Съдържание

Посетители

В момента има 497  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.март 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.март 2020 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
22 40 3 0 0 4 4700 100.00 2 53.52 1431.21 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март 2020 г. са извършени общо 40 бр. проверки на 22 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и са издадени 4 бр. НП с общ размер 4700 лв.
През месеца са извършени общо 11 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. във връзка с прокурорско разпореждане.
- 1 бр. по жалба;
- 1 бр. за налагане на санкция;
- 1 бр. нов обект извън плана за контролна дейност;
- 1 бр. за снемане от отчет на отпадъци.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по постановление на прокуратурата.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Във връзка с постановление на РП-Благоевград и РП-Петрич са извършени 7 бр. проверки на обекти в общ. Симитли и общ. Петрич.
Извършена е и съвместна проверка с БДЗБР във връзка със сигнал за замърсяване на езерото „Керкени“ в Р. Гърция за състоянието на реките по отношение на отпадъците на територията на община Струмяни. При проверката са констатирани замърсявания, за което е дадено предписание за почистване на кмета на общината.

През месец март 2020 г. са съставени 3 бр. АУАН, како следва:

1. Акт № 2-25/16.03.2020 г. "Ауто скрап " ООД, гр. Благоевград, площадка за дейности с отпадъци в с. Церово, общ. Благоевград – на основание чл. 39, ал. 7 от ЗУО за липса на видео наблюдение на обекта.
2. Акт № 3-24/18.03.2020 г. на “Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград, инсталация за производство на ел. енергия от слънчогледови люспи – на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. IІІ-то във връзка с чл. 35, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 5 вр. с §1, т. 44 вр. с Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО за извършване на дейност с отпадъци (изгаряне на слънчогледови люспи) без наличие на регистрационен документ по реда на ЗУО.
3. Акт № 1-11/12.03.2020 г. срещу „Екорепласт“ ЕООД, гр. София, експлоатиращ „Цех за рециклиране и преработка на пластмаса“, от чиято дейност се заустват отпадъчни води в р. Мелнишка, в нарушение на ИЕО определени в притежаваното от дружеството Разрешително за заустване на отпадъчни води, което се явява нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. март 2020 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №2-25/09.03.2020 г. – “МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, с. Гърмен, с което е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева по реда на ЗУО, за извършване на дейност с ИУМПС на площадка, която не отговаря на минималните технически изисквания за събиране и съхранение на ИУМПС.
2. НП № 1-25/19.03.2020 г. – „АЛФА КОТТОН“ ООД, с. Марикостиново, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по реда на ЗУО, за извършено от страна на дружеството нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци.
ЗБР:
3. НП № № 1-22/10.03.2020 г. - Ц. М. - затова, че в нарушение на забраната установена в Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0002099 “Кочериново“ за опазване на дивите птици, е превърнал стопанисвана от лицето ливада в обработваема земя, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. по ЗБР.
4. НП № № 2-22/10.03.2020 г. - В. З. - затова, че в нарушение на забраната установена в Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0002098 “Рупите“ за опазване на дивите птици, е превърнал стопанисвана от него ливада в обработваема земя, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. по ЗБР.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени и отменени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

- С НП № С-02-20/11.03.2020 г. на „Джи Ти Ай - Компютри” ЕООД, гр. София – инсталация за производство на пелети в с. Огняново, община Гърмен, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“, е наложена текущата месечна санкция в размер на 19,52 лв./месец, считано от 03.02.2020 г.
- С НП №С-02-06/17.03.2020 г. на „Фурнир-пласт“ ЕООД, гр. Симитли – предприятие за дървопреработка, считано от 10.02.2020 г. е наложена текуща месечна санкция в размер на 34,00 лв./месец, за замърсяване на атмосферния въздух с „въглероден оксид“ над допустимите норми при работата на котел тип ПКМ 4,0 с предкамера, изгарящ дървесни отпадъци.

Поради увеличение на замърсяването с „въглероден оксид“ над допустимите норми, със Заповед № С-01-06-1/17.03.2020 г. е отменена предходната текуща месечна санкция, наложена на дружеството с НП №С-01-06/02.01.2018 г. в размер 28,00 лв./месец.

- Със Заповед № С-01-06-5/30.03.2020 г., считано от 13.03.2020 г. е спряна текущата месечна санкция на „Съни - Тера 2007“ АД, поради временно спиране на дейността на инсталация за производство на пелети, находяща се в землище на с. Крупник, местност „Орловец“, общ. Симитли. Текущата месечна санкция на „Съни - Тера 2007“ АД, в размер на 186.00 лв./месец е била в сила, считано от 04.02.2020 г., въз основа на Заповед № С-01-06-4/27.02.2020 г. за установено превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ) по показател прахообразни вещества.