Съдържание

Посетители

В момента има 500  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.април 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.април 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
14 30 1 1 1 0 0,0 0,00 0 0,00 23504.48 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2020 г. са извършени общо 30 бр. проверки на 14 бр. обекта. Съставен е един АУАН. Няма издадени НП.
През месеца са извършени общо 10 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. във връзка с прокурорско разпореждане.
- 2 бр. по жалба;
- 1 бр. за изпълнение на предписание.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
Tекущ контрол:
- Проверки по постановление на прокуратурата;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Във връзка с постъпила жалба в РИОСВ - Благоевград и МОСВ, на 27.04.2020 г. е извършена проверка на хранителен магазин „БГ Маркет“ № 4, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №79, експлоатиран от „Бета 111“ ООД. Жалбата е от граждани, живеещи срещу хранителния магазин, относно излъчване на шум и вибрации от колонен климатик „Osaka“, съдържащ 4.4 кг фреон R 22. При проверката е представено досие на системата, в което са отразени проверки течове (не са констатирани течове на системата). Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на контролирани вещества (R 22), съгл. чл. 5 от Регламент (ЕО) №1005/2009. Съгл. чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) №1005/2009, забраната не се прилага за контролирани вещества в продукти и оборудване, каквото в случая се явява колонната климатична система „Osaka“.
Търговските обекти са „локални източници на шум“ и съгл. параграф 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби към Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005 г., с изм. и доп.), и съгласно чл. 17 от същия закон, компетентен орган е Министърът на здравеопазването и директорът на РЗИ - Благоевград. Жалбата е препратена до РЗИ- Благоевград за предприемане на действия по компетентност.

През месец април 2020 г. е съставен един АУАН, како следва
1. АУАН № 1-06/24.04.2020 г. на „Корона ИМ” ЕООД, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Белица, за неизпълнение на предписание по ЗЧАВ за непровеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от циклонна сушилня за сушене на трици към инсталация за производство на пелети, което е нарушение на чл. 41, ал. 1 във връзка с чл.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. април 2020 г. няма издадени наказателни постановления.
С резолюция вх. № Z-46/13.04.2020 г., издадена на основание чл. 54 от ЗАНН е прекратено административнонаказателното производство по АУАН № 2-22/15.11.2019 г. по описа на РИОСВ – Благоевград, образувано срещу „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД.