Съдържание

Посетители

В момента има 278  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м. декември 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.декември 2018 година

  

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
43 57 3 1 0 7 15000 9381,91 0 0 851,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.


През месец декември 2018 г. са извършени общо 57 бр. проверки на 43 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и e издадено 7 бр. НП в размер на 15 000 лв.
През месеца са извършени общо 15 бр. извънредни проверки, в това число:
- 9 бр. по постъпили жалби/сигнали;
- 3 бр. за налагане на санкции;
- 2 бр. проверки на обекти финансирани от ПУДООС;
- 1 бр. по отстраняване на стари екологични щети.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  1. Във връзка с постъпил сигнал чрез национален телефон 112, че река Струма в района на Покровнишки мост е замърсена, на 07.12.2018 г., съвместно с представители на БД ЗБР е направен оглед на участък от р. Струма от моста при с. Покровник до моста при с. Бело поле, при който е установено, че сигналът е неоснователен. В цитирания участък не се установява брегови (точков) източник на замърсяване. В района на с. Бело поле от производствената база, собственост на „Грома холд“ ЕООД се заустват отпадъчни води в минимални количества. ТМСИ не работи. За извършената проверка е съставен КП № КД -01-1281/07.12.2018 г. по описа на БД ЗБР.
  2. Във връзка с постипил сигнал, че от базата на „Агромах“ в земл. на с. Бело поле се замърсява река Струма, на 21.12.2018 г. към 17,00 часа съвместно с представител на БД ЗБР е извършена проверка на Производствената база на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле. Към момента на проверката обектите: ТМСИ и Асфалтова база; Завод за бетонови изделия и Бетонов център, разположени на Производствената база, собственост на „Грома холд“ ЕООД не работят. Към пречиствателното съоръжение на ТМСИ не постъпват отпадъчни води, респ. не се заустват отпадъчни води в р. Струма, но в края на заустващия колектор (земно-насипен профил) и в мястото на заустването му във водоприемника е установено наличие на тънък слой пяна със светъл цвят, без мирис. Водното течение размива пяната и се получава леко помътняване. По данни на представителя на проверявания обект, причина за пяната е измиване на съд (опаковка) от емулгатор/стабилизатор, използвани за приготвяне на битумна емулсия. За извършената проверка е съставен КП № 73-11/21.12.2018 г., с който е дадено предписание за предприемане незабавни мерки за почистване на заустващия колектор и недопускане на повторно замърсяване. С вх. № 4453/28.12.2018 г. в РИОСВ Благоевград от дружеството информират за изпълнение на предписанието.
  3. Във връзка с препратена жалба от РЗИ- Благоевград, относно изгаряне на отпадъци и замърсяване на атмосферния въздух е извършена проверка на шивашки цех, находящ се в с. Краище, общ. Белица, експлоатиран от „Вега- текс“ ЕООД. При проверката е констатирано изгаряне на текстилни изрезки в два броя котли за отопление, предназначени да изгарят твърдо гориво. При проверката е констатирано изгаряне на текстилни отпадъци в котелното помещение на обекта, както и водене на отчетност, която не е съобразена с изискванията на Наредба № 1 за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда на водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51/2014 г.). Котлите са с топлинна мощност по 110 kW всеки, с общо изпускащо устройство (комин) и не подлежат на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). При извършения оглед на площадката на шивашкия цех не е установено наличие на твърдо гориво (дърва или въглища), както и не са представени документи, доказващи закупуване на горива. На открита площ около 7- 10 кв. м. са установени следи от изгаряне на открито на текстилни изрезки. Във връзка с констатираните нарушения е започната процедура по съставяне на АУАН.
  4. На 18.12.2018 г. е извършена проверка във връзка с постъпил сигнал по електронната пощата на РИОСВ-Благоевград, относно нерегламентирано сметище в с. Абланица и изгаряне на отпадъци в производствен цех. В деня на проверката е направен обход на землището на с. Абланица, при която са констатирани нерегламентирани замърсявания с отпадъци. За констатираните сметища е съставен констативен протокол и дадено предписание на кмета на общ. Хаджидимово за почистването им със срок до 28.01.2018 г. Във връзка със сигнала е извършена проверка и на шивашки цех, експлоатиран от „Хариеса фешън“ АД, при проверката не е констатирано изгаряне на отпадъци в котелното, както и в дворната част на обекта.
  5. Във връзка с постъпили 3 бр. жалби и сигнали срещу замърсяване на атмосферния въздъх от дейността на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград през м. декември са извършени 3 бр. проверки на обекта, а именно:
  • На 01.12.2018 г. в часовия интервал 10:30 – 11:00 часа (събота) е извършен обход на района на промишлената зона около Био ТЕЦ „Рубин“, при който не е установено изпускане на черен дим и сажди от комина на обекта. Изпусканите в момента на проверката димни газове са видимо светли;
  • На 04.12.2018 г. е извършена проверка на „Рубин 08“ ООД в присъствието на представители на Община Благоевград, при която отново не е установено изпускане на черен дим и сажди от комина на Био ТЕЦ „Рубин“. Инсталацията по време на проверката работи в нормален технологичен режим, изпусканите димни газове са видимо светли и с добро разсейване;
  • Във връзка с подаден сигнал на 20.12.2018 г. от фирма „Ванико“ ООД, за изпускане на черен пушек и сажди от комина на Био ТЕЦ „Рубин“, гр. Благоевград и замърсяване на района на „Ванико“ ООД и паркираните автомобили със сажди е извършена незабавна проверка на Био ТЕЦ „Рубин“, находящ се в Първа промишлена зона на гр. Благоевград, както и на района около него. В момента на проверката в часовия интервал 11:00 – 11:30 часа не е установено изпускане на черен дим и сажди от комина на Био ТЕЦ „Рубин“ и инсталацията работи в нормален технологичния режим. При извършения оглед на площадката пред „Ванико“ ООД и по паркираните там автомобили е установено наличие на сажди. При проверка на водения дневник за техническата поддръжка на инсталацията за производство на електрическа енергия е установено, че около 05:00 часа на 20.12.2018 г. е настъпила авария и котелът е спрян за отремонтиране на горелката. След отстраняване на повредата котелът отново е пуснат в 09:00 часа. Вероятното изпускане на сажди от комина на Био ТЕЦ „Рубин“ е настъпило вследствие на горецитираната авария. На дружеството е дадено предписание за недопускане изпускането на сажди от комина на инсталацията и замърсяване на района около обекта.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Извършени са проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания на територията на общините попадащи в обхвата на РИОСВ-Благоевград. Осъществен е и последващ контрол по изпълнение на дадените предписания на кметовете на общините при извършените проверки за чистотата на общинската пътна мрежа.

