Съдържание

Посетители

В момента има 256  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юли 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юли 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
93 115 3 0 0 0 0 5,0 1 26,00 642,77 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2020 г. са извършени общо 115 бр. проверки на 93 бр. обекта и са съставени са 3 бр. АУАН. Няма издадени НП.
През месеца са извършени общо бр. 33 извънредни проверки, в това число:
- 10 бр. последващи проверки за изпълнение на предписания;
- 7 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. за налагане на санкция;
- 2 бр. по постъпили ИП;
- 2 бр. по разпореждане на РП;
- 1 бр. за трансграничен превоз на отпадъци;
- 1 бр. по писмо от МОСВ;
- 1 бр. по писмо от оператора.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по заповед на министъра на околната среда и водите;
- Проверки по жалби и сигнали;
- Извършени извънредни проверки на вносители/производители на дървени въглища по писмо на МОСВ;
- Проверки по разпореждане на прокуратурата;
- Проверки за трансграничен превоз на отпадъци.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

На 01.07.2020 г. е извършена проверка по сигнал, постъпил в РИОСВ-Благоевград, относно нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци от дейността на „Стонас груп“ ЕООД, с. Първомай, община Петрич. При извършената проверка на дружеството е установено, че същото извършва транспортиране на строителни отпадъци без наличие на документ, издаден по реда на ЗУО и депонира тези отпадъци без да е провело процедурата по чл. 35 от Наредба №6 на МОСВ. Във връзка с констатираните нарушения са дадени предписания. С вх. №2131/02.07.2020 г. дружеството е представило в РИОСВ-Благоевград заявление по образец №2, съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО.
На 03.07.2020 г. е извършена проверка на „Плам-Ли“ ЕООД, с. Крупник по сигнал, постъпил в РИОСВ-Благоевград, относно неправомерно съхранение на гуми и масла от цитираната фирма. При проверката е констатирано, че сигналът е неоснователен. Не се констатира замърсяване с масла и гуми, на обекта – авторемонтна работилница. Отпадъците се съхраняват разделно в определените за целта места и съдове. Дружеството провежда процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2, като в РИОСВ-Благоевград са постъпили за утвърждаване работни листове за класификация на отпадъци и за заверяване на отчетна книга за отпадъците.
Във връзка с получен сигнал на 16.07.2020 г. за замърсяване на р. Благоевградска Бистрица е извършена проверка съвместно с Басейнова дирекция и РЛ – Благоевград в участъка на реката при Младежки дом. Проверката е извършена съгласно указанията в Заповед № РД- 651/29.09.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за съвместни действия при получени жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Обходен е участък от реката при Младежки дом и в района на парк „Бачиново“. Не е установено наличие на умряла риба. По време на проверката е извършено пробовземане от РЛ-Благоевград. Замерени са характеристики на място, които са в границите на допустимите норми. Всички показатели са в норма.
На 29.07.2020 г., по постъпил сигнал за извършване на дейност по изкупуване и препродажба на стари автомобили е извършена проверка на имот с идентификатор 61813.750.83 по КККР на гр. Разлог. При проверката се констатира, че до улицата, на тревната площ пред имота са паркирани 4 бр. автомобили, за три от които собственикът на цитирания имот представя документи. Пред имотите в съседство до него също се констатира наличие на паркирали автомобили, някои от които без регистрационни номера. Предстои изясняване собствеността на тези автомобили с цел установяване основателността на подадения сигнал.
Във връзка с постъпила жалба, относно пушек и изгаряне на отпадъци в казан за варене на ракия, находящ се в гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ №35Б, на 30.07.2020 г. е извършена проверка на място. Обектът за дестилиране (производство на етилов алкохол от грозде и плодове) е разположен до жилищна сграда. В помещението са разположени три броя казани с вместимости 200 л, 250 л и 300 л. Всеки казан е със самостоятелно изпускащо устройство (комин). Комините са с височина около 1.5 м над покривната конструкция на сградата, което се равнява на нивото на трети жилищен етаж на кооперацията, която обитават жалбоподателите. Като гориво за казаните се ползват дърва, като всеки клиент си ги доставя. При проверката не е установено наличие на отпадъци, които да се изгарят. Дадено е предписание за издигане на комините на височина, отговаряща на изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).
Във връзка с Заповед № 128/10.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите и дадени предписания за почистване на констатирани замърсявания е направен последващ контрол на територията на 8 общини (Благоевград, Симитли, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Разлог, Якоруда и Белица) за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, в т.ч. и в обхвата на реките и прилежащите им територии. Проверките са извършени За констатираните по време на проверката замърсявания на общинските кметове са дадени предписания с конкретни срокове за почистването им.
Във връзка с писма на Националния координационен център към МОСВ е извършена проверка на „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД, гр. Благоевград за извършване на трансграничен превоз на отпадъци по дестинация Р Гърция – Р България, като не се спазват изискванията за отчетността на извършвания транспорт на отпадъци.
По искане на ГКПП-Кулата е извършени 1 бр. проверка във връзка с трансграничен превоз на отпадъци.
Във връзка с писмо на МОСВ са извършени 2 бр. проверки на „Д енд С-2013“ ООД, гр. Сандански и „ПРО-С“ ООД, гр. Сандански, във връзка с неизпълнение на задълженията на дружествата към организацията по оползотворяване към която членуват - „ЕКОБУЛПАК“ АД.
По Постановление от 20.07.2020 г. на Районна прокуратура-Благоевград е извършена проверка на АМ „Струма“ Лот 3.1. Благоевград-Крупник. При проверката е констатирано струпване на фрезован асфалт край с. Бело поле. Предстои изясняване на собственика на отпадъка.

През месец месец юли 2020 г. са съставени 3 бр. АУАН, како следва:

1. АУАН № 01-07/09.07.2020 г. срещу „ГРОМА ХОЛД” ЕООД, с. Бело поле, за нарушение на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда за неспазване на условие, поставено в Решение по ОВОС № БД-04/2010 г., издадено от директора на РИОСВ - Благоевград, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали – гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака”, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград”;
2. АУАН № 01-16/09.07.2020 г. срещу Община Петрич за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в неуведомяване на най-ранен етап на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение, включващо дейности за поставяне/монтиране на зарядна станция за електромобили в поземлен имот с идентификатор 69119.61.449 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Старчево).
3. АУАН № 01-14/31.07.2020 г. срещу „Феникс Неврокоп“ ООД, гр. Гоце Делчев. Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци. За извършваната дейност, следва да води отчетност за отпадъците по реда на Наредба № 1, в т.ч. отчетни книги за отпадъци и годишен отчет. Установени са пропуски във водената отчетност.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. юли 2020 г. няма издадени НП.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

С НП № С-1-11/22.07.2020 г. на директора на РИОСВ- Благоевград на „Интеграл- ПС” ЕООД гр. Сандански е наложена текуща месечна санкция за заустване на отпадъчни води в дере, поречие на р. Струма от обект „Бензиностанция и Автомивка“, находящ се в гр. Сандански, гл. път Е-79, местност „Ушите“ за неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740006/25.10.2012 г., продължено с Решение № ПО-01-78/28.06.2018 г. по показатели Неразтворени вещества, БПК5 и ХПК в размер на 26,00 лева, считано от 21.05.2020 г.