Съдържание

Посетители

В момента има 308  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.май 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.май 2019 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
69 85 2 0 0 2 2500 2050,00 0 0 738,40 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец май 2019 г. са извършени общо 85 бр. проверки на 69 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 2 бр. НП на стойност 2500 лв.
През периода са извършени общо 12 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. за изпълнение на предписания;
- 2 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 4 бр. по заповед на министъра на ОСВ /нерегламентирани замърсявания на речни корита и прилежащите им територии/;
- 3 бр. по писмо на МОСВ за контрол на членове на Организации по оползотворяване.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали. През периода са извършени 2 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали:
o По сигнал за замърсяване с отпадъци на реката в с. Сливница, общ. Кресна, постъпил на 29.03.2019 г. чрез БДЗБР, е извършена проверка на място на 09.05.2019 г. Подателят на сигнала е поканен да присъства, но отказва. При проверката е направен оглед на поречието на реката в с. Сливница, като проблемния участък визиран в сигнала е посочен от служител на кметството, както и от лице живеещо в близост и запознато с проблема. При огледа на поречието на реката, към момента на проверката, не са установени замърсявания с отпадъци.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Отпадъци:
Във връзка с Заповед № РД-108/08.02.2019 г. относно чистотата на речните корита и прилежащите територии на реките, са извършени проверки на територията на общините Кресна, Благоевград, Кочериново и Симитли. Замърсявания са констатирани в обхвата на реките и прилежащите им територии единствено в община Симитли. За отстраняване на констатираните нарушения на кмета на общината е дадено предписание със срок за изпълнение 31.05.2019 г.
През месеца са извършени планови проверки за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в административно-териториалния обхват на 4-те общини. Установени са замърсявания на територията на 3 от общините – Кресна, Симитли и Кочериново, като за почистването им на кметовете на общини е даден срок до 24.06.2019 г.
Във връзка с писмо на МОСВ изх. № 05-08-923/25.04.2019 г. относно представените от организациите по оползотворяване доклади по чл. 59 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване за 2018 г. и установяване лицата, за които организациите не са изпълнили целите по оползотворяване и рециклиране, са извършени 4 проверки на фирми относно пускане на пазара ЕЕО през 2018 г. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 2 бр. предписания със срок за изпълнение до 03.06.2019 г.
АУАН
През месец май 2019 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:

  1. Акт № 3-14/20.05.2019 г. на „Би и Би - България“ ООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. І-во във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО – неводене на отчетност;
  2. Акт № 1-10/13.05.2019 г. на ”Екорепласт” ЕООД гр. София, за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения (чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ), определени в Разрешително за заустване № 43120070/13.01.2017г. на обект “Цех за обработка на отпадъчни пластмаси“ с. Капатово, общ. Петрич.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. май 2019 г. са издадени 2 бр. наказателни постановления в размер на 2500 лв., както следва:
ЗВ:
1. НП № 1-11/27.05.2019 г. срещу „26 МАЙ“ ЕООД, гр. Благоевград, за неизвършване от страна на дружеството на собствен мониторинг за второ шестмесечие на 2018 г. на зауствани отпадъчни води в р. Струма, на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите /ЗВ/ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
2. НП № 2-11/27.05.2019 г. срещу "БИСТРИЦА" ООД, гр. Благоевград, за извършено нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ, а именно за нарушение на ИЕО определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в р. Струма, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗВ.

През периода няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС
През периода няма наложени ПАМ