Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.декември 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.декември 2019 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
64 79 2 0 0 4 11800 32000,00 1 40,77 1285,72 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец декември 2019 г. са извършени общо 79 бр. проверки на 64 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и е издадени 4 бр. НП на стойност 11 800 лв.
През периода са извършени общо 25 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 8 бр. по постъпили жалби и сигнали;
- 10 бр. във връзка с изпълнение на договор с ПУДООС в конкурса „За чиста околна среда“ 2019;
- 1 бр. по искане на МВР;
- 1 бр. във връзка с текущ контрол;
- 1 бр. по писмо от Министерство на туризма;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция по „въздух“;
- 1 бр. във връзка с отмяна на санкция по „въздух“;
- 1 бр. нов обект, извън плана за контролна дейност през 2019 г.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали, по важните от които са:

  • Във връзка с постъпила жалба, за изпускане на задушлив пушек от комина на инсталация за производство на пелети, находяща се в землището на гр. Благоевград, в района на кв. „Старо Струмско“, на 20.12.2019 г. е извършена проверка на горецитирания обект, експлоатиран от „Калър Бокс“ ЕООД. При проверката е установено, че обектът е законен. Представено е Разрешение за строеж № 167/23.08.2019 г., издадено от главния архитект на Община Благоевград за „Монтаж на линия за производство и пакетиране на пелети в съществуващи едноетажни халета-навеси в поземлен имот с идентификатор 04279.106.23 по КККР на гр. Благоевград“. Инвестиционното предложение „Монтиране на линия за производство и пакетиране на пелети в съществуваща сграда с идентификатор 04279.106.23.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.106.23 по КККР на гр. Благоевград“ е съгласувано с РИОСВ – Благоевград (Изх. № 1613(1)/15.05.2019 г.). При проверката са представени резултати от извършени СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталацията след процеса сушене на дървесни стърготини. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория и показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели „прахообразни вещества“ и „органични вещества“. Обектът е заложен за планов контрол през 2020 г., като тогава е предвидено и извършване на контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталация за производство на пелети в атмосферния въздух.
  • На 18.12.2019 г. по сигнал, получен на зеления телефон на РИОСВ - Благоевград, за изгаряне на отпадъци, е извършена проверка на площадка за третиране на отпадъци в с. Черниче, община Симитли, експлоатирана от „Ники метал“ ЕООД. При проверката място не е установено изгаряне на отпадъци. Сигналът е неоснователен.
  • На 19.12.2019 г. е извършена проверка съвместна проверка с представители на БДЗБР по постъпил сигнал в МОСВ и препратен по компетентност в РИОСВ-Благоевград, относно замърсяване с отпадъци на езерото Керкини, Република Гърция. При проверката е извършен оглед на речните корита и прилежащите територии на реките Рилска, Копривлен и Струма на територията на общ. Кочериново. Към момента на проверката не са установени замърсявания в обхвата на реките.
  • По постъпил сигнал от БД ЗБР – Благоевград за незаконен добив на инертни материали край Мелнишка река, в земеделски земи, на площ 26 дка, в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич, преписката е препратена по компетентност на Министъра на енергетиката и директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград, с копие на до подателя на сигнала. На 17.12.2019 г. от РИОСВ е извършена проверка на място. Установено е, че зад дигата по десния бряг на река Мелнишка, в обхвата на земеделски земи е направен изкоп, от който са изземвани инертни материали. Общата засегната площ от изкопните работи е 22 895,6 кв. м., като същата попада в границите на ЗЗ BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Преписката по случая е изпратена до Окръжна прокуратура – Благоевград за преценка за извършено престъпление по чл. 278в от Наказателния кодекс.
  • По сигнал, постъпил по електронна поща за неправомерно натрупване на земни маси и строителни отпадъци от собственици на земеделска земя в землището на гр. Гоце Делчев, преписката е препратена по компетентност на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград и кмета на община Гоце Делчев, с копие до подателя на сигнала.
  • По сигнал за оцветяване в зелен цвят на водите на р. Струма в района на моста над р. Струма при с. Бело поле, на 06.12.2019 г. е извършена проверка съвместно с представители на БД ЗБР и РЛ Благоевград. Сигналът е неоснователен. При направения обход на участък от р. Струма от моста при с. Бело поле до моста над реката при с. Мурсалево, включително и устието на р. Рилска при вливане в р. Струма визуално не е установена промяна в естествения цвят на реката, по-конкретно оцветяване в зелен цвят. В цитирания участък не е установен брегови точков източник на замърсяване. От страна на РЛ Благоевград от моста при с. Бело поле е извършено пробовземане на повърхностни води от р. Струма за последващо изпитване по набор от показатели и са измерени основни физико-химични замърсители. Резултатите ще бъдат анализирани от БД ЗБР по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води, след получаване на Протоколите от изпитване от РЛ Благоевград. Идентичен със сигнала от 06.12.2019 постъпва и на 18.12.2019 г.. Отново е извършена съвместна проверка. В цитирания участък не е установен брегови точков източник на замърсяване.
  • По жалба, постъпила от ОДБХ - Благоевград (вх. № ЗТ-70/29.11.2019 г.), в която са изложени твърдения за умрели животни, пили вода от река Струма в района на с. Тополница, на 11.12.2019 г. е извършена съвместна проверка на място от РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция ЗБР. По време на проверката на обект на „Булс“ ООД гр. Петрич е установено, че цехът за първична обработка на кожи (дъбене) не работи и не се формират производствени отпадъчни води. В момента на проверката в обекта се извършва само разкрояване на кожи за изработване на кожени аксесоари. Площадката е оборудвана с утаител, а смукателя на помпата демонтиран. Обектът не работи и не ползва канализацията на с. Тополница по данни от предходни проверки. Извършен е оглед извън площадката на обекта, района около септичната яма и канализационния колектор след нея до мястото на заустване на отпадъчните води на с. Тополница. Констатирано е, че част от открития канализационен колектор след септичната яма на с. Тополница е разрушен и водите се заустват чрез открит канал в река Струма. За почистването на септичната яма на с. Тополница и покриване на открития канал до мястото на заустване на отпадъчните води в р. Струма, компетентен орган е Община Петрич. За установените обстоятелства писмено е информиран жалбоподателя с копие до кмета на община Петрич.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

