Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.октомври 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.октомври 2019 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
85 109 4 0 0 1 500 1000,00 1 13,57 1633,37 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец октомври 2019 г. са извършени общо 109 бр. проверки на 85 бр. обекта, съставени са бр. 4 АУАН и е издадено едно НП на стойност 500 лв.
През периода са извършени общо 35 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 5 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 10 бр. по писмо на МЗХ;
- 3 бр. по искане на МВР;
- 11 по разпореждане на ВАП
- 2 бр. във връзка с налагане на санкция по „въздух“
- 1 бр. във връзка с изпълнение на договор с ПУДООС;
- 1 бр. във връзка с писмо от ИАОС.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по важните от които са:

  • На 10.10.2019 г. е извършена проверка по сигнал за изгаряне на отпадъци, получен на зеления телефон на РИОСВ – Благоевград. На терен в землището на с. Покровник, общ. Благоевград е констатирано изгаряне на отпадъци (седалки от коли, заедно с тапицерия). Със съдействие на полицията е снета самоличността на лицата, извършващи изгарянето. За констатираното предстои да им бъдат съставени АУАН;
  • По сигнал, постъпил на 08.10.2019 г. относно изгаряне на текстилни отпадъци за отопление на шивашки цех в с. Абланица, експлоатиран от „Хариеса фешън“ ЕАД, е извършена проверка на място на 25.10.2019 г. При извършения оглед не е установено изгаряне на отпадъци на територията на шивашкия цех.
  • Във връзка със сигнал, постъпил от БД „ЗБР“ – Благоевград по повод публикация в информационен сайт за умряла риба по бреговете на р. Струма в района на „Бистраците“, земл. на Старо Струмско гр. Благоевград, е извършена проверка на място на 21.10.2019 г. съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ - Благоевград. Сигналът е неоснователен. При обход на участък от р. Струма от Покровнишки мост, Бараж 1 и Бараж 2 и по двата бряга на реката не е установено наличие на умряла риба. В цитирания участък не е установен брегови точков източник на замърсяване. Цитираният в информационния сайт обект ТМСИ, експлоатиран от „Бистрица“ ООД гр. Благоевград към момента не работи и няма заустване на отпадъчни води в р. Струма. От страна на РЛ Благоевград в две точки от цитирания участък са извършени полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород. Резултатите от полевите измервания ти за качество са изпратени до БД „ЗБР“ за становище по компетентност по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води.
  • По сигнал, постъпил на 22.10.2019 г., чрез телефон 112 за замърсяване на водите на р. Струма от производствената площадка на „Грома холд“ ЕООД , земл. на с. Бело поле, общ. Благоевград, е извършена проверка на място съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ - Благоевград. Установено е, че на изход от пречиствателното съоръжение към обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория“ се заустват минимални количества отпадъчни води, формирани от дейността на Бетонов възел 2. За неспазване на определените в Разрешително за заустване № 43120066/26.09.2016 г. индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) по показател Активна реакция, с НП № С-3-11/30.04.2019 г. на дружеството е наложена текуща месечна санкция, актуална и към момента. Обект „Завод за бетонови изделия“, разположен на производствената площадка, към момента на проверката не работи, респ. не се формират отпадъчни води. На обект „ТМСИ“ не се извършва производствена дейност по промиване на инертен материал, респ. не се формират производствени отпадъчни води. От началото на работния ден е извършвано измиване на производствената площадка около ТМСИ, Завода за бетонови изделия и автомобилна везна, като водите от измиване са постъпвали в утаителя на ТМСИ. Към момента на проверката измиването е преустановено. Пречиствателното съоръжение е със запълнен обем, като на вход не постъпват води, респ. не се изпускат на изход. В края на заустващия колектор (земно-насипен профил) и в мястото на заустване във водоприемника р. Струма се оттичат води, видимо мътни, в кафяв цвят. Водното течение размива водите на изход от заустващия колектор и се получава помътняване. За неспазване на определените в Разрешително за заустване № 43120067/26.09.2016 г. ИЕО по показател Неразтворени вещества, с НП № С-2-11/30.04.2019 г. на дружеството е наложена текуща месечна санкция, актуална и към момента. За установените нарушения на дружеството ще бъде съставен АУАН по Закона за водите;

