Съдържание

Посетители

В момента има 350  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.август 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.август 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
55 77 4 0 0 5 4500 9562,23 1 264,00 976,77 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2020 г. са извършени общо 77 бр. проверки на 55 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и са издадени 5 бр. НП с общ размер 4500 лв.
През месеца са извършени общо 27 бр. извънредни проверки, в това число:
- 14 бр. по разпореждане на ВАП;
- 4 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. за налагане на санкции;
- 2 бр. последващи проверки за изпълнение на предписания;
- 2 бр. за трансграничен превоз на отпадъци;
- 1 бр. по заповед на министъра на околната среда и водите;
- 1 бр. за снемане от отчет на отпадъци.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по разпореждане на ВАП;
- Проверки по жалби и сигнали;
- Проверки за трансграничен превоз на отпадъци.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Във връзка с постъпила жалба за епизодичен дразнещ шум от работата на вентилатор или компресор от БИО ТЕЦ „Рубин“, са извършени контролни измервания на еквивалентните нива на шума, излъчван в околната среда от обекта (на 03.08.2020 г. вечерни и нощни, на 04.08.2020 г. дневни).
При извършените контролни измервания, в общо 8 бр. точки по измерителен контур и в 1 бр. място на въздействие – къщата на жалбоподателя, отстояща на 945 м от геометричния център на измерителния контур, не са установени превишения на регламентираните гранични стойности на нивата на шума за съответните територии и зони, съгласно Таблица №2 от Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Във връзка с получен сигнал на 21.08.2020 г. от БД ЗБР за заустване на непречистени води в р. Струма от Производствената база на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле, общ. Благоевград е извършена проверка съвместно с РЛ- Благоевград.
Констатирано е, че ТМСИ не работи, а утаителя към нея пълен. Не е констатирано формиране и заустване на отпадъчни води от обекта. От РЛ-Благоевград е оформен протокол за неизвършено пробовземане.
Дадено е предписание веднага да се почисти утаителя и да се уведомят РИОСВ и БД.
Извършен е последващ контрол от РИОСВ – Благоевград за изпълнение на даденото предписание. Констатирано е изпълнение но предписанието. От РЛ- Благоевград е взета проба за извършване на изпитване на заустваните отпадъчни води на изход утаителя на ТМСИ и асфалтова база на „Грома холд“ ЕООД.

На 11.08.2020 г., по писмо на МОСВ е извършен морфологичен анализ на отпадък, находящ се на площадката на „Екорепласт“ ЕООД в с. Капатово, община Петрич, получен при трансграничен превоз и документите, изискващи се по Регламент (ЕО) №1013/2006 и по чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1 на МОСВ, съпровождащи превозите. Извършен е анализ на отпадъци с код 15 01 02 и 19 12 04, като от констатациите е установено, че замърсяването на отпадък с код 15 01 02 е 2 %, а на отпадък с код 19 12 04 - 16,7 %. Наличността на отпадъците към 11.08.2020 г. са: за отпадък с код 15 01 02 – 352,07 т, а за отпадък с код 19 12 04 – 95,99 т. За периода от м. 04.2020 г. до 10.08.2020 г. са представени Анекс VІІ и декларациии по чл. 22, ал. 5 от Наредба №1 на МОСВ.

Във връзка с постъпило искане от ГПУ-Петрич за задържани превози на отпадъци на 07.08.2020 г. са извършени 2 бр. проверки на ГКПП – Кулата.

През месец август 2020 г. са съставени 4 бр. АУАН, како следва:

1. АУАН № 2-14/10.08.2020 г. на „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД, гр. Благоевград, издаден на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. І-во във връзка с чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО за неводене на отчетност по Наредба №1 на МОСВ;

2. АУАН № 5-25/25.08.2020 г. на „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД, гр. Симитли, издаден на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. І-во във връзка с чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО за неводене на отчетност по Наредба №1 на МОСВ.

