Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.април 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.април 2019 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
81 96 2 0 0 3 7800 3307,2 2 1944 1219,03 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец април 2019 г. са извършени общо 96 бр. проверки на 81 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП на стойност 7800 лв.
През периода са извършени общо 36 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 3 бр. за изпълнение на предписания;
 • 9 бр. по постъпили жалби и сигнали;
 • 7 бр. по заповед на министъра на ОСВ /нерегламентирани замърсявания на речни корита и прилежащите им територии/;
 • 12 бр. по писмо на МОСВ за контрол на членове на Ораганизации по оползотворяване на опаковки;
 • 2 бр. във връзка с налагане, или отмяна на санкция „въздух“;
 • 3 бр. във връзка с налагане, или отмяна на санкция „води“.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали. През периода са извършени 9 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • На 09.04.2019 г. е извършена проверка по сигнал за множество незаконни сметища в Подгорието, общ. Петрич. При проверката е извършен обход на селищната и извънселищната територия в района на Подгорието – селата Беласица, Коларово, Яворница, Самуилово, Габрене, Скрът и Ключ. Проверката е извършена в присъствието на представител на Об.А - Петрич и подателят на сигнала. При проверката са установени редица малки и големи незаконни сметища. Замърсяванията са с отпадъци от различен произход - битови, строителни, растителни, опаковки, дюшеци и стари дрехи, части от мебели, текстилни, гуми и други. На места има видими следи от почистване, като в някои части е извършено само прибутване и запръстяване на терена. На някои места са поставени табели забраняващи изхвърлянето на отпадъци, а също и достъпът до проблемни участъци е ограничен чрез изкопи. Във връзка с констатираните замърсявания на кмета на общ. Петрич е дадено предписания за почистването им в срок до 20.05.2019 г.;
 • На 10.04.2019 г. е извършена проверка във връзка с постъпил сигнал чрез МОСВ относно неорганизирано сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци на територията на селата Раздол, Добри Лаки, Клепало и Никудин, община Струмяни, както и замърсявания с битови отпадъци в населените места и поречията на реките. При проверката на място в населените места не е установено наличие на съдове (кофи, контейнери и др.) за битови отпадъци, нито организиране на сметосъбирането и сметоизвозването в чували. При извършения обход са констатирани и замърсявания с отпадъци от различен произход – опаковки (хартиени, пластмасови, стъклени, метални), найлони, чували, строителни, битови и други в рамките на населените места (основно вход/изход) и край пътищата. За констатираното замърсяване на кмета на община Струмяни е дадено предписание за почистването им в срок до 27.05.2019 г.;
 • На 11.04.2019 г. е извършена проверка по сигнал за замърсен терен в землището на с. Баня, община Разлог, постъпил чрез МОСВ. Проверката е извършена съвместно с Басейнова дирекция ЗБР и в присъствието на подателя на сигнала. При проверката е извършен обход на поречието на р. Глазне в землището на с. Баня. Констатирани са замърсявания с отпадъци в обхвата на реката, около и в близост до мостовете. Замърсяванията включват гуми, чували, строителни отпадъци. При проверката не е присъствал представител на ОбА Разлог. Предвид това до кмета на община Разлог е изпратено писмо с приложени констативен протокол за запознаване и предприемане на действия по почистване, както и снимков материал. За предприетите от страна на общината действия РИОСВ - Благоевград следва да бъде уведомена писмено в срок до 30.05.2019 г.
 • Във връзка с излъчен по рубрика на БТВ сигнал на 11.04.2019 г. със заглавие „Мина „Ораново“ ни трови ежедневно“, е извършена проверка на мината. При проверката на място на "Пирин БМК" ЕООД не е установено излизане на пушек от комина визиран в репортажа. От ръководството на мината е осигурен достъп до обекта и самото помещение и работилница, при огледа се установи, че към момента на обекта не се отоплява. Наличната печка е на твърдо гориво и при проверката е студена. При оглед на пепелта не е установено наличие на остатъци с характер, различен от твърдо гориво – дърва и въглища. Извършен е оглед и на територията около обекта. При оглед на работилницата, в близост до печката, не е установено съхранението на кабели, подлежащи на обгаряне;
 • По постъпил сигнал на зеления телефон в БД „ЗБР“ за заустване на отпадъчни води в дере, в района на кв. Старо Струмско, гр. Благоевград, е извършена съвместна проверка между РИОСВ и БД. Направен е обход и оглед на дере, общинска собственост в урбанизираната територия на Благоевград. В дерето чрез гофрирана полиетиленова тръба се зауства отливен канал на дъждопреливник – съоръжение от канализационната система на гр. Благоевград. Към момента на проверката не е установно заустване на отпадъчни води, тръбата е суха. Предвид обстоятелството, че за проблема подателя на сигнала е уведомил и „ВиК“ ЕООД, от експлоатационното дружество са предприети незабавни мерки - съоръжението е почистено и работи по предназаначение.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност.

