Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.ноември 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.ноември 2019 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
80 102 3 0 0 2 4500 0 4 2542 1867 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец ноември 2019 г. са извършени общо 102 бр. проверки на 80 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и е издадени 2 бр. НП на стойност 4 500 лв.
През периода са извършени общо 25 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. за изпълнение на предписания;
- 3 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 3 бр. по писмо на МОСВ;
- 3 бр. във връзка с налагане на санкция по „води“;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция по „въздух“;
- 1 бр. във връзка със заявление по реда на ЗУО;
- 1 бр. във връзка със снемане от отчет на отпадъци;
- 8 бр. във връзка с изпълнение на договор с ПУДООС в конкурса „За чиста околна среда“ 2019;
- 1 бр. във връзка с изпълнение на договор с ПУДООС за закриване и рекултивация на старо депо за отпадъци в Разлог.;
- 1 бр. нов обект, извън плана за контролна дейност през 2019 г.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по важните от които са:

  • На 06.11.2019 г. е извършена проверка по сигнал, постъпил по електронна поща за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци край пътя за с. Делвино, община Благоевград. Лицето, подало сигнала е уведомено, но не присъства на проверката. Извършен обход на пътя за с. Делвино, като не е установено наличие на строителни и други отпадъци, край пътя за селото, както и на терени в близост до пътното платно. Подателя на сигнала е уведомен за резултатите от проверката писмено;
  • На 20.11.2019 г. е извършена проверка по сигнал, постъпил по зеления телефон на инспекцията за изхвърляне на строителни отпадъци при моста на с. Бураново, общ. Кочериново. Проверката се извършва в присъствието на представител на общ. Кочериново и кметския наместник на с. Бураново. Направен е оглед на мостовете в землището на селото, като замърсяване със строителни отпадъци (1 кубчина керемиди) е установено при моста на изхода от с. Бураново, в посока с. Крумово, в дясно. За констатираното замърсяване е дадено предписание на кмета на община Кочериново същото да бъде почистено до 16.12.2019 г.
  • По сигнал, постъпил на зелен телефон на инспекция, за замърсяване на атмосферния въздух от цех за производство на пелети, на 04.11.2019 г. е извършена проверка на „Албир “ ООД, с. Беласица, общ. Петрич. При проверката са извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества изпускани, посредством 3 бр. изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети. Резултатите от проведените измервания на изпускащо устройство (К1) след барабанна сушилня с дирек-тен контакт показват превишение на НДЕ по показател „прахобразни вещества”, регламентирана в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В тази връзка, по реда на чл. 69, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда на дружеството ще бъде наложена текуща месечна санкция.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Отпадъци: По писмо на МОСВ във връзка с изпълнение на проектите за рекултивация на депа с преустановена експлоатация, са извършени проверки на стари депа в общините Рила, Кочериново и Симитли. При проверките са дадени предписания на кметовете на съответните общини да разработят и представят в РИОСВ - Благоевград инвестиционен проект за рекултивация на депото за неопасни отпадъци с преустановена експлоатация, със срокове както следва: за общините Рила и Кочериново - 27.01.2020 г., за община Симитли – 29.01.2019 г.
През месеца са извършени са планови проверки на 9 автосервиза, като при същите не е установено изгаряне на отработено масло или друго нерегламентирано третиране на отпадъци.

АУАН
През месец ноември 2019 г. са съставени 3 акта за установени административни нарушения, како следва:

1. АУАН № 1-22/15.11.2019 г. на Р. М. за превръщане на стопанисвани от него ливади с площ от 6442 кв.м в земл. на гр. Кочериново в обработваеми земи в нарушение на забраната по т. 5.2. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици;
2. АУАН № 2-22/15.11.2019 г. на „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за превръщане на част от стопанисвани от дружеството пасища – имоти в землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово в обработваеми земи в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.2. от Заповед № РД-751 от 24 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици;
3. АУОН № 3-22/22.11.2019 г. на Б. Н. за превръщане на стопанисвана от него ливада с площ от 1886 кв.м в землище на с. Марино поле, общ. Петрич, в обработваема земя в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.2. от Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на Защитена зона BG0002098 “Рупите“ за опазване на дивите птици.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. ноември 2019 г. са издадени две наказателни постановления на стойност 4 500 лв, както следва:
ЗУО:
1. НП № 6-14/22.11.2019 г. – А. А., с. П, за извършено в землището на с. Долно Церово, нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци – различни видове кабели (инсталационни и захранващи, и кабели от МПС), в нарушение на забраната, установена в чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева по реда на ЗУО.
ЗВ:
2. НП № 3-10/11.11.2019 г. срещу "БИСТРИЦА" ООД, гр. Благоевград, за извършено повторно нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите (ЗВ), а именно нарушение на ИЕО определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в р. Струма, е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева по ЗВ.
С НП на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени 3 бр. текущи месечни и 1 бр. еднократна санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. С НП №С-01-06/11.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкция на „А- строй“ ЕООД, експлоатиращ асфалтова база, находяща се в с. Баничан, общ. Гоце Делчев, за замърсяване на атмосферния въздух с прахообразни вещества и въглероден оксид над допустимите норми при работа на асфалтосмесителна инсталация тип „SIM GP 130“, в размер на 229. 00 лв./месец, считано от 10.10.2019 г.;
2. С НП № С-4-11/27.11.2019 г. на „Грома Холд” ЕООД с. Бело поле е наложена текуща месечна санкция в размер на 1 523 лева/месец за заустване в р. Струма на отпадъчни води при неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120067/26.09.2016 г., за обект „ТМСИ и Асфалтова база“ по показател Активна реакция рН, считано от 25.10.2019 г.;
3. С НП № С-5-11/27.11.2019 г. на „Грома Холд” ЕООД с. Бело поле е наложена текуща месечна санкция в размер на 184 лева/месец за заустване в река Струма на отпадъчни води при неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120066/26.09.2016 г., за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория“ по показатели Активна реакция рН и Неразтворени вещества, считано от 25.10.2019 г.;
4. С НП № С-6-11/27.11.2019 г. на „Карлсберг България“ АД гр. София е наложена еднократна санкция в размер на 606 лева за заустване в градската канализационна система на гр. Благоевград на отпадъчни води в нарушение на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води определени в КР № 477-НО/2013 г., за обект „Пивоварна Благоевград“ по показател Азот амониев за определен период от време в работни часове.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград са отменени 2 бр. текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

1. Заповед № С-2-11-1/19.11.2019 г. за отмяна на текуща месечна санкция наложена на „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле, за обект „ТМСИ и Асфалтова база“ за достигане на ИЕО по показател Неразтворени вещества, за чието неспазване с НП № С-2-11/30.04.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкция;
2. Заповед № С-3-11-1/19.11.2019 г. за отмяна на текуща месечна санцкия наложена на „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле, за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория” за констатирани по-високи стойности на отклонение на ИЕО по показател Активна реакция рН от тези, за чието неспазване с НП № С-3-11/30.04.2019 г. на директора на РИОСВ-Благоевград е наложена текуща месечна санкция;
3. Заповед №С-01-20-1/22.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за отмяна на текуща месечна санкция на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград в размер на 2246.00 лв./месец. Същата е наложена с НП №С-01-20/02.05.2018 г., считано от 19.03.2018 г., за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с въглероден оксид и прах от изпускащо устройство- комин към котел тип ПКМ 4.5 с предкамера за индиректно изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, част от инсталация за производство на електрическа енергия.

През периода няма наложени ПАМ