АУАН
През месец декември са съставени 3 бр. АУАН:
1. АУАН № 4-20/03.12.2018 г. на „Дивани Делукс“ ЕООД, с. Марикостиново, общ. Петрич (цех за производство на мебели), за нарушение на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), относно неизпълнение на 2 бр. предписания (за монтиране на аспирация над две места на обекта, на които се извършва залепване и монтиране на камера за нанасяне на покрития с необходимите съоръжения за пречистване на емисиите от летливи органични съединения, в помещението за нанасяне на покрития върху дървени повърхности).
2. АУАН № 9-11/04.12.2018 г. на И. Г. Г. за заустване на отпадъчни води в р. Благоевградска Бистрица, формирани от дейността на животновъден обект без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчнни води (нарушен чл.200 ал.1, т. 2 от ЗВ).
3. АУАН № 10-11/04.12.2018 г. А. Б. Д. за заустване на отпадъчни води в р. Благоевградска Бистрица, формирани от дейността на животновъден обект без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води (нарушен чл.200 ал.1, т. 2 от ЗВ).

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. декември 2018 г. са издадени 7 бр. наказателни постановления на обща стойност 15000 лв, както следва:

1. НП № 7-11/05.12.2018 г. срещу "ГРОМА ХОЛД" ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, ЕИК 101611650 за извършено нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите. Наложена е имуществена санкция в размер на 1000 лева.
2. НП № 2-10/06.12.2018 г. Екорепласт" ЕООД, гр. София, бул. Симеоновско шосе № 32, ЕИК 200822243 за извършено нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите. Наложена е имуществена санкция в размер на 1000 лева.
3. НП № 8-11/19.12.2018 г. срещу ОБЩИНА БАНСКО, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, Булстат 000024663 за извършено нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите. Наложена е имуществена санкция в размер на 500 лева.
4. НП № 03-10/20.12.2018 г. срещу "ВИНАРСКА ИЗБА - ВИЛА МЕЛНИК" - с. Левуново, общ. Сандански, ул. "Кочо Лютата" № 11, ЕИК 101774754 за извършено нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ. Наложена е имуществена санкция в размер на 1500 лева.
5. НП № 7-25/10.12.2018 г. срещу Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. Димо Хаджидимов № 46, Булстат 00025014 за извършено нарушение на чл. 136, ал.2, т. 3 от ЗУО. Наложена е имуществена санкция в размер на 7000 лева.
6. НП № 6-25/10.12.2018 г. срещу "ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД, гр. София, р-н Надежда, ул. Елов дол № 1 за извършено нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Наложена е имуществена санкция в размер на 2000 лева.
7. НП № 01-07/20.12.2018 г. срещу "Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански, ул. "Опълченска" № 5, ЕИК 101049147 за извършено нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС. Наложена е имуществена санкция в размер на 2000 лева.

През месеца няма наложени текущи санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

През месеца няма наложени принудителни административни мерки (ПАМ).