Отпадъци:
Във връзка с Заповед № РД-108/08.02.2019 г. относно чистотата на речните корита и прилежащите територии на реките, са извършени проверки на територията на общините Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Банско, Белица, Рила и Хаджидимово. При проверките не са констатирани замърсявания в обхвата на реките и прилежащите им територии.
През месеца са извършени планови проверки за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в административно-териториалния обхват на 7 те общини. Установени са замърсявания на територията на 6 от общините - Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Банско, Белица и Хаджидимово, като за почистването им на кметовете на общини е даден срок до 31.05.2019 г.
Във връзка с писмо на МОСВ изх. №05-08-827/10.04.2019 г. са извършени проверки 12 проверки на членове на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не са представили справки към съответните организации за количествата пуснати на пазара опаковани стоки и/или не заплатили лицензионното възнаграждение към тях.

АУАН
През месец април 2019 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:

 1. Акт № 01-24/19.04.2019 г. на „Макс Анимал“ ЕООД, гр. Благоевград, на основание чл. 135, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 16, ал. 4 от НОРРЗПТ – за непредоставена информация по ЗУО;
 2. Акт № 01-16/05.04.2019 г. на „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД, гр. София за нарушение на чл. 31, ал. 5 във връзка с чл. 31а, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, във връзка с чл. 2, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Наредбата за ОС - не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ - Благоевград за план, програма, проект и/или инвестиционно предложение предвиждащо дейности по изграждане на сондажни площадки и на пътища за достъп до тях.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Април 2019 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления в размер на 7800 лв., както следва:

ЗУО:

 1. НП №1-14/10.04.2019 г. – “ВЕГА ТЕКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за повторно установено нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци – текстилни изрезки, в нарушение на забраната, установена в чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 800 лева по реда на ЗУО.
 2. НП №2-14/10.04.2019 г. – “ВЕГА ТЕКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;

ЗБР:

 1. НП №1-16/17.04.2019 г. - „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД, гр. София, в нарушение на чл. 31, ал. 5 във връзка с чл. 31а, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, във връзка с чл. 2, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Наредбата за ОС не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ - Благоевград за план, програма, проект и/или инвестиционно предложение предвиждащо дейности по изграждане на сондажни площадки и на пътища за достъп до тях, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева по реда на ЗБР.

С НП на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени 2 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

 1. C НП № С-2-11/30.04.2019 г. на директора на РИОСВ Благоевград на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле за обект „ТМСИ и Асфалтова база“, е наложена текуща месечна санкция в размер на 1821 лв. за заустване на отпадъчни води при неспазване на ИЕО по показател НРВ, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43120067/26.09.2016 г.;
 2. С НП № С-3-11/30.04.2019 г. на директора на РИОСВ Благоевград на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория“ е наложена текуща месечна санкция в размер на 123 лв. за заустване на отпадъчни води при неспазване на ИЕО по показател Активна реакция рН, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43120066/26.09.2016 г.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград са отменени 3 бр. текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

 1. Заповед № С-03-06-1/17.04.2019 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград е отменена, наложената на „М - Индекоп“ ЕООД, с. Поленица, общ. Сандански, с НП № С-03-06/17.11.2016 г., в размер на 25,00 лева/месец, текуща месечна санкция, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух с емисии на вредни вещества („органични вещества“, определени като общ въглерод, от смукателната вентилация след участъка за нанасяне на лак към цеха за производство на ковчези, находящ се в гр. Сандански, местност „Бухото“.
 2. Със Заповед № С-3-11-1/30.04.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е отменена старата текуща санкция на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле за обект „ТМСИ и Асфалтова база“;
 3. Със Заповед № С-5-11-1/30.04.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е отменена старата текуща санкция на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория“.

През м. април 2019 г. няма наложени ПАМ.