АУАН
През месец декември 2019 г. са съставени два акта за установени административни нарушения, како следва:
1. Акт № 2-25/30.12.2019 г. на „Метал инвест“ ЕООД за неотговаряща на изискванията площадка за дейности с ИУМПС.
2. Акт № 5-11/12.12.2019г. на „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле за заустване на отпадъчни води в р. Струма, формирани от дейността на обект „Асфал-това база и ТМСИ“, земл. на с. Бело поле, общ. Благоевград в отклонение на условията в издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № № 43120067/2016 г. (нарушен чл.200 ал.1, т. 2 от ЗВ).
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. декември 2019 г. са издадени четири наказателни постановления на стойност 11 800 лв, както следва:
ЗУО:
1. НП № 7-14/10.12.2019 г. – „АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД, гр. София, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО във връзка с притежаван от дружеството Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
2. НП № 1-25/04.12.2019 г. – ЕТ „Росен Ганчев – Ива“, за извършвана дейност по третиране (изгаряне и пелетизиране) на дървесни отпадъци без наличие на издаден от директора на РИОСВ регистрационен документ, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. по ЗУО;
ЗВ:
3. НП № 4-11/20.12.2019 г. срещу "АДИЕСС" ЕООД, с. Дебрен, за зауствани от дейността на дружеството отпадъчни производствени води в повърхностен воден обект - р. Вранчювишки дол (дере), ляв приток на р. Места без необходимото за това основание, т.е. без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на БДЗБР, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗВ.
ЗЧАВ:
4. НП № 3-06/12.12.2019 г. срещу „ПИРИН ПЕЛЕТ“ ЕООД, гр. Благоевград, за нарушение на чл.35, ал. 1 от ЗЧАВ, изразяващо се в неорганизирано изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, на експлоатирана от дружеството площадка– Цех за производство на пелети, находяща се в гр. Разлог, е наложена имуществена санкция в размер на 800,00 лева по ЗЧАВ.

С НП на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. С НП № С-02-20/18.12.2019 г. на „Албир” ООД, с. Беласица, общ. Петрич, е наложена текущата месечна санкция в размер на 40,77 лв./месец (считано от 04.11.2019 г.), за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества изпускани от инсталация за производство на пелети, находяща се в с. Беласица.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
1. Заповед № С-2-10-1/18.12.2019 г. за отмяна на текуща месечна санкция, наложена с НП № С-2-10/23.08.2018 г. от директора на РИОСВ – Благоевград на „Бумар“ АД гр. Сандански, на обект „Цех за преработка на скално-облицовъчни материали“, м. „Горно поле“, землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, във връзка с нарушаване на ИЕО по показателя „Неразтворени вещества“.

През периода няма наложени ПАМ