Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.май 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.май 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
76 101 0 0 0 1 1500,0 10189,03 0 0,00 652,54 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец май 2020 г. са извършени общо 101 бр. проверки на 76 бр. обекта. Няма съставени АУАН. Издадено е едно НП на стойност 1500 лв.
През месеца са извършени общо 17 бр. извънредни проверки, в това число:
- 9 бр. по заповед от МОСВ;
- 4 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. по искане на МВР;
- 1 бр. по изпълнение на разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Проверки по заповед на министъра на околната среда и водите;
- Проверки за трансграничен превоз на отпадъци;
- Проверки по постъпили жалби и сигнали.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Във връзка с постъпил сигнал на зелен телефон на РИОСВ- Благоевград, относно изпускане на черен дим и прах от инсталация за производство на пелети, находяща се в с. Беласица, общ. Петрич, експлоатирана от „Албир“ ООД е извършена проверка. При проверката е установено, че от 01.02.2020 г. до 04.05.2020 г. инсталацията не е работила, като в момента също не се извършва производствена дейност, поради авария. През месец 11.2019 г. са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от 3 бр. изпускащи устройства към инсталацията - 1 бр. от ротационна сушилня с директен контакт и 2 бр. след охладителна кула преди пакетиране на готовите пелети. Представените Протоколи от изпитване, показват превишение на НДЕ по показател прахообразни вещества, от изпускащото устройство след ротационната сушилня. На дружеството е наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС. Дружеството спазва изискванията, относно честота на провеждане на собствени периодични измервания, регламентирани в Наредба №6/1999 г. При проверката не са констатирани отлагания на прах и трици върху покрива на производственото хале, както и върху паркирани автомобили на улицата граничеща с цеха за пелети (улицата няма положена асфалтова настилка, което е предпоставка за неорганизирани емисии в атмосферния въздух).

На дружеството е поставено предписание относно изготвяне на програма за поддръжка на пречиствателните съоръжения, като резултатите се документират в дневник.
Във връзка с постъпила жалба в РИОСВ – Благоевград, е извършена съвместна проверка с БДЗБР. Установено е, че обекта не работи и не е констатирано пряко заустване на отпадъчни води от изгребната яма в имота. За отпадъчните води, които се формират от обект „Къщи за гости Релакс“, землище с. Марчево на ЕТ „Гълъбица Мавродиева“ гр. Благоевград има изградена водоплътна изгребна яма, за което община Гърмен е издала Разрешение за строеж от 2012 г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация от 2015 г.

В изпълнение на Заповед № РД-174/25.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите за проверка на хвостохранилища, шламохранилища, запълнени с руднични води котловани на открити рудници и запълнени с руднични води изкуствени съоръжения са извършени 6 броя извънредни проверки, съвместно с БД“ЗБР“ и РЛ- Благоевград. Доклад за извършените проверки е представена в МОСВ на дирекция УВ и дирекция ПОСККД с изх. № ЕП-139(1)/22.05.2020 г.

Извършена е съвместна проверка на община Разлог, във връзка с постъпил в БДЗБР с вх. № РД-11-157-8/12.05.2020 г. сигнал за замърсяване на река в землището на с. Елешница. При проверката се констатира замърсяване в канал (предимно с пластмасови бутилки и стериопор) с дължина на замърсения участък около 100 м. За констатираното замърсяване е дадено предписание на кмета на общината за почистването му със срок от 1 месец. Предписанието вече е изпълнено.

Извършена е проверка на територията на общ. Кочериново, във връзка с постъпил по електронната поща на инспекцията сигнал с вх. ЗТ-35/08.05.2020 г. относно нерегламентирано замърсяване с отпадъци в землището на с. Пороминово, след маста на р. Рилска. Сигналът е заведен и в МОСВ с вх. № 94-00-319/05.05.2020 г. С писмо изх. № ЗТ-35(2)/19.05.2020 г. на РИОСВ-Благоевград, подателката на сигнала е уведомена и поканена да присъства при извършване на проверката. В присъствието на сигналоподателката е извършен обход на визирания в сигнала участък. Към момента на проверката не са установени замърсявания.

През месеца са извършени проверки на общините Петрич, Гърмен, Разлог, Кочериново и Благоевград във връзка с заповед на министъра на околната среда и водите № РД-128/10.02.2020 г. за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в обхвата на реките. За констатираните при проверките замърсявания на реките на териториите на общините Петрич и Разлог са дадени предписания на общинските кметове за почистването им.

Във връзка с задържани на ГКПП-Кулата товари са извършени 3 бр. проверки. При една от проверките се констатира несъответствие между оформените документи и вида на превозваните отпадъци.

На основание Заповед № РД-97/30.01.2020 г. на министъра на околната среда и водите е извършена съвместна проверка на предприятие с нисък рисков потенциал – „БМВ 2000“ ООД, Петролна база “Разтоварище и товарище за петролни деривати“, гр. Благоевград.
В проверката са взели участие представители на РД ПБЗН, ИТ и община Благоевград.

През месец май 2020 г. няма съставени АУАН.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. май 2020 г. е издадено едно наказателни постановления:

ЗУО:
1. НП № 1-24/15.05.2020 г. – „СИНА-СТИЛ“ ООД, гр. Гоце Делчев, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по реда на ЗУО, за извършено от страна на дружеството нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци.

През м. май няма наложени и отменени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.