Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.септември 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
57 75 1 0 0 1 2000 2291,68 2 573,00 894,77 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

През месец септември 2020 г. са извършени общо 75 бр. проверки на 57 бр. обекта, съставен е един АУАН и е издадено 1 НП с общ размер 2000 лв.
През месеца са извършени общо 21 бр. извънредни проверки, в това число:
- 6 бр. по нарушения установени от ДФЗ;
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. по заявление за внос от Северна Македония;
- 1 бр. по искане на МВР.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по нарушения установени от ДФЗ;
- Проверки по жалби и сигнали;
- Проверки по писмо от МОСВ.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

На 04.09.2020 г. в часовия интервал от 20:10 ч. до 20:40 ч. във връзка с постъпил сигнал, на „зелен телефон“ в МОСВ от жител на гр. Благоевград, за замърсяване на атмосферния въздух – изпускане на пушек и миризми предимно във вечерните часове от БИО ТЕЦ Рубин, е извършен обход на промишлената зона около инсталацията за производство на електрическа енергия, експлоатирана от „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград.
При извършената проверка не е установено наличие на неприятни миризми в района около инсталацията и изпусканите от комина димни газове са светли.
На 09.09.2020 г. е извършена извънредна проверка по искане на ТД "Югозападна агенция митници" - ГПУ Благоевград за задържан товар. При проверката е установено, че превозът се извършва без изискващите се по Регламент(ЕО) № 1013/2006 документи.
Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка на 11.09.2020 г. на Община Кочериново, с. Стоб за нерегламентирани замърсявания.

През месец септември 2020 г. е съставен един АУАН, како следва:

1. АУАН № 2-08/14.09.2020 г. на Потребителна кооперация „Единство“ с. Копривлен, общ. Хаджидимово (вносител на кокосови въглища) за нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 33 от от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с чл. 6, ал. 1 и с чл. 23, т. 3 и т. 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – за неспазване изискванията за регистрация, в качеството си на вносител в Европейската агенция по химикали (ECHA).

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. септември 2020 г. е издадено 1 едно наказателно постановление, както следва:
ЗУО:
1. НП № 1-14/21.09.2020 г. – „ФЕНИКС-НЕВРОКОП“ ООД, гр. Гоце Делчев, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО във връзка с притежавано от дружеството Разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени и отменана текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

  • С НП № С-03-06/23.09.2020 г. на „Рубин 08” ООД, гр. Благоевград, е наложена текущата месечна санкция в размер на 479,00 лв./месец, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прах“ и „въглероден оксид“, въз основа на резултати от проведени контролни измервания от изпускащо устройство (комин) след котел тип ПКМ 4.5, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, към инсталация за производство на електрическа енергия, находяща се в гр. Благоевград, Първа промишлена зона. Резултатите от проведените контролни измервания са представени в РИОСВ – Благоевград от ЦЛ- София- 01 към ИАОС- София.
  • Със Заповед № С-02-20-1/23.09.2020 г. на Рубин 08” ООД, гр. Благоевград, е отменена текуща месечна санкция, поради увеличаване на замърсяване на атмосферния въздух с прах и въглероден оксид над допустимите норми при работа на котел тип ПКМ 4.5, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, към инсталация за производство на електрическа енергия, находяща се в гр. Благоевград, Първа промишлена зона, в сравнение с проведени предходни СПИ през 2018 г.
  • С НП № С-04-06/28.09.2020 г. на „Калър Бокс“ ЕООД, гр. Благоевград е наложена текущата месечна санкция в размер на 94 лв./месец, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“, въз основа на проведени контролни измервания от две изпускащи устройства (К1 и К2)- след барабанна ротационна сушилня с директен контакт и изпускащо устройство К2 (въздуховод) след чукова мелница за смилане на изсушения дървесен чипс, към инсталация за производство на пелети. Резултатите от проведените контролни измервания са представени в РИОСВ – Благоевград от ЦЛ- София- 01 към ИАОС- София.