Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юни 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юни 2019 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
67 85 0 0 0 3 5400 608,78 0 0 823,60 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юни 2019 г. са извършени общо 85 бр. проверки на 67 бр. обекта, няма съставени АУАН и са издадени 3 бр. НП на стойност 5400 лв.
През периода са извършени общо 11 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. за изпълнение на предписания;
- 3 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 1 бр. по искане на МБ - Кулата;
- 1 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. нов обект;
- 1 бр. по постановление на РП – Благоевград.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Извършен е последващ контрол по 3 сигнала, относно изпълнението на дадени преписания за нерегламентирани замърсявания с отпадъци. При проверката се констатира, че:

  • замърсения терен в землището на с. Баня, установен на 11.04.2019 г., е почистен, при проверката не са налични новообразувани замърсявания в района;
  • замърсените терени в района на Подгорието, общ. Петрич, регистрирани на 09.04.2019 г. са почистени, като на две места са налични новообразувани замърсявания, за което е дадено предписание на кмета на общината за почистването им със срок 15.07.2019 г.;
  • налични са замърсявания в района на селата с. Добри Лаки, с. Клепало и с. Никудин, общ. Струмяни, установени по време на проверката на 10.04.2019 г.

Извършена е проверка относно задържан товар на митнически пункт – Кулата.

АУАН
През месец май 2019 г. няма съставени актове за установени административни нарушения

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Юни 2019 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления, както следва:

  1. НП № 1-10/10.06.2019 г. срещу ”Екорепласт” ЕООД гр. София, за извършено нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ, а именно за нарушение на ИЕО определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в р. Мелнишка, е наложена имуществена санкция в размер на 1 200 лева по ЗВ.
  2. НП №3-14/17.06.2019 г. – „БИ И БИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 200 лв. по ЗУО;
  3. НП №1-24/03.06.2019 г. – „МАКС АНИМАЛ“ ЕООД, гр. Благоевград, за непредставяне в РИОСВ на изискани месечни справки-декларации за пуснати от страна на дружеството на пазара опаковани стоки, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.

През периода няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС
През периода няма наложени ПАМ