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Отпадъци: По писмо на Върховната административна прокуратура, постъпило в МОСВ, както и планово, са извършени проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания на територията на 15-те общини, попадащи в обхвата на РИОСВ - Благоевград. На територията на 11 от общините е установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и образуване на сметища. За почистването на замърсяванията са дадени предписания на временно изпълняващите длъжността кмет на съответната община. При извършените проверки не са констатирани нерегламентирани сметища в обхвата на реките и прилежащите им територии.

През периода са извършени 2 извънредни проверки във връзка с писма на ОД на МВР за обекти – площадки за дейности с отпадъци на територията на гр. Разлог. При проверките не са установени нарушения.

Извършен е последващ контрол по дадено предписание на кмета на община Хаджидимово, да почисти замърсени терени в землище на с. Абланица в срок до 21.10.2019 г. Установено е, че предписанието не е изпълнено, на терена все още са налични отпадъци, като и към момента на проверката част от отпадъците горят. За констатираното нарушение на кмета на общината ще бъде съставен АУАН.

АУАН
През месец октомври 2019 г. са съставени бр.4 акта за установени административни нарушения, како следва:

  1. АУАН № 3-06/31.10.2019 г. на „Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Разлог, общ. Разлог (цех за производство на пелети), за нарушение на чл. 35, ал.1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за нерегламентирано изпускане на фини дървесни трици и прах, поради повредено пречиствателно съоръжение (циклон, предназначен да улавя фините дървесни трици и прах от пресяването на готовите пелети преди пакетиране), с което се създават неорганизирани емисии в атмосферния въздух;
  2. АУАН № 7-14/14.10.2019 г. на „Алфа динамик“ ЕООД, гр. София за това, че не води отчетност по отпадъците, по приложение № 4, при наличие на издаден документ по реда на ЗУО, на основание: чл. 135, ал. 1, т.1 пр. I във връзка с чл. 44 ал. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО
  3. АУАН № 3-11/18.10.2019 г. на „Екоинженеринг - РМ“ ЕООД гр. София за заустване на отпадъчни води от обект “ПСОВ с. Елешница“ в нарушение на ин-дивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател Манган, определени с Разрешително за заустване № 43720012/12.08.2008 г., продължено с Решение № ПО-01-104/11.07.2013 г., (нарушен чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ);
  4. АУАН № 4-11/25.10.2019 г. на „Адиесс“ с. Дебрен, община Гърмен за заустване на отпадъчни води в р. Вранчювишки дол (дере), формирани от дейността на обект „Автомивка“, земл. на с. Дебрен, общ. Гърмен, без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (нарушен чл.200 ал.1, т. 2 от ЗВ).НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. октомври 2019 г. е издадено едно наказателно постановление на стойност 500 лв, както следва:
ЗЧАВ:
1. НП № 1-06/04.10.2019 г. срещу „Темелков Къмпани“ ЕООД, с. Мусомище, общ. Гоце Делчев (цех за първична обработка на дървесина), за нарушение на чл.35, ал. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 70, ал. 8 и 9 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.), за допуснато неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, поради липса на крайна точка на аспирационната система (бункер).

С НП на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. НП № С-01-20/15.10.2019 г. на „Перунстрой 2006” ООД , гр. Кресна, е наложена текуща месечна санкция в размер на 13,57 лв/месец за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества от изпускащи устройства ( К1 и К2) към инсталацията за производство на пелети, находяща се в гр. Кресна, ул. „Солунска“ №12.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. Заповед № С-1-10-1/08.10.2019 г. за отмяна на текуща месечна санкция на „Рок – 2005“ ООД гр. Сандански с прекратено замърсяване на р. Склавска от обект „ТМСИ и бетонов възел“ с. Дамяница, общ. Сандански.
През периода няма наложени ПАМ