Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юни 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.май 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
66 105 2 0 0 6 19000,0 3500 0 0,00 5973,75 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юни 2020 г. са извършени общо 105 бр. проверки на 66 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 6 бр. НП с общ размер 19000 лв.
През месеца са извършени общо 23 бр. извънредни проверки, в това число:
- 11 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
- 4 бр. за трансграничен превоз на отпадъци;
- 3 бр. за следприватизационен контрол;
- 3 бр. последващи проверки за изпълнение на предписания;
- 1 бр. по жалба;
- 1 бр. за налагане на санкция.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по заповед на министъра на околната среда и водите;
- Проверки за трансграничен превоз на отпадъци;
- Проверки за контрол след приватизация.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Във връзка с постъпила жалба, на 17.06.2020 г. е извършена проверка за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в района на хотел Ерос, гр. Сандански. При извършената проверка на визирания в жалбата район са установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци от различен произход – строителни, растителни, земни маси. При проверката е съставен констативен протокол с който е дадено предписание на кмета на община Сандански за почистване на замърсяванията със срок до 30.06.2020 г. За направените констатации към момента на проверката писмено е уведомен подателя на жалбата.
Във връзка с жалба, касаеща проблеми със замърсяване в района под гл. път Е-79, левия бряг на р. Санданска Бистрица, земл. на с. Поленица, община Сандански е извършена проверка съвместно с представител на Общинска администрация гр. Сандански. Приложеният снимков материал към жалбата касае обект бивш „Месокомбинат гр. Сандански“.
Към момента на проверката помещенията са отдадени под наем, като в едно от халетата на площадката работи „Цех за производство на LED прожектори“, а другата се ползва като „Паркинг“. На територията на цитирания обект е изградена площадкова канализация, като генерираните битово-фекални отпадъчни води от дейността на фирмите наематели и дъждовните площадкови води са включени в канализационната мрежа на гр. Сандански. Некоректно в жалбата се цитира, че „фирмата е изкопала канал в посока към реката“. По време на проверката е установено преминаване на вада през пътя към р. Санданска Бистрица, която провежда води, просмукани от напоителен канал. Напоителният канал е собственост на община Сандански и провежда водите от дере, находящо се източно от цитираните имоти в местността „Базеника“, земл. на с. Поленица. В началото си канала е изпълнен в стоманобетонов профил Ф 800, след което преминава в земен профил. В следствие на голямата денивелация между канала и съседните имоти се получава слягане на земни маси, част от стоманобетоновите тръби са разместени, и изтича вода към реката. Проблемът с компрометирания канал е със стара давност. Техническото разрешаване е от компетентността на Община Сандански, при наличие на финансова обезпеченост.
На 11.06.2020 г. е извършен последващ контрол по изпълнението на предписание дадено с КП № 07-03/15.05.2020 г. във връзка със сигнал за замърсяване на р. Елешница, общ. Разлог. Към момента на проверката е установено, че замърсяването е почистено. В РИОСВ от страна на общината са представени документи, удостоверяващи събирането и предаването на отпадъците за депониране.
Във връзка с Заповед № 128/10.02.2020 г. на Министъра на околната среда и водите са извършени проверки на територията на 6 общини (Гоце Делчев, Банско, Хаджидимово, Якоруда, Белица и Рила) за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, в т.ч. и в обхвата на реките и прилежащите им територии. За констатираните по време на проверката замърсявания на общинските кметове са дадени предписания с конкретни срокове за почистването им.
Във връзка със Заповед № РД-453/12.06.2020 г. на министъра на околната среда и водите е извършени 2 бр. проверки на „Екорепласт“ ЕООД съвместно с експерти от МОСВ, във връзка със извършваната от дружеството дейност по третиране и внос на отпадъци.
По искане на ГКПП-Кулата са извършени 4 бр. проверки за трансграничен превоз на отпадъци.

През месец месец юни 2020 г. са съставени 2 бр. АУАН, како следва:

1. АУАН № 2-20/29.06.2020 г. на „АБ Кафтанови” ООД, гр. Сандански (оранжериен комплекс, находящ се в местност „Песоците“ – север, землище на с. Ново Делчево, общ. Сандански), на основание чл. 34н, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. – неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от общо 5 броя котли „КВН 1,0“, изгарящи твърдо гориво – дърва и въглища, всеки с топлинна мощност по 1000 kW.

2. АУАН №3-22/24.06.2020 г. на „АВРАМОВ – БК“ ООД, гр. София за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие - неуведомяване на най-ранен етап на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение, включващо дейност по изземване на повърхностен почвен слой на площ от 1,5 дка в части от ПИ с идентификатори 36083.81.11 и 36083.81.10 с НТП: „пасища“ по КК и КР на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. юни 2020 г. са издадени 6 бр. наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №2-25/24.06.2020 г. – “АУТО СКРАП“ ЕООД, гр. Благоевград, в нарушение на разпоредбата чл. 39, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), дружеството не е съхранявало записи от 24-часово видеонаблюдение на стопанисвана от него площадка (включваща и дейност с ОЧЦМ), за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по реда на ЗУО.
2. НП № 3-25/29.06.2020 г. – „РУБИН 08“ ООД, гр. Благоевград, за извършвана дейност по третиране – оползотворяване на неопасни отпадъци (слънчогледови люспи) без наличие на издаден от директора на РИОСВ регистрационен документ, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. по ЗУО;

ЗВ:
3. НП № 1-11/17.06.2020 г. - ”Екорепласт” ЕООД гр. София, за извършено повторно нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите (ЗВ), изразяващо се в нарушение на ИЕО определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в р. Мелнишка, е наложена имуществена санкция в размер на 8 000 лева по ЗВ.
ЗООС
4. НП № 01-03/04.06.2020 г. срещу К. Г., гр. Благоевград – не е изпълнил дадено по реда на чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) предписание, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лв.

ЗЧАВ:

5. НП №1-06/30.06.2020 г. срещу И.М., гр. Белица - не е изпълнил дадено по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) предписание, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 лева. по реда на ЗЧАВ.

ЗЗШОС:

6. НП №1-20/04.06.2020 г. - „ДЖ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ“ ЕООД, гр. София, за това, че в експлоатиран от него цех за производство на пелети, не са извършени собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева по Закона за защита от шума в околната среда.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е възобновена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

- Със Заповед №С-01-06-6/18.06.2020 г., считано от 01.06.2020 г. е възобновена текущата месечна санкция на „Съни - Тера 2007“ АД, чийто размер е 186 лв./месец. Същата е за установено превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ) по показател прахообразни вещества от два броя изпускащи устройства (въздуховоди К1 и К2) след циклонна сушилня с индиректен контакт към инсталация за производство на пелети,.и е била спряна със Заповед №С-01-06-5/30.03.2020 г., считано от 13.03.2020 г., поради временно спиране на дейността на инсталация за производство на пелети, находяща се в землище на с. Крупник, местност „Орловец“, общ. Симитли.