Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.март 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.март 2019 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
80 96 2 0 0 0 0 2023,34 0 0 889,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март 2019 г. са извършени общо 96 бр. проверки на 80 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН. Няма издадени НП.

През периода са извършени общо 18 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 1 бр. по постъпил сигнал;
- 5 бр. по заповед на министъра на ОСВ;
- 4 бр. проверки за продажба на защитени видове растения;
- 1 бр. по писмо на МВР;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция „въздух“;
- 1 бр. във връзка с промяна на регистрационен документ по ЗУО;
- 3 бр. за следприватизационен контрол.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.

Отпадъци:
Във връзка със Заповед № РД-108/08.02.2019 г. относно чистотата на речните корита и прилежащите територии на реките са извършени проверки на територията на общините Разлог, Струмяни, Якоруда и Гърмен. При проверките е констатирано локално замърсяване на две реки на територията на общ. Разлог. За констатираните замърсяване е дадено предписание на кмета на общ. Разлог за почистването им до 15.04.2019 г.
Извършени са планови проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в административно-териториалния обхват на 4-те общини общините Разлог, Струмяни, Якоруда и Гърмен. За констатираните нерегламентирани замърсявания в община Струмяни, Якоруда и Гърмен са дадени предписания на общинските кметове за почистването им с краен срок 02.05.2019 г.

АУАН
През месец март 2019 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. Акт № 1-11/29.03.2019 г. на „26 май“ ЕООД гр. Благоевград за неизвършване на собствен мониторинг на отпадъчните води от обект «Механичен, термичен и галваничен цех“ с. Покровник, общ. Благоевград с честота, определена в Раз-решително за заустване № 43120057/08.08.2012 г., продължено с Решение № ПО-01-81/09.07.2018 г.(на шест месеца), (нарушен чл. 200, ал. 1, т. 29 от ЗВ).
2. Акт № 2-11/29.03.2019 г. на „Бистрица“ ООД гр. Благоевград за заустване на отпадъчни води от обект “ТМСИ № 1 и ТМСИ № 2“ с. Покровник, общ. Благоевград в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) опре-делени с Разрешително за заустване № 43120017/05.06.2008 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-13/01.02.2019 г. по показател НРВ. (нарушен чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ).

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. март 2019 г. няма издадени наказателни постановления, наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС и ПАМ.