3. АУАН № 1-08/27.08.2020 г. на „Карбоники 2012“ ЕООД, гр. Благоевград (вносител на дървени въглища) за нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 33 от от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с чл. 6, ал. 1 и с чл. 23, т. 3 и т. 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – за неспазване изискванията за регистрация, в качеството си на вносител в Европейската агенция по химикали (ECHA).

4. АУАН № 4-25/05.08.2020 г. на „БОНАНА“ ООД, гр. Петрич, издаден на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. І-во във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО за неводене на отчетност по Наредба № 1 на МОСВ.

Издадено е Постановление от 05.03.2020 г. за частично прекратяване на наказателно производство по ДП №339 ЗМ-416/2018 г. по описа на РУ Сандански, изготвено от прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, от което се установява извършено от лице с инициали Ж.Л. нарушение на забраната установена в чл. 24 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, а именно извършена сеч на дървета в защитена територия – ПЗ „Мелнишки пирамиди“, с което е нарушено естественото състояние на ПЗ.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Август 2020 г. са издадени 5 бр. наказателни постановления, както следва:
ЗБР:
1. НП № 3-22/18.08.2020 г., с което на „Аврамов-БК“ ООД, гр. София за извършено нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), изразяващо се в не уведомяване на най-ранен етап на компетентния орган /РИОСВ/ от негова страна за инвестиционно предложение, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв.
2. НП № 01-16/31.08.2020 г. – Община Петрич, затова че не е уведомила /чрез внасяне на уведомление/ на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград по реда на Наредбата за ОС, за инвестиционно предложение предвиждащо дейности за поставяне/монтиране на зарядна станция за електромобили в поземлен имот в землище на с. Старчево, общ. Петрич, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева по ЗБР.
ЗЗТ:
3. НП № 142-16/31.08.2020 г. – Ж.Л., за това че в нарушение на забраната установена в чл. 24 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/ е извършил сеч на дървета в защитена територия – ПЗ „Мелнишки пирамиди“, с което е нарушил естественото състояние на ПЗ, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева.

ЗООС:
4. НП № 01-07/25.08.2020 г. – „Грома Холд“ ЕООД, с Бело поле, общ. Благоевград – за установено неспазване от страна на дружеството условие ІІІ., т. 2, поставено в Решение по ОВОС № БД-04/2010 г., издадено от директора на РИОСВ - Благоевград, за което нарушение на основание чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 лв.
ЗЧАВ:
5. НП № 2-20/24.08.2020 г. - АБ Кафтанови” ООД, гр. Сандански, за това че в експлоатиран от него оранжериен комплекс, не е спазило изискването за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух, за две последователни календарни години, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/.

С НП и заповеди на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена, спряна и отменана текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

- Със Заповед № С-2-10-1/06.08.2020 г. е отменена наложена текуща месечна санкция с НП № С-2-10/17.02.2020 г. на “Евро мийт енд милк“ ЕООД гр. Благоевград, на основание чл. 69б, ал. 8 от ЗООС, във връзка с констатирани нови стойности на ИЕО.

- С Наказателно постановление № С-3-10/06.08.2020 г., на “Евро мийт енд милк“ ЕООД гр. Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 264 лв. за нарушение на ИЕО, определени в Разрешително № 43740011/27.07.2015 г., на основание резултатите от извършен контролен мониторинг.

- Със Заповед №С-01-20-1/12.08.2020 г., считано от 04.08.2020 г. е спряна текущата месечна санкция на „Ууд мастер“ ООД, поради временно спиране на дейността на инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Якоруда, УПИ XVIII-1762, кв. 1. Текущата месечна санкция, наложена с НП № С-01-20/27.01.2020 г. на Директора на РИОСВ- Благоевград, е в размер на 8,50 лв./месец - за превишение на нормите за допустими емисии на вредни вещества по показател „въглероден оксид“ от котел тип „BENECO”, захранващ с топлоносител колонна сушилня с индиректен контакт.