” АД , гр. София, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с вредни вещества- „прах“ от мобилна асфалтосмесителна инсталация тип BENNINGHOVEN MBA 3000 Plus, находяща се в имот № 65334.202.100, м. „Соколовец“, земл. на гр. Сандански, общ. Сандански. Размерът на текущата месечна санкция 94,00 лв./месец.
 3. Със Заповед № С-01-06-3/12.11.2018 г. е намалена текущата месечна санкция на „Съни – Тера 2007” АД, гр. Благоевград от 648,00 лв./месец на 419,00 лв./месец , поради установено намаляване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества по показател „прахообразни вещества“, изпускани от изпускащи устройства К1 и К2 след циклонна сушилня с индиректен контакт към инсталацията за производство на пелети, експлоатирана от дружеството, находяща се м. „Орловец“, земл. на с. Крупник, общ. Симитли.

През месеца няма наложени принудителни административни мерки (ПАМ).