Съдържание

Посетители

В момента има 184  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.август 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.август 2019 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
49 66 2 0 0 2 9000 0 0 0 1258,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2019 г. са извършени общо 66 бр. проверки на 49 бр. обекта, съставени са бр. 2 АУАН и са издадени 2 бр. НП на обща стойност 9 000 лв.
През периода са извършени общо 6 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 3 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 1 бр. във връзка с постановление на Районна прокуратура - Благоевград;
- 1 бр. по постъпило писмо от БД ЗБР – Благоевград.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.

Проверки по постъпили жалби и сигнали, по важните от които са:
o По жалба, постъпила по електронна поща в инспекцията от „Кедрон – 7“ ЕООД, с вх. №ЗТ-43/02.08.2019 г. , е извършена проверка на гаражна клетка в гр. Благоевград, собственост на Йордан Гелишев. На място е установен разлив на перилни препарати, спукани и увредени пластмасови опаковки от перилни препарати и хартиени опаковки (кашони) напоени с препарат. За констатираното на собственика е дадено предписание да почисти наличните отпадъци в срок до 20.08.2019 г.
o По сигнал постъпил по електронна поща в инспекцията, вх. № ЗТ-47/05.08.2019 г., за депониране на отпадъци на депо с преустановена експлоатация на гр. Симитли и образуване от тази дейност на нерегламентирано замърсяване с отпадъци край пътя в района на депото, е извършена проверка на 14.08.2019 г. При проверката е извършен оглед на територията на депото, както и проверка по документи в ОбА. – гр. Симитли. Установено е наличие на отпадъци на купчини на територията на депото, както и разпилени край пътя. За констатираните замърсявания в района на депото, на кмета на община Симитли е дадено предписание за почистването им в срок до 10.09.2019 г.
o По постъпил сигнал за дейността на обект „Автомивка“, находящ се в ПИ № 046001, местност „Чавдаров кавак“, землище на с. Дебрен, общ. Гърмен, на 27.08.2019 г. е извършена проверка на място съвместно с БД ЗБР – Благоевград на „АДИЕСС“ ЕООД, с. Дебрен. Установено е, че с Решение № 20-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, издадено от директора на РИОСВ- Благоевград, е съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на контролно-периодични прегледи за пътни превозни средства, автомивка, офиси, магазин, заведение за бързо хранене и кафе“ с възложител Осман Османов Кутрев. С Договор за наем от 10.03.2018 г. имотът предмет на инвестиционното предложение е отдаден под наем за срок от пет години на „АДИЕСС“ ЕООД, като същият следва да се ползва за контролно-периодични прегледи за пътни превозни средства, автомивка, офиси, магазин, заведение за бързо хранене и кафе след промяна предназначението му. В цитирания имот е изградена само автомивка и санитарно помещение. Към момента на проверката не се извършва измиване на коли. Имотът не се водоснабдява от водопроводната мрежа на с. Дебрен, експлоатирана от „В и К“ ЕООД гр. Благоевград. За водоснабдяване на автомивката се ползва вода от водовземно съоръжение (тръбен кладенец), оборудвано за експлоатация. На площадката на автомивката е разположена метална конструкция, на която са прострени 2 бр. килими, от които се оттича вода. Същата постъпва в площадковата канализация и преминава през локално пречиствателно съоръжение. След изграденото съоръжение отпадъчните води, формирани от дейността на автомивката и санитарното помещение към нея, посредством подземен тръбопровод се заустват в дере- приток на р. Места. В момента на проверката в точка с географски координати: N – 410 34’ 34.8” и E – 23 0 49’ 01.8” се заустват отпадъчни води, които са видимо пенливи, характерни за дейности пране и измиване. След направена справка в публичните регистри на БД ЗБР е установено, че за водовземане от тръбния кладенец и за ползване на водния обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води няма издадени разрешители по реда на Закона за водите.
За констатираните нарушения на Закона за водите срещу дружеството ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки по компетентност.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Почви: Извършена е проверка на площадка за съхранение и преработка на инертни материали в землището на с. Гърмен, общ. Гърмен, стопанисвана от „Билдинг компани“ ЕООД, с. Дъбница. Продължава практиката за неправомерно ползване на земеделска земя /общински имот с площ 50 дка/ не по предназначение. През 2018 г. дружеството е санкционирано от кмета на община Гърмен, след сигнал от РИОСВ. За случая ще бъде изпратена информация в ИАОС, по реда на Наредбата за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия ( обн. ДВ бр. 15/2007 г.)

Отпадъци: Във връзка с постановление на Районна прокуратура - Благоевград от 19.08.2019 и писмо на Областна администрация Благоевград, изх. № 11-09-04(1)/23.08.2019 г., на 30.08.2019 г. е извършена проверка на мостове и виадукти по трасе от АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник, участък от 1 от Лот 3.1.1 от ПВ „Благоевград“ до ПВ „Благоевград – юг“, Лот 2 Дупница – Благоевград от ПВ „Кочериновово“ до ПВ „Благоевград“, както и на пътните съоръжения и прилежащите им територии. Не е установено нерегламентирано замърсяване под мостовете и виадуктите. В близост до моста на с. Бело поле, община Благоевград, са паркирани товарни автомобили и строителна техника, а в близост до моста на автомагистралата, изграден при с. Мощанец, е установено съхранение на негодни за употреба контейнери за отпадъци, както и един пътнически автобус без регистрационни номера. В описаните места няма нерегламентирани замърсявания с отпадъци.

На 09.08.2019 г. е извършен е последващ контрол по дадено предписание на кмета на община Струмяни за почистване на констатирани замърсявания с отпадъци на територията на селата Раздол, Добри Лаки и Никудин, община Струмяни. Към момента на проверката предписанието е изпълнено. Не са налични замърсявания в района на населените места.

АУАН
През месец август 2019 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. АУАН № 2-06/08.07.2019 г. на „Феникс Мениджмънт” ЕООД, експлоатиращ котел с топлинна мощност 1 000 kW, предназначен да изгаря течно гориво (нафта), находящ се в Апартхотел „Тера комплекс“, гр. Разлог, за неизпълнение на предписание по ЗЧАВ за непровеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела, което е нарушение на чл. 41, ал. 1 във връзка с чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
2. АУАН № 5–14/01.08.2019 г. на "Пласт Колект" ООД, гр. София - площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци, разположена в гр. Хаджидимово, на основание чл. 136, ал. 2, т. 4 пр. IІ-ро във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. август 2019 г. са издадени 2 бр. наказателни постановления на обща стойност 9 000 лв, както следва:
ЗУО:
1. НП № 4-14/26.08.2019 г. – „РЕГИНА ТРАНС“ ООД, гр. Сандански, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
2. НП № 5-14/27.08.2019 г. – „ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ООД, гр. София, за неизпълнение на условие, поставено в притежаван от дружеството регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, на експлоатирана от него площадка в гр. Хаджидимово, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. по ЗУО.

През периода няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС
През периода няма наложени